Riktlinjer för mark­anvisningar och exploaterings­avtal

Här finns Solna stads riktlinjer för markanvisningar och exploaterings­avtal. Riktlinjerna innehåller kommunens utgångs­punkter för överlåtelser och upplåtelser av markområden för bebyggelse, handläggningsrutiner och villkor för markanvisning samt principer för markprissättning.

Markanvisning

Process och rutiner

Med markanvisning avses en överenskommelse mellan staden och en exploatör som ger exploatören ensamrätt att under två år och under givna villkor förhandla med staden om överlåtelse eller upplåtelsen för bebyggelse av ett markområde som staden äger.

Staden avgör om och när exploateringsprojekt på stadens mark initieras. Exploatörer, som är intresserade av att bygga på stadens mark, kontaktar staden. Intresseanmälan ska inges till kommunstyrelsen, stadslednings­förvaltningen, exploateringsenheten.

Staden tar därefter ställning till om förslaget ligger i linje med stadens egna ambitioner med utvecklingen av det aktuella markområdet, den aktuella stadsdelen och staden i stort utifrån översiktsplanen, fördjupade översiktsplaner, andra styrdokument inom planeringsområdet och redan befintliga avtal och överenskommelser.

Staden ger normalt återkoppling inom tre månader till exploatör, som har uttryckt intresse av att få en markanvisning.

Beslut att anvisa mark fattas av kommunstyrelsen, i egenskap av markägare, och gäller i två år från beslutet i kommunstyrelsen. Uppstår förseningar i planprocessen kan staden förlänga markanvisningen.

Markanvisning kan ges genom direktanvisning, som innebär att staden anvisar mark direkt till en exploatör som har lämnat in ett förslag till exploatering av ett markområde, eller genom öppet anbudsförfarande, som innebär att staden ger markanvisningen till den exploatör som har lämnat det fördelaktigaste
erbjudandet givet de uppställda kriterierna för marken.

Markanvisning kan även ges genom en så kallad markanvisningstävling, som innebär att exploatörer får komma in med tävlingsbidrag utifrån givna förutsättningar och den exploatör, som staden anser har det
bästa tävlingsbidraget tilldelas markanvisningen.

Vilken metod för markanvisning som tillämpas bestäms av staden.

I samband med beslut om markanvisning regleras villkoren som ska gälla under planprocessen, genomförandet och vid en framtida överlåtelse av
mark. Efter markanvisning vidtar den formella planprocessen enligt PBL.

Ett exploateringsavtal, som reglerar samtliga principer för exploateringen inklusive genomförandefrågor, och som ersätter markanvisningen, förhandlas fram då detaljplanearbetet kommit så långt att staden och exploatören gemensamt anser att så kan ske. Normalt sker detta i samband med att detaljplanen är ute på granskning.

Överenskommelse om exploatering ska vara färdigförhandlad innan detaljplanen kan godkännas av byggnadsnämnden. Överenskommelse om exploatering och detaljplan tas sedan upp för beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

För vissa typer av verksamheter (skolor, allmänna teknikanläggningar eller dylikt) kan staden erbjuda tomträttsupplåtelse istället för marköverlåtelse. Processen för tomträttsupplåtelser är densamma som vid överlåtelse av mark med undantag för att de beslutas av kommunstyrelsen.

Villkor och prissättning

I samband med beslut om markanvisning träffar staden och exploatören ett markanvisningsavtal, som i detalj reglerar kostnads- och ansvarsfördelning under planprocessen, samt principerna för kostnads- och ansvarsfördelning under genomförandet. Avtalet reglerar också villkoren för en framtida överlåtelse av mark.

Staden överlåter alltid mark till marknadspris och markpriset indexregleras.

Exploateringsavtal

Process och rutiner

Fastighetsägare, som är intresserade av att utveckla egen mark, kontaktar staden. Intresseanmälan ska inges till kommunstyrelsen, stadsledningsförvaltningen, exploateringsenheten. Staden tar ställning till om utvecklingsplanerna förutsätter en ny detaljplan. En bedömning görs också om ett exploaterings­avtal senare kommer att behöva träffas.

Om detaljplanen innebär att staden drabbas av kostnader, eller när detaljplanen på annat sätt är av väsentlig eller principiell betydelse för staden, måste ett exploateringsavtal tecknas.

Är så fallet tar staden och exploatören fram en principöverenskommelse som reglerar villkoren under planprocessen, genomförandet och vid en eventuell framtida överlåtelse av mark. Principöverenskommelsen ersätts i ett senare skede av processen med ett exploateringsavtal, som reglerar samtliga principer inklusive genomförandeaspekter som gäller exploateringen.

När principöverenskommelsen är färdigförhandlad tas den upp för beslut i kommunstyrelsen samtidigt som kommunstyrelsen beslutar om planuppdrag. Därefter vidtar den formella planprocessen enligt PBL.

Ett exploateringsavtal, som reglerar samtliga principer för exploateringen inklusive genomförandefrågor, förhandlas fram då detaljplanearbetet kommit så långt att staden och exploatören gemensamt anser att så kan ske. Normalt sker detta i samband med att detaljplanen är ute på granskning.

Exploateringsavtalet ska vara färdigförhandlat innan detaljplanen kan godkännas av byggnadsnämnden. Exploateringsavtal och detaljplan tas sedan upp för beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Villkor och prissättning

I samband med beslut om planuppdrag, och om bedömningen har gjorts att ett exploateringsavtal behöver tecknas, tar staden och exploatören fram en principöverenskommelse. Princip­överenskommelsen reglerar i detalj kostnads- och ansvarsfördelning under planprocessen, samt principerna för kostnads- och ansvarsfördelning under genomförandet.

Staden förväntar sig att markägaren/exploatören står för samtliga kostnader som uppkommer till följd av exploateringen inklusive de kostnader som exploateringen medför för staden.

Överenskommelsen reglerar också villkoren för eventuella framtida överlåtelser av mark. Staden överlåter alltid mark till marknadspris och markpriset indexregleras.

Medfinansieringsersättning

Med medfinansieringsersättning avses ersättning som en byggherre eller en fastighetsägare i samband med genomförande av en detaljplan åtar sig att betala för en del av en kommuns kostnad för bidrag till byggande av en viss infrastrukturåtgärd som staden, staten eller ett landsting ansvarar för.

Avtal om medfinansieringsersättning ingås under förutsättning att den infrastrukturåtgärd som kommunen bidrar till medför att den fastighet eller de fastigheter som omfattas av detaljplanen kan antas öka i värde.

Avtalet får vidare omfatta medfinansieringsersättning för åtgärder som har vidtagits före exploateringsavtalets ingående. Hur stor ersättningen blir avgörs i det enskilda fallet, med utgångspunkt i värdeökningen.

För Solnas del är hela den geografiska ytan aktuell i de fall staden medverkar med finansiering för infrastrukturutbyggnad där berörda fastigheter förväntas få en värdeökning.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad