Konstplan

Människor tittar på en projektion på en vägg  i Hagalund. 

Moving Murals Hagalund, 2016-2018, en del av projektet Smart Kreativ Stad av Film Capital Stockholm.smartkreativstad.com ©Muralmålning av LaPiztola och Performing Pictures, 2018. Videoprojektioner i samarbete med konstnärer, elever och ungdomar från UnCut och Kungl. Konsthögskolan, 2018.

I Solna stad ska konsten vara en naturlig del av stadens gestaltning och stadsplanering, i såväl befntliga som nya bostadsområden.

Sedan 1950-talet har staden investerat i konstverk för offentliga rum, både inomhus och utomhus. Sedan dess har konsten spelat en viktig roll i gestaltningen av gemensamma rum och bidragit till unika platser och boendemiljöer runt om i staden.

Att ett konstverk genomförs visar på omsorg och en vilja att investera i den lokala miljön, inte bara ekonomiskt, vilket skapar och förstärker en upplevelse av värdighet. Konsten kan bidra till att öka den sociala hållbarheten genom att ge platser i staden karaktär, identitet och verka för inkludering samt vara trygghetsskapande.

Solna stad ska också möjliggöra för konstnärligt medskapande i de ofentliga rummen för öka delaktighet och kreativitet hos Solnaborna.

Övergripande mål

Stadens arbete med konst i offentliga rum ska:

  • levandegöra stadens kulturmiljöer
  • bidra till en hållbar och attraktiv stad
  • främja en jämställd och inkluderande stadsmiljö
  • utgöra en trygghets- och värdeskapande resurs

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad