Strategiskt klimat- och miljö­arbete

Solna ska vara en sammanhållen och levande stad, som växer och utvecklas hållbart för alla solnabor. Här hittar du information om hur Solna stad arbetar med miljö och klimat.

Solna stads strategiska miljö- och klimatarbete

Solna ska vara en sammanhållen och levande stad, som växer och utvecklas hållbart för alla solnabor. Det är målsättnigen för stadens arbete kring miljö och klimat, som beskrivs i Solna stads verksamhetsplan och budget.

Utifrån de övergripande målen har stadens politiker antagit Solna stads miljöpolicy Pdf, 147 kB., den långsiktiga inriktningen för stadens miljö- och klimatarbete.

Inrikningen i miljöpolicyn förtydligas i strategier:

Ett hållbart Solna - samverkan och byggande Visa Dölj

För att nå Solna stads miljö- och klimatmål behövs ett aktivt samarbete med exploatörer och fastighetsägare i staden.

På väg mot ett hållbart Solna Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster. beskriver stadens ambitioner inom miljö och klimat och vilka förväntningar som finns på exploatörer som är verksamma i staden. Vägledningen ger bland annat stöd kring hållbart byggande och miljöprogram.

Uppföljning av Solnas miljöarbete

För att säkerställa att miljöarbetet i staden går åt rätt håll är det viktigt att det följs upp. I Solna stad följs stadens miljöarbete varje år upp i stadens årsredovisningar och genom gröna nyckeltal.

Budget för utsläpp av växthusgaser Visa Dölj

Om vi ska hålla den globala temperaturökningen under 2 grader – och helst under 1,5 grader – måste alla minska sina utsläpp av växthusgaser. Särskilda insatser kommer att behövas av rika länder som Sverige. Med hjälp av en internationell metod från WWF har Solna tagit fram en budget för stadens utsläpp av växthusgaser. Budgeten visar hur mycket växthusgaser vi kan tillåta oss att släppa ut i just Solna, om världen ska klara temperaturmålet.

Läs mer om Solna stads växthusgasbudget.

Klimatanpassning Visa Dölj

Ett förändrat klimat med ökade temperaturer och kraftiga skyfall leder till negativa konsekvenser, både globalt och i Solna. Därför arbetar Solna stad strategiskt med klimatanpassning – för en uthållig och motståndskraftig stad för människa och natur.

Läs mer på sidan En klimatanpassad stad.

Miljöuppföljning i årsredovisning Visa Dölj

I Solnas årsredovisning redovisar staden hur det gått med de uppsatta målen och uppdragen som stadens folkvalda politiker beslutat om. I ett särskilt kapitel i årsredovisningen läggs fokus på miljöarbetet och hur staden arbetat det senaste året för att nå sina miljöambitioner, både i staden som helhet och i stadens nämnder. I årsredovisningen går det exempelvis att läsa vilka miljöförbättrande aktiviteter som genomförts för varje år. Du hittar nämndernas och stadens årsredovisningar på sidan Ekonomi och årsredovisning.

Gröna nyckeltal Visa Dölj

I kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) finns flera nyckeltal som visar status för Solnas miljö på olika områden mår och i vilken riktning stadens miljöarbete går.

Koladas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du de gröna nyckeltalen för Solna.

Miljönätverk

Solnas miljö både påverkas av och har påverkan på det som finns utanför kommungränsen. Att medverka i olika forum där miljöfrågor diskuteras och samverka med andra aktörer ger möjlighet hantera kommunöverskridande miljöproblem, inspireras av goda exempel och lära av andras erfarenheter. Därför är politiker och tjänstemän från Solna med i flera miljönätverk.

Klimatkommunerna Visa Dölj

Solna stad är sedan 2023 medlem i Klimatkommunerna, en förening som arbetar aktivt med lokalt klimatarbete. Föreningen har idag ett 40-tal kommuner och regioner som medlemmar, som tillsammans arbetar för att lokalt minska utsläppen av växthusgaser i Sverige. Det görs genom erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och spridning av goda exempel.

Läs mer om Klimatkommunerna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Håll Sverige Rent kommunnätverk Visa Dölj

Solna är sedan 2016 medlem i kommunnätverket inom stiftelsen Håll Sverige Rent, ett nätverk för ett skräpfritt Sverige. Genom nätverket får Solna stöd i det lokala arbetet mot nedskräpning och möjlighet att samverka med andra kommuner och aktörer i frågor kring nedskräpning. Målet är att påverka attityden till nedskräpning hos solnaborna för att tillsammans kan bidra till en renare, snyggare och tryggare stad.

Läs mer på Håll Sverige Rents webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vattensamverkan Visa Dölj

Solna stad medverkar i flera samverkansgruppen med fokus vattenkvaliteten i stadens havsvikar, sjöar, vattendrag och grundvatten.

Brunnsvikengruppen

Solna stad medverkar i ett samarbete kring Brunnsviken tillsammand med Sundbybergs stad och Stockholm stad med fokus på miljöövervakning och åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten. Läs mer på sidan om vattenkvalitet.

Edsvikens vattensamverkan

Solna stad samverkar tillsammans med kommunerna Danderyd, Järfälla, Sollentuna, Sundbyberg och Stockholm med målet att förbättra vattenkvaliteten i Edsviken. Läs mer på sidan om vattenkvalitet. 

Samverkan Ulvsundasjön

Solna stad samverkar tillsammans med Stockholm stad och Sundbybergs stad kring miljöövervakning och förbättrad vattenkvalitet i Bällstaviken, Ulvsundasjön och Karlbergssjön. Läs mer på sidan om vattenkvalitet. 

Igelbäcken vattensamverkan

Solna stad samverkar med berörda kommuner, länsstyrelsen med flera kring Igelbäcken. Samverkan sker kring miljöövervakning och åtgärder för att förbättra vattenkvalitén, biotoper och vattentillgång. Läs mer på sidan om vattenkvalitet. 

Mälarens vattenvårdsförbund

Solna stad är medlem i Mälarens vattenvårdsförbund. Mälarens vattenvårdsförbund är en ideell förening med närmare 50 medlemsorganisationer. Förbundets syfte är att bidra till ett bättre underlag för samhällsplanering och annan verksamhet av betydelse för vattenförhållandena i Mälaren. Läs mer på Mälarens vattenförbunds webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svealands Kustvattenvårdsförbund

Solna är medlem i Svealands Kustvattenvårdsförbund. Förbundet samlar kommuner, myndigheter och företag med flera och har som syfte att samordna och samarbeta kring miljöövervakning av Svealands kustvatten. Läs mer på Svealands kustvårdsförbunds webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grundvattenrådet Norra för Stockholmsåsen

Solna stad är en del av Norra Stockholmsåsens grundvattenråd. Grundvattenrådet arbetar med att långsiktigt förbättra kvalitet och kvantitet på grundvattnet i åsen. Grundvattenrådet är ett samarbete mellan Upplands Väsby kommun, Sigtuna kommun, Solna stad, Sollentuna kommun och kommunalförbundet Norrvatten. Läs mer på sidan om dricksvatten.

Östra Sveriges luftvårdsförbund Visa Dölj

Solna stad är medlem i Östra Sveriges Luftvårdsförbund, en medlemsorganisation för kommuner, landsting, statliga myndigheter, företag samt ideella föreningar och organisationer. Förbundet syfte är att bidra till en förbättrad luftkvalitet i regionen genom att på olika sätt tillhandahålla faktaunderlag till sina medlemmar och andra aktörer som påverkar luftens kvalitet. Läs mer på Östra Sveriges Luftvårdsförbunds webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad