Biologisk mångfald

Biologisk mångfald handlar om variationen av livsmiljöer och mellan växter och djurarter i vår omgivning. Ju mer varierad naturen är och ju fler olika slags djur och växter det finns på en plats, desto större biologisk mångfald har platsen. Här hittar du information om den biologiska mångfalden i Solna, hur staden arbetar för att främja biologisk mångfald och vad du kan göra.

Biologisk mångfald är en förutsättning för vår livskvalitet. Många arter ger oss olika slags ekosystemtjänster. Exemplvis pollinerar insekter grödor som gör att vi kan producera mat, växter hjälper oss att rena luft och vatten och rovfåglar hjälper staden med skadedjurbekämpning.

Läs mer om biologisk mångfald och ekosystemtjänster på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Biologisk mångfald i Solna

Det finns flera områden i Solna som visar på hög biologisk mångfald. Gammal skog och gamla träd, död ved och hålträd, grovstammiga ekar, lindar och tallar, ängs- och betesmarker, skogsbryn, stränder och våtmarker, vattendrag, sjöar och havsvikar är några av de livsmiljöer som utgör grunden för den biologiska mångfalden i Solna.

I Solna finns flera stora sammanhängande naturområden, som kungliga nationalstadsparken och Igelbäckens naturreservat, som är värdefulla för den biologiska mångfalden i staden. Även parker och natur inne i stadsmiljön har stor betydelse. Speciellt för Solna är att det finns många stora gamla träd i staden som är viktiga livsmiljöer för andra arter. I staden finns minst 260 ekar och 150 lindar som klassas som jätteträd och över fyratusen solbelysta tallar, där många är mer än 100 år gamla.

Häckande brunand och mindre hackspett, backsippa och solvända, större vattensalamander, grönling, åtta arter av fladdermöss, svartpälsbi, bredbandad ekbarkbock och ristplattbagge visar på artrikedomen i Solna.

Så arbetar Solna stad för att främja biologisk mångfald

Solna stad arbetar på många olika sätt för att bevara den biologiska mångfalden i staden.

På sidan Skyddad natur kan du läsa mer om hur staden arbetar med att skydda och sköta om särskilt värdefulla naturområden i staden för att främja biologisk mångfald.

Under Stadmiljö kan du läsa mer om hur staden arbetar med utveckling av stadens grönområden och skötsel av parker och natur inne i stadsmiljön för att bland annat främja biologisk mångfald. Där kan du också läsa mer om stadens arbete för att bekämpa invasiva arter, som växten jätteloka, vilka utgör ett hot mot den biologiska mångfalden i staden.

Artinventeringar

Solna stad övervakar också den biologiska mångfalden för att se hur naturen mår och hur naturens tillstånd förändras över tid. Det gör staden genom att bland annat genomföra artinventeringar. De senaste åren har Solna stad inventerat pollinernade insekter, växter, skalbaggar, fladdermöss, groddjur och rovfåglar i staden. Det har även genomförts kartläggningar av Solnas ek- och lindlandskap och Solnas tallar. Läs mer om de senaste artinventeringarna och kartläggningarna nedan.

För information om alla tidigare inventeringar och kartläggningar, kontakta Solna stad via kontaktcenter.

Inventering av pollinerande insekter i Solna Visa Dölj

Under 2019 genomförde Solna stad en artinventering av pollinerande och sandlevande insekter i staden.

Under inventeringen hittades över olika 300 arter, varav 59 arter av vildbin. Det mest oväntade fynden var det träkägelbi som hittades vid Råstasjön, en art som aldrig tidigare rapporterats i Sverige. Flera exemplar av arten svartpälsbi hittades också både i norra och södra Solna, ett vildbi hotklassad som sårbart. Förutom vildbin hittades under inventeringen även 67 arter av gaddsteklar, 119 arter av skalbaggar, 33 arter av flugor, 19 arter av fjärilar och nio andra arter. Sju rödlistade arter hittades och 27 andra naturvårdsintressanta arter, som antingen är ovanliga eller som visar på en god livsmiljö.

Pollinerande insekter är viktiga för att pollinera frukter, bär och många andra växter. Honungsbiet är den mest kända pollinerande arten, men den största andelen av pollineringen utförs av vilda bin.

För mer information om inventeringen av pollinerande och sandlevande insekter, kontakta Solna stad via kontaktcenter.

Inventering av rovfåglar, hackspettar och ugglor i Solna Visa Dölj

Under 2018 genomförde Solna stad en inventering av häckande rovfåglar, hackspettar och ugglor i staden.

Under inventeringen hittades 36 revir av hackspettar, tre häckningar av duvhök och sex kattugglor. Utöver den vanligaste hackspetten, större hackspett, hittades revir av tre rödlistade hackspettarter: gröngöling, spillkråka och mindre hackspett. Sedan tidigare har även häckningar av sparvhök setts i Solna.

Resultatet visar på att det finns höga naturvärden i Solna, med flera sammanhängande naturområden som har bra förutsättningar för häckning av rovfåglar, hackspettar och ugglor.

För mer information om inventeringen av rovfåglar, hackspettar och ugglor kontakta Solna stad via kontaktcenter.

Inventering av växtarter runt Råstasjön Visa Dölj

Under 2016 - 2017 genomförde Solna stad en inventering av växter runt Råstasjön.

Under inventeringen hittades 465 växtarter. Mest känd sedan tidigare är naturreservatets lundflora, med bland annat blåsippa, gulsippa, liljekonvalj, trolldruva och ormbär. 28 av inventeringens växtarter har inte tidigare rapporterats från Solna. Fyra nationellt rödlistade arter hittades, bland annat vattenväxten uddnate, och totalt ett 60-tal arter som är mer eller mindre sällsynta för södra Uppland. 

Den historiska markanvändningen, tillsammans med senare tiders markanvändning och skötsel, har betydelse för vilka växter som finns runt Råstasjön idag.

Läs mer i rapporten Växtlivet inom Råstasjöområdet i Solna Pdf, 10 MB, öppnas i nytt fönster..

Kartläggning av tallar i Solna Visa Dölj

En kartläggning av Solnas tallar genomfördes under 2017–2018 med hjälp av en ny digital karteringsmetod baserat på laserscanning och infraröda ortofoton. En unik 3D-modell Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. gör det möjligt att ta en digital promenad bland stadens tallar och få en överblick över den biologiska mångfalden i både natur- och stadsmiljö.

Under kartläggningen hittades totalt omkring femtontusen tallar. Av dem är nästan 4000 solbelysta tallar som vid kontroller i fält sågs ha tydliga tecken på höga naturvärden som viktiga livsmiljöer för arter som svampar, lavar, insekter och rovfåglar. Många tallar är grovstammiga och gamla, ofta uppåt 150 år.

Särskilt många solbelysta gamla tallar finns i Kungliga nationalstadsparken och Igelbäckens naturreservat, men karakteristiskt för Solna är ett stort antal värdefulla tallar mitt i stadsbebyggelsen.

För mer information om kartläggningen av Solnas tallar kontakta Solna stad via kontaktcenter.

Inventering av groddjur i Solna Visa Dölj

Under våren 2016 genomförde Solna stad en inventering av groddjur i Solna.

Under inventeringen hittades fyra av länets fem arter av groddjur i Solna: vanlig padda, vanlig groda, mindre vattensalamander och större vattensalamander. Vanligast i Solna är vanlig padda och mindre vattensalamander.

Grodor, paddor och vattensalamandrar är tecken på en variationsrik och sammanhängande natur. Viktiga livsmiljöer för Solnas groddjur hittas vid Blötängen, Tivoli våtmark, Linneaholms dagvattendamm och alkärret intill Järvastaden.

För mer information om inventeringen av Solnas groddjur kontakta Solna stad via kontaktcenter.

Det här kan du göra för att öka den biologiska mångfalden

Om du vill göra något för att öka den biologiska mångfalden i din egen trädgård, i din hyres- eller bostadsrättsförening eller din verksamhet finns det många möjligheter.

  • Bygga eller köpa och sätta upp bi- eller insektshotell
  • Plantera växter som uppskattas av fjärilar, bin och humlor
  • Sätta upp fladdermus- och fågelholkar, gärna olika modeller som passar olika arter
  • Spara gamla träd och träd med hål och döda grenar
  • Inte använda kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel
  • Rapportera in invasiva arter som Jätteloka till Solna stad

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad