Illustration av bostäder
Haga
Trafik & infrastruktur
Visa karta
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagen
  • Laga kraft

Tillägg till detaljplan del av Solnavägen

Solna stad föreslår en ändring av detalj­planen som innebär en förändring av fastig­hets­indelningen för allmän plats på Solnavägens södra del. Åtgärden ska säker­ställa att den allmänna platsen hålls samman för allmänna behov. Denna detalj­plan påbörjades i och med att beslut fattades om plan­uppdrag för tunnel­banan. 

Vad planeras?

Planändringen syftar till att ändra fastighetsindelningen för allmän plats på Solnavägen och reglera en ny fastighet på gatumark genom fastighets­indelnings­bestämmelser.

Behovet av planändringen har bland annat uppkommit av den pågående planeringen för den nya tunnelbane­utbyggnaden. Det finns också ett ökat intresse för att kunna utnyttja energiinnehållet under marken genom exempelvis bergvärme­system.

Beskrivning av planprocessen

Det inledande beslutet om detta planuppdrag fattades av kommunstyrelsen i december 2014. Detaljplanen följer därför Plan- och bygglagen 2010:900 och handläggs med enkelt planförfarande. Ett villkor för enkelt planförfarande är att planförslaget inte är av stor vikt, eller har principiell betydelse. I dessa fall måste planförslaget sakna intresse för allmänheten och det ska inte heller antas medföra en betydande påverkan på miljön.

Läs mer om detaljplaneprocessen.

Vad händer nu?

Detaljplanen har vunnnit laga kraft den 21 september 2019.


Planhandlingar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
P2019_4 Planbeskrivning.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2019-11-21 11.06
P2019_4 Plankarta.pdf Pdf, 855 kB. 855 kB 2019-11-21 11.06

Utredningar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
P2019_4 Planbeskrivning.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2019-11-21 11.06
P2019_4 Plankarta.pdf Pdf, 855 kB. 855 kB 2019-11-21 11.06

Tidplan

  • Startskede 1 december 2014
  • Samråd 14 februari - 14 mars 2017
  • Granskning
  • Antagen Kommunfullmäktige amtog planen 26 augusti 2019, § 122.
  • Laga kraft Detaljplanen har vunnit laga kraft 2019-09-21

Kontakta oss

Plan- och exploateringschef

Ann-Christine Källeskog

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad