Blåplan - Solnas vattenplan

Med en bra vattenplanering minskar riskerna för att vattenkvaliteten i stadens vatten påverkas negativt och att värdefulla natur- och rekreationsvärden samtidigt kan bibehållas. Blåplanen är ett tematiskt tillägg till stadens översiktsplan.

Solna omges till stora delar av vatten och 11 procent av stadens yta består av vattenområden. I söder finns Ulvsundasjön, Bällstaviken och Karlbergssjön, i öster Brunnsviken och i nordost Edsviken. Igelbäcken rinner genom stadens norra delar och mynnar ut i Edsviken och staden har en insjö, Råstasjön.

Biologisk mångfald

Solnas vatten bidrar till att göra Solna till en attraktiv stad med unika natur- och kulturupplevelser. Närheten till vatten medför ett stort ansvar att värna om vattenmiljöerna ur ekologisk synpunkt, men även för rekreation och friluftsliv.

Tillväxt och stadsutveckling medför att belastningen på vattenförekomsterna ökar. En tätare och mer bebyggd stad och region innebär att andelen hårdgjorda ytor ökar, vilket påverkar vattnets naturliga vägar och ökar avrinningen, vilket i sin tur ökar risken för spridning av föroreningar från mark och byggnader till vattnen. Högre dagvattenflöden väntas också i framtiden på grund av ett förändrat klimat.

Solna stads blåplan

En blåplan är ett kommunalt strategiskt dokument med likvärdig definition med vad som ibland kallas en vattenplan. Planen beskriver vilka planeringsförutsättningar som finns för vattenmiljöerna i Solna och hur se ska utvecklas. Kommunstyrelsen godkände blåplanen den 20 februari 2023.

Solna stads blåplan som pdf. Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad