Verksamhetssystemstöd

Utförare som arbetar på uppdrag av omvårdnadsförvaltningen i Solna stad använder olika verksamhetssystem som stöd i arbetet. På den här sidan hittar du information, lathundar, manualer och utbildningstillfällen för dessa verksamhetssystem.

För att lägga ett supportärende till Digitalisering och IT-staben kontaktar ni Servicedesk, telefonnummer: 08-746 23 33 eller mejl: servicedesk@solna.se

Roller och behörigheter Visa Dölj

Hanteringen av roller och behörigheter är olika för olika moduler. Se tabellen.

Modul

Servicedesk

Hantera personal självständigt

Kommentar

Lifecare Utförare

X

X

Lifecare utförarechef kan endast beställas av kvalitetsstaben. Se ansvars-pdf.

Lifecare Avvikelse

X


Behörig chef beställer behörighet via Servicedesk.

Lifecare HSL

X


Behörig chef beställer behörighet via Servicedesk.

Lifecare Planering

X


Behörig chef beställer behörighet via Servicedesk.

Lifecare LMO


X

Roll LC.Utförarechef och LC.Utföraresamordnare administrerar roller i Lifecare Uförare för medarbetare i LMO.

Phoniro hemtjänst

X

X

Roll LC.Utförarechef och LC.Utföraresamordnare administrerar roller i Lifecare Utförare för medarbetare i Phoniro.

Lifecare Utförare Visa Dölj

https://solna.se/lcutforare Länk till annan webbplats.

Lifecare Utförare är för Solnas utförare inom privat och egen regi. Här kan ni på ett enkelt sätt ta emot uppdrag genom att hantera de beställningar som skickas från Myndighetsavdelningen. När beställningarna är accepterade kan ni sedan jobba vidare med genomförandeplaner, insatser och dokumentation. Utföraren kan också administrera sina anställdas behörigheter.

Lifecare Avvikelse Visa Dölj

Lifecare Avvikelsehantering för vårdskada stödjer processen kring rapportering och utredning av vårdskador inom hälso- och sjukvård.

Rapportbladet riktar sig till utförare inom privat och egen regi.

Utredningsmodulen används av Solnas utförare inom egen regi.

 

Lifecare HSL Visa Dölj

Lifecare HSL används av Solnas utförare inom HSL egen regi. Systemet ger stöd för utredning och behandlingsplanering i patientens vårdprocess och journalföring. Från en vårdbegäran är det möjligt att starta en vårdprocess, utföra och följa upp planer för utredning och behandling.

Lifecare Planering Visa Dölj

Lifecare Planering används av Solnas hemtjänstutförare inom egen regi. Systemet ger en överblick av verksamhetsuppföljning, planering och säkerhetsställer att alla besök blir planerade.

Lifecare Mobil Omsorg LMO Visa Dölj

Lifecare Mobil Omsorg ger åtkomst till arbetsschema och väsentlig dokumentation för kunden med återrapportering direkt i mobilen. Används främst av Solnas hemtjänstutförare privat och egen regi.

Bland dokumenten finns även manualer för administrering och hantering av NFC. Manual för steg vid batteribyte(digitala lås), samt registrering av batteribyte och motionering av lås via appen LMO.

Phoniro Visa Dölj

Phoniro webbgränssnitt: https://solna.phoniro.se Länk till annan webbplats.

Phoniro används som ersättningsunderlag för Solna stads utförare inom privat och egen regi för främst hemtjänst. I systemet sköts även tidsregistrering och administration av arbetstelefoner samt uppföljning av kunders utförda tid.

Bland dokumenten finns manualer med förtydligande kriterier vid hantering av NFC och felsökning. Kompletterande dokument för administrering och hantering av NFC finns under Lifecare Mobil Omsorg, LMO.

Samt steg för enhetsvård och optimering av handenhet. Installations­manual för applikationer Lifecare Mobil Omsorg och Phoniro PI.

Felanmälan av digitala låsvred, trygghetslarm, trygghetskamera Visa Dölj

Utbildningstillfälle Visa Dölj

Digitalisering och IT-staben bjuder in till generella och systemspecifika genomgångar av Lifecare utförare vid två tillfällen per år.

Tillfället riktar sig till dig som är nyanställd eller som behöver repetition.

Inbjudan skickas ut i god tid innan utbildningstillfället.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad