Ny dagvattendamm i Bergshamra klar

Den nya dagvattendammen i Bergshamra är nu besiktigad och klar. Dammen kommer att göra stor skillnad för att förbättra vattenkvaliteten i Brunnsviken. För att göra platsen tillgänglig och attraktiv som rekreationsområde har staden byggt en brygga och en ny gångbro över utloppet.

Det pågår ett stort arbete i Solna stad med att förbättra vattenkvaliteten i Solnas sjöar och vattendrag. En stor del av Bergshamras dagvatten rinner via dagvattenbrunnar orenat ut i Brunnsviken. Det bidrar till övergödning av sjön och för med sig föroreningar som tungmetaller och andra miljögifter.

Dagvattendammen renar vattnet

För att rena dagvattnet innan det når Brunnsviken har nu Solna stad anlagt en dagvattendamm vid Pumphusvägen i Bergshamra. Den nya dammen kommer att rena stora mängder föroreningar från vattnet innan det når Brunnsviken. Dagvattendammen är en del av Solna stads strategi för hållbar dagvattenhantering.

– Vattenfrågorna är viktiga för oss i Solna. Att vi tidigare lät dagvattnet från nästan hela Bergshamra rinna orenat ut i den övergödda Brunnsviken var inte bra. Dagvattendammen på Tivoli är en del i stadens arbete att komma till rätta med problemen, och den bidrar dessutom positivt till rekreationsmiljön i södra Bergshamra, säger Magnus Persson, ordförande i Tekniska nämnden i Solna stad.

Växter hjälper till med reningen

I dammen står växter planterade som hjälper till att rena vattnet. Växterna tar upp näringsämnen och filtrerar och syresätter vattnet innan det släpps ut i sjön. Växterna skapar också en livsmiljö för mikroorganismer som bakterier och djurplankton som också bidrar i reningsarbetet.

Dagvattnet rör sig slingrande genom dammen och på dammens djupaste platser (som mest 1,5 meter) sjunker olika föroreningar till botten. Föroreningarna samlas sedan upp och tas om hand.

– De senaste åren har vi växlat upp arbetet i Solna stad med att förbättra vattenkvaliteten i Solnas sjöar och vattendrag. Dagvattendammen i Bergshamra är en del av Solna stads strategi för hållbar dagvattenhantering, en del i vårt viktiga arbete för förbättrad vattenkvalitet säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

Tillgängligt och vackert rekreationsområde

För att göra platsen tillgänglig och attraktiv som rekreationsområde har staden byggt en brygga och en ny gångbro över utloppet. Dagvattendammen färdigställdes och slutbesiktigades i slutet av maj.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad