Enskilt vatten och avlopp

Här hittar du information om vad som gäller om du vill anlägga ett enskilt avlopp eller vatten och kompostering av toalettavfall.

I Solna finns ett väl utbyggd kommunalt vatten- och avloppsnät och därför finns idag väldigt få enskilda avlopps- och dricksvattenanläggningar. Men på platser där det är omöjligt eller svårt att ansluta till det kommunala vatten- och avloppsnätet kan alternativ vara ett enskilt avlopp, kompostering av toalettavfall och/eller enskilt dricksvatten.

Nedan kan du läsa vad som gäller om du vill anlägga enskilt avlopp, latrinkompost eller enskilt dricksvatten.

Enskilda avloppsanläggningar

Avloppsvatten (från toalett, bad, disk och tvätt) innehåller en mängd föroreningar, bland annat bakterier, kväve och fosfor. Utsläpp kan orsaka förorening av dricksvatten och grundvatten samt övergödning av hav och sjöar. Därför är det viktigt att reningen fungerar.

Avloppsguidens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du mer information om enskilt avlopp.

Om du vill anlägga en enskild avloppsanläggning på din fastighet behöver du söka tillstånd från Solna stads miljö- och byggnadsförvaltning. Du ansöker om tillstånd via blanketten för ansökan om enskilt avlopp som du hittar i självserviceportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kompostering av toalettavfall

Till toalettavfall räknas exempelvis toalettavfallet från en torrtoaletten och utedasset eller från toaletter med förmultningsfunktion (exempelvis mulltoalett eller separettlösningar).

Vill du kompostera toalettavfallet (så kallad latrinkompost) på din fastighet behöver du söka tillstånd från Solna stads miljö- och byggnadsförvaltning. Du ansöker om tillstånd via e-tjänsten för ansökan om kompostering av latrin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Invänta alltid ett skriftligt tillstånd från Solna stad innan latrinkomposten tas i bruk.

Enskilt dricksvatten

Har du som Solnabo dricksvatten från egen brunn ansvarar du själv för kvaliteten på vattnet. Har du frågor, kontakta Solna stad via kontaktcenter.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad