Skyddad natur och naturreservat

Naturen kan skyddas på flera olika sätt. I Solna finns bland annat tre naturreservat - Igelbäckens naturreservat, Ulriksdals naturreservat och Råstasjöns naturreservat - som tillsammans med kungliga nationalstadsparken utgör en tredjedel av Solnas yta. Här hittar du information om skyddad natur i Solna.

I Solna finns skyddad natur framförallt i form av tre naturreservat, en kunglig nationalstadspark, ett naturminne, vattenskyddsområden och ett antal strandskyddsområden.

Läs mer om Solnas vattenskyddsområden och strandskydd.

Stockholms länsstyrelses webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om olika typer av skyddad natur.

Läs mer om stadens alla grönområden som besöksmål under Natur och friluftsliv.

Kungliga nationalstadsparken i Solna Visa Dölj

I en nationalstadspark är naturen skyddad mot exploatering som skadar det historiska landskapets natur- och kulturvärden eller som ger intrång i parklandskap eller naturmiljö.

I Solna ligger en tredjedel av kungliga nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården, som är landets enda nationalstadspark. Kungliga nationalstadsparken skyddas enligt 4 kap. 7 § miljöbalken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

På sidan om skötsel av park och natur kan du läsa mer vad som gäller för trädfällning i nationalstadsparken. Även andra åtgärder i nationalstadsparken kan omfattas av samrådsplikt, läs mer på Länstyrelsen Stockholms webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Solnas naturreservat

I Sverige är naturreservat ett av de vanligaste sätten att skydda värdefull natur. I Solna finns idag tre naturreservat: Igelbäckens naturreservat, Ulriksdals naturreservat och Råstasjöns naturreservat. Varje naturreservat är unikt och har därför egna föreskrifter för att bevara naturvärden. Läs mer nedan om vilka viktiga naturvärden som skyddas i Solnas naturreservat och vilka föreskrifter som gäller i de tre naturreservaten.

En karta över Solna samtliga naturreservat finns på Naturvårdsverkets digitala karttjänst "Skyddad natur" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ulriksdals naturreservat Visa Dölj

Ulriksdals naturreservat ligger intill Ulriksdals slottspark i norra Solna, mellan havsvikarna Edsviken och Brunnsviken. Större delen av naturreservatet ligger på Stockholmsåsen och utgörs av skog. Särskilt utmärkande är de grovstammiga gamla tallarna och partier med bokskog. På reservatets södra åskulle, Kvarnkullen, finns en öppen torräng med intressant flora, bland annat den fridlysta backsippan. I reservatet finns också att se tydliga kulturhistoriska spår, bland annat ett av Stockholmstraktens största gravfält från yngre järnåldern.

Syftet med Ulriksdals naturreservat

Syftet med Ulriksdals naturreservat är att bevara och vårda ett område med höga biologiska, geologiska och kulturhistoriska värden. Syftet är också att reservatet ska vara tillgängligt för det rörliga friluftslivet och att områdets rekreationsvärden bevaras.

Ulriksdals naturreservat skyddades 1988 genom beslut av länsstyrelsen i Stockholms län. Statens fastighetsverk är förvaltare av naturvården i reservatet. Skötsel och åtgärder i naturreservatet genomförs i enlighet Skötselplanen för Ulriksdals naturreservat. Reservatsbeslutet för Ulriksdals naturreservat och skötselplanen (bilaga 3 i Reservatsbeslutet) kan du läsa på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ulriksdals naturreservats föreskrifter

För att skydda naturreservatets djur och natur finns ett antal ordningsföreskrifter som allmänheten på besök i reservatet måste följa. Det är exempelvis förbjudet att skada vegetation eller sten/berg, att köra motordrivet fordon, att tälta eller ställa upp husvagn, att göra upp öppen eld eller att sätta upp skyltar eller affischer i området. Samtliga ordningsföreskrifter för allmänheten hittar du på naturreservatets skyltar i området eller på Länsstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I reservatsbeslutet finns även ett antal vidare föreskrifter om inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden inom naturreservatet. Undantag från föreskrifterna hanteras av Stockholms Länsstyrelse i enlighet med reservatsbeslutet.

Igelbäckens naturreservat Visa Dölj

Igelbäckens naturreservat ligger i norra Solna och innefattar Dammtorp, Brotorp, Överjärva gård, södra delen av Sörentorp och en del av Ulriksdals slottspark. I reservatet finns en omväxlande natur med skog och öppen mark, bergknallar och sänkor. I reservatet finns hundraårig granskog och på hällmarkerna står tallar som är upp emot 200 år. Reservatets våtmarker är viktiga livsmiljöer för groddjur och många andra arter. Genom reservatet rinner Igelbäcken där den sällsynta fisken grönling finns.

informationsbladet för Igelbäckens naturreservat Pdf, 554 kB, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om naturreservatets värden och se en karta över området.

Syftet med Igelbäckens naturreservat

Syftet med naturreservatet är att bevara ett natur- och kulturmiljöområde med stort värde för allmänhetens friluftsliv och rekreation och att bevara en viktig del av Järva grönkil. Syftet är också att vårda och utveckla området för rörligt friluftsliv, biologisk mångfald och kulturmiljö.

Igelbäckens naturreservat bildades 2004 av Solna stad. Solna stad tillsammans med Ståthållarämbetet är förvaltare av naturvården i reservatet.

Igelbäckens naturreservats föreskrifter

För att skydda naturreservatets djur och natur finns ett antal ordningsföreskrifter som allmänheten på besök i reservatet måste följa. Det är exempelvis förbjudet att ta med hund som inte är kopplad, att fiska i Igelbäcken, att köra eller parkera motordrivet fordon på annat än bilvägar och parkeringsplatser, att tälta eller på annat sätt campa i Ulriksdalsslottspark, eller att göra upp eld annat än på anvisad plats. Samtliga ordningsföreskrifter för allmänheten hittar du på naturreservatets skyltar i området eller i dokumentet Reservatsbeslut för Igelbäckens naturreservat Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster..

I reservatsbeslutet för Igelbäckens naturreservat finns även ett antal föreskrifter om inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden inom naturreservatet. Tillstånd och dispenser från föreskrifterna för naturreservatet prövas av Solna stad (se reservatsbeslut avsnitt 7.2.). Ansökan om tillstånd och dispens gör du via blanketten för tillstånd/dispens inom Igelbäckens naturreservat som du hittar i självserviceportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Råstasjöns naturreservat Visa Dölj

Råstasjöns naturreservat är Solnas tredje och nyaste naturreservat och ligger mitt i staden, intill Gamla Råsunda och Arenastaden. I reservatet finns en varierad natur med olika vatten- och landmiljöer. Råstasjön har ett rikt fågelliv med en av länets största skrattmåskolonier och flera häckande rödlistade arter. Här finns också en artrik fladdermusfauna med sju arter.

informationsbladet för Råstasjöns naturreservat Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om naturreservatets värden och se en karta över området.

Syftet med Råstasjöns naturreservat

Syftet med Råstasjöns naturreservat är att bevara ett värdefullt stadsnära naturområde för friluftsliv, rekreation och naturpedagogik. Syftet är även att skydda och vårda värdefulla naturmiljöer för den biologiska mångfalden.

Råstasjöns naturreservat bildades 2017 av Solna stad. Solna stad är förvaltare av naturvården i reservatet. Skötsel och åtgärder i naturreservatet genomförs i enlighet med Skötselplanen för Råstasjöns naturreservat Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster. och Genomförandeplanen för Råstasjöns naturreservat. Pdf, 898 kB, öppnas i nytt fönster.

Råstasjöns naturreservats föreskrifter

För att skydda naturreservatets djur och natur finns ett antal ordningsföreskrifter som allmänheten på besök i reservatet måste följa. Det är exempelvis förbjudet att störa eller skada djurliv, att ta med hund som inte är kopplad, att fiska, att köra motordrivet fordon eller drönare, att tälta eller på annat sätt campa, eller att göra upp eld annat än på anvisad plats eller i medhavd grill som inte skadar underlaget. Samtliga föreskrifter för allmänheten hittar du på naturreservatets skyltar i området eller i dokumentet Reservatsbeslut för Råstasjöns naturreservat Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster..

Det är även i naturreservatet förbjudet att utan tillstånd använda musikanläggning eller organisera tävlingar eller andra evenemang. Inom reservatets zoner 1 och 5 krävs tillstånd för arrangemang med fler än 50 deltagare. Inom zonerna 2 och 3 krävs tillstånd för arrangemang med fler än 20 deltagare. Inom zon 4 krävs alltid tillstånd oavsett antal deltagare. Ansökan om tillstånd för musikanläggning och evenemang inom naturreservatet hanteras via ordinarie tillståndsansökan hos Polisen för ”användande av offentlig plats”. Läs mer om tillståndsansökan på Polisens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

I reservatsbeslutet finns även ett antal vidare föreskrifter om inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden inom naturreservatet. Tillstånd och dispenser från föreskrifterna för naturreservatet prövas av Solna stad (se reservatsbeslut avsnitt 6). Ansökan om tillstånd och dispens gör du via blanketten för tillstånd/dispens inom Råstasjöns naturreservat som du hittar i självserviceportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad