Kultur­miljöer i Solna

Solna karaktäriseras av en rik och varierad kulturmiljö. Att vårda kultur- och bebyggelsearvet är viktigt eftersom samhället idag förändras allt snabbare. Förändringar och expansion är i många fall positivt men exploateringen ska ske på ett sådant sätt att spåren efter tidigare generationers verksamheter bevaras urskiljbara i samhället.

Solnas kulturhistoria karaktäriseras av mångfald och kontraster. Trots att vissa kulturhistoriskt viktiga miljöer har försvunnit finns det i kommunen ett stort antal kulturminnen och kulturmiljöer från olika epoker.

Byggnader används och behöver med jämna mellanrum anpassas till nya
behov och aktiviteter. I det arbetet är det mycket viktigt att ta hänsyn till husens ursprungliga karaktär så att inte deras historiska värde går förlorat.

Det finns idag områden och byggnader som skyddas genom bestämmelser i detaljplan eller genom att de har fått skydd som byggnadsminne.

Kulturminnesvårdsprogrammet i Solna

Kulturminnesvårdsprogrammet mål är dessa:

 • Kulturminnen och kulturmiljöer skall så långt möjligt bevaras och göras mera levande.
 • Solnas långa och diversifierade historia skall avspeglas i stadsmiljön.
 • Kulturlandskapets särdrag skall så långt möjligt bevaras.
 • Värdefulla kulturmiljöer och kulturminnen skall inte påtagligt skadas av den omfattande trafik som går genom kommunen.

Läs mer om kulturmiljöer i Solna i Solnas översiktsplan Pdf, 7 MB, öppnas i nytt fönster. med bland annat en karta som visar kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader.

Ta också del av trycksaken Kulturmiljöer i Solna som publicerades 1988 av Solna stad. Den finns att läsa i Solnarummet på biblioteket i Solna centrum, plan 2.

Karta - Kulturhistoriskt klassade byggnader

Sammanhängande kulturhistoriskt värdefulla miljöer Visa Dölj

Det finns ett antal miljöer i Solna där helheten bedöms som viktig. Det rör ofta miljöer som är enhetliga och goda representanter för sin tid. Här är det helhetsintrycket som är det viktiga, men det finns inom dessa områden också enskilda byggnader som besitter särskilt höga värden.

 • Sörentorp
 • Järva skjutbaneboställe
 • Överjärva gård
 • Ulriksdals koloniområde
 • Västerjärva mobiliseringsförråd
 • Mellanjärva
 • Västerjärva kasernbyggnader
 • Råsta egnahem
 • Arbetarbostäder vid Ulriksdals station (de s k Rödingarna)
 • Kungshamra studentbostäder
 • Stjärnhusen i Bergshamra
 • Alnäs och Stocksundstorp
 • Bergshamra by
 • Bergshamra koloniområde
 • Tivoli udde
 • Villabebyggelse i norra Råsunda
 • Filmstaden i Råsunda
 • 1950-talsbebyggelse i Råsunda
 • Råsunda villastad
 • Stenstaden i Råsunda
 • Vasalund
 • 1950-talsbebyggelse vid Förvaltarvägen, kv Fjorden, kv Nordan samt Stinsbostaden vid Solna station
 • Hagalundshusen (s k Blåkulla)
 • Gamla Hagalund
 • Brahelund
 • 1950-talsbebyggelse i Skytteholm
 • Hagalunds industriområde
 • Stockholms norra begravningsplats
 • Solna kyrkby och radhusbebyggelse
 • Solna kyrkogård
 • 1950-talsbebyggelse i Huvudsta
 • Statens bakteriologiska laboratorium (s k SBL-området)
 • Huvudsta gård, slott och allé
 • Karolinska institutet
 • Karolinska universitetssjukhuset

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader Visa Dölj

De byggnader som utpekas som kulturhistoriskt värdefulla bedöms vara av sådant värde att de bör bevaras. I vissa fall är det någon enstaka detalj på byggnaden, i vissa fall är det hela byggnaden som bedöms värdefull.

 • Dammtorp
 • Sköntorp och Emmylund
 • Lilla Sveden
 • Hagalundsverkstaden / Gamla vagnhallen
 • Lokstallet och vattentornet
 • Ritorps gård
 • Tornvillan Sofielund
 • Majhill
 • Karlshäll
 • Jakobsdal
 • Väntorp
 • Bergshamra kyrka
 • Ekensberg
 • Bergshamra gård
 • Statens centrala frökontrollanstalt
 • Klinten
 • Fredriksberg
 • Bockholmen
 • Linneaholm
 • Råsunda vattentorn
 • Råsunda kyrka
 • Kontorshus i kv Pyramiden (s k Oktagonen)
 • Lilla Frösunda herrgård
 • Stora Frösunda gård
 • Råsunda gamla skola
 • Charlottenburg
 • Hagalunds kyrka
 • Lokstallet
 • Kv Rudviken 6
 • Hagalunds vattentorn

Enskilda byggnadsminnen Visa Dölj

 • Carl Malmstens hus
 • Annelunds herrgård, Frösundavik
 • Radhus i kv Fyrväpplingen
 • Statens bakteriologiska laboratorium (SBL)
 • Kontorshus i Tomteboda (s k kontrollkontoret)
 • Gården Stenbrottet nr. 56
 • Stallmästaregården
 • Kapellet Överjärva Gård

Statliga byggnadsminnen Visa Dölj

 • Ulriksdals slott med omgivande område
 • Hagaparken och dess byggnader
 • Karlbergs slott och slottspark
 • Haga tingshus

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad