En klimatanpassad stad

Ett förändrat klimat med ökade temperaturer och kraftiga skyfall leder till negativa konsekvenser, både globalt och i Solna. Därför arbetar Solna stad strategiskt med klimatanpassning – för en uthållig och motståndskraftig stad för människa och natur.

Klimatförändringarna påverkar vår infrastruktur, bebyggelse, grönska, vattendrag och samhällstjänster. Även vår folkhälsa och beredskap utmanas.

Solnas strategi för klimatanpassning

Solna stads strategi för minskad klimatpåverkan och anpassning till ett förändrat klimat Pdf, 467 kB, öppnas i nytt fönster. beskriver stadens strategiska arbete med att planera för ett uthålligt samhälle med en god beredskap för att möta klimatförändringarnas negativa effekter.

  • Solna stad analyserar och utreder klimatrisker: nuläge och behov, till exempel skyfallshantering samt vilka förutsättningar som finns för en klimatanpassad stadsplanering.
  • Därefter identifieras och prioriteras åtgärder.

Klimatanpassning i Solna

Solna stad har kartlagt klimatrisker, till exempel i samband med skyfall och värmeböljor.

Extrema regn och översvämningar Visa Dölj

Vid normala regn hanteras regnvolymen antingen genom avledning till stadens dagvattensystem eller genom infiltration på gröna ytor. Vid extrema regn överskrids dagvattensystemets kapacitet och markens förmåga att ta hand om vattnet, vilket leder till översvämning. Det riskerar att skada stadens byggnader och kan hindra räddningsfordon och annan trafik att komma fram.

Länsstyrelsen i Stockholm har tagit fram ett kunskapsunderlag för hur kommunerna kan hantera de risker för översvämning som uppstår i samband med kraftiga skyfall. Solna stad har granskat hur rekommendationerna bäst kan nyttjas av Solna.

Konsekvensanalys Solna - extrema regn

Solna Stad har utifrån Länsstyrelsens skyfallskartering låtit kartlägga konsekvenserna av extrema regn för befintlig bebyggelse och infrastruktur. Kartläggningen har fokus på:

  • den direkta skadekostnaden
  • påverkan på samhällsviktig verksamhet och
  • störningar i transport och kommunikationer.

Kartläggningen hjälper staden att identifiera och prioritera mellan olika problemområden inom kommunen.

Ökande temperatur och värmeöar Visa Dölj

Solna stad har undersökt i vilka områden det finns risk för hälsoskadlig värme i samband med höga temperaturer. Kartläggningen innehåller även förslag på förebyggande åtgärder.

Kartläggningen baseras på riktvärden från Folkhälsomyndigheten. Riskgrupper som är särskilt värmekänsliga, enligt Folkhälsomyndigheten, har också kartlagts i samband med värmekartläggningen.

SMHI har lyft Solnas arbete med att kartlägga hälsorisker i samband med värmeböljor:
Kartläggning visar Solnas varmaste platser – nytt exempel på klimatanpassning | SMHI Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad