Felparkering och flytt av fordon

Om du bryter mot gällande parkeringsregler på Solna stads mark (gatumark) riskerar du att få en parkeringsanmärkning. Parkerar du fel på fastighetsägd mark (tomtmark) kan du få en kontrollavgift.

Parkeringsanmärkning vid parkering på gatumark

Med gatumark menas allmän platsmark. Gatumark är offentlig och ägs av kommunen och omfattar generellt sätt alla gator och torg. Om du parkerar fel på gatumark riskerar du att få en parkeringsanmärkning som utfärdas av kommunen. Du riskerar en ny parkeringsanmärkning på ditt fordon om du låter fordonet stå kvar felparkerad. En ny parkeringsanmärkning kan utfärdas nästa dygn om det gått minst sex timmar från första rapporteringen. Maximalt kan ett fordon få fem parkeringsanmärkningar på samma plats. Efter tre dygn kan fordonet flyttas bort av kommunen.

Belopp vid parkeringsanmärkning Visa Dölj

I Solna stad finns tre olika belopp vid parkeringsanmärkning. Beloppen som anges beror på vilken förseelse föraren gjort sig skyldig till.

600 kr

Avgiften 600 kronor utfärdas om du inte betalar på avgiftsbelagd parkeringsplats.

900 kr

Avgiften 900 kronor utfärdas om du parkerar där det inte är tillåtet att parkera, exempelvis om du:

 • Parkerar i zoner eller platser med parkeringsförbud
 • Parkerar framför en in- eller utfart
 • Parkerar längre tid än vad som är tillåtet på en parkeringsplats
 • Nyttjar en parkeringsplats reserverad för buss, mc eller beskickningsbil
 • Om du parkerar ett tungt fordon över 3,5 ton mellan klockan 22.00 och 06.00
 • Om du parkerar med något hjul utanför den markerade parkeringsplatsen
  dubbelparkering
 • Parkerar på platser med andra sorters parkeringsförbud

1300 kr

Avgiften 1 300 kronor utfärdas om du stannar där det inte är tillåtet att stanna, exempelvis om du:

 • Stannar där det råder stoppförbud
 • Stannar på en plats mot färdriktningen,
 • Ställer dig i en vinkel, utom på parkeringsplats där det är skyltat så,
 • Stannar på en gångbana, cykelbana, refug, cykelfält eller parkeringsplats för rörelsehindrad
 • Stannar inom 10 meter före – eller på – ett övergångsställe eller en cykelöverfart
 • Stannar inom 10 meter före – i – eller efter – en vägkorsning
 • Stannar i zoner eller platser med stoppförbud, till exempel vändplats eller lastplats
 • Stannar långt ifrån körbanekanten
 • Stannar i kollektivkörfält, terräng eller nära en spärrlinje
 • Stannar vid en busshållplats, noterbart är att du får stanna för att släppa av eller ta upp passagerare om du inte hindrar bussen
 • Stannar på andra sorters stoppförbud

Bestrida felaktig parkeringsanmärkning Visa Dölj

Om du parkerat på stadens gator och fått en parkeringsanmärkning du anser är felaktig ska denna alltid överklagas skriftligt. Överklagan skickar du till Polismyndigheten. Adressen för överklagan finns på anmärkningen. Solna stad ansvarar inte för överklagan av anmärkningar. Har du tappat bort din parkeringsanmärkning kan du ringa Transportstyrelsen 0771-14 15 16 för att få uppgifter om belopp och OCR-nummer. Betalning sker till bankgiro 5051-6905.

Kontrollavgift vid felaktig parkering på tomtmark

Med tomtmark menas fastighetsägd mark som är privat. Det kan till exempel vara parkeringhus/garage eller utomhusparkering på mark som hör till en fastighet. Tomtmark kan ha både privata, kommunala eller andra ägare. Om du parkerar fel på tomtmark riskerar du att få en kontrollavgift av fastighetsägaren eller annat bolag som fastighetsägaren anlitat. Kontrollavgiftens storlek kan variera. Ett enkelt sätt att veta om du befinner dig på en parkering som hör till tomtmark är att det är skyltat med entrepenörstavla vid infarten till området.

Överklagan felaktig kontrollavgift Visa Dölj

Om du parkerat på stadens fastighetsmark (exempelvis garage och förhyrda parkeringsplatser) och fått erlagts en kontrollavgift ska denna överklagas till QSG. Solna stad ansvarar inte för överklagan av anmärkningar.

overklagan@qsg.se

Rapportera fordon som står trafikfarligt eller hindrande

QSG övervakar parkeringen på uppdrag av Solna stad. Du har alltid möjlighet att kontakta Solna stads driftcentral (parkeringsövervakning), som är öppen dygnet runt, för att få hjälp om ett fordon exempelvis hindrar in- eller utfart till ditt garage. Driftcentralen når du på telefon 077 440 30 30. Parkering på privat mark övervakas av respektive fastighetsägare.

Flytt av fordon

Beslut om flyttning grundas på lagen om flyttning av fordon. Beslut om flyttning grundas på lagen om flyttning av fordon (LFF 1982:129) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt förordningen om flyttning av fordon i vissa fall (FFF 1982:189) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kungörelser av fordon som flyttats av Solna stad

Kommunen har rätt att flytta på fordon om Visa Dölj

 • Ett fordon är felparkerat och försvårar för snöröjning, renhållning eller annat arbete på vägen
 • Ett fordon är felparkerat och har stått på samma ställe på kommunal mark i minst tre dygn
 • Ett fordon står uppställt så att det hindrar trafiken eller innebär fara för trafikolyckor
 • Fordonet är avställt, har användarförbud eller är oförsäkrat

Fordon som är avställt, har användarförbud eller är oförsäkrat får inte parkeras på kommunal mark.

Övergivna fordonsvrak och skrotbilar

Fordon som bedöms vara övergivet, är i dåligt skick och anses ha ringa eller inget värde kallas fordonsvrak (skrotbil). Ett fordonsvrak som flyttas tillfaller omedelbart kommunen och ska skrotas snarast möjligt. Ett fordonsvrak är en potentiell miljörisk då det finns en överhängande risk att oljor, drivmedel och andra kemikalier kan läcka ut och förorena kringliggande mark och vatten. Fordonsvrak kan flyttas från såväl allmän plats som från enskilt område.

Kostnader och ersättningar

Vid flyttning av fordon gäller grundprincipen att ägaren av det flyttade fordonet är skyldig att ersätta de faktiska kostnaderna för flyttningen och de övriga kostnader som flyttningen medför.

Övergivet fordon på privat fastighetsmark

Om du är markägare och vill bli av med ett övergivet fordon på din mark ska du enligt Lagen om flytt av fordon Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. skicka rekommenderat brev till fordonsägaren med uppmaning att flytta fordon. Har ägaren inte vidtagit åtgärder kan du efter 30 dagar kontakta kommunen och då kan du i vissa fall få hjälp med flytten, flytten faktureras markägaren som får kräva in kostnaden från fordonsägaren.

Övergivet fordon på Trafikverkets vägar

Övergivna fordon längs med Trafikverkets vägar anmäls till Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Parkeringsförbud på natten för fordon över 3,5 ton

På gata, väg, parkeringsplats, som inte särskilt anvisats för aktuella fordonsslag, eller på annan allmän plats får fordon med en totalvikt över 3,5 ton samt traktorer och motorredskap inte parkeras. Förbudet gäller alla dagar klockan 22-06.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad