Stallmästaregården med brygga framför och snö
Haga
Fritid & rekreation
Visa karta
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagen
  • Laga kraft

Stallmästaregården m.m.

Stallmästaregården har sedan 1600‑talet bedrivit värdshus, vilket gör det unikt i Stockholms­trakten. Byggnaderna behöver moderniseringar för att kunna fortsätta bedriva den verksamheten. Solna stad vill göra det möjligt att, med hänsyn till natur- och kulturmiljö­värden, uppföra en ny byggnad för hotell och konferens inom Stallmästare­gården. Förändringarna syftar till att långsiktigt säker­ställa verksamheten genom att skapa fler hotellrum och konferens­lokaler samt att förbättra varu- och avfalls­hanteringen.

Vad planeras?

Detaljplaneförslaget möjliggör en ny flygelbyggnad med konferensanläggning och cirka 10 stycken hotellrum. Mellan ny byggnad och Stallmästaregårdens äldre bebyggelse skapas en ny grönskande gård med ett gångstråk som leder ned mot Brunnsviken. Det före detta linneförrådet/Röda stugan föreslås flyttas till en placering vid stranden, där huset får en kulturhistoriskt relevant placering. Lastintaget, som idag ligger mot vattnet, föreslås omlokaliseras till Annerovägen. En 1950-tals personalbyggnad med pergola, samt en glasskiosk från 1980-talet, föreslås rivas tillsammans med dagens lastintag.

Detaljplanen avviker till viss del från översiktsplanen då den delvis avviker från Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Nationalstadsparken, Solnadelen. I denna FÖP anges att komplettering med ny bebyggelse i redan bebyggda områden endast får ske i mycket begränsad omfattning. Detaljplanen bedöms alltså avvika från gällande FÖP med avseende på byggnadens storlek.

Bakgrund

Granskning har skett 17 mars – 16 april 2021 kring detaljplanen, som handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen.

Miljöpåverkan

Planförslagets genomförande bedöms riskera att medföra betydande miljöpåverkan. Därför upprättas en miljökonsekvens­beskrivning (MKB) för planen.

Beskrivning av planprocessen

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande eftersom planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och eftersom planen till viss del avviker från översiktsplanen (läs mer under rubriken ”Vad planeras?”).

Läs mer om detaljplane­processen.

Vad händer nu?

Detaljplanen vann laga kraft den 24 februari 2023.

Antagandehandlingar finns på denna sida.

Tidplan

  • Startskede 16 maj 2016
  • Samråd 22 maj - 30 juni 2017
  • Granskning 17 mars - 16 april 2021
  • Antagen 20 december 2021
  • Laga kraft 24 februari 2023

Kontakta oss

Planarkitekt

Erik Nordenstam

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad