Översiktsplan

I mars 2016, antog kommunfullmäktige i Solna enhälligt förslaget till ny översiktsplan för Solna - Översiktsplan 2030. Solna är en stad i regionen som växer med ett antal utvecklingsområden. Målet är att bygga sammanhållna, levande och trygga stadsmiljöer som förenar innerstadens promenadstad med närheten till natur.

Varför tar staden fram en översiktsplan?

Kommuner ska, enligt plan- och bygglagen (PBL), ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen ska redovisa huvuddragen i mark- och vattenanvändningen och hur den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen ska även redovisa hur kommunen avser att tillgodose riksintressen och miljökvalitetsnormer. Förutom att uppfylla de lagkrav som ställs, fungerar översiktsplanen som ett strategiskt inriktningsdokument för stadens utveckling.

Stadens översiktsplan från 2006 är i stora stycken fortfarande aktuell. Planen uppdaterades 2016, bland annat som följd av beslutet om utbyggnaden av tunnelbanan till Hagastaden och Arenastaden. Vid kommunfullmäktige den 25 maj 2020 beslutades att översiktsplanens inriktning och innehåll i huvudsak fortfarande är aktuell, samt att godkänna de föreslagna tillkommande fakta och uppdateringar. Den enda större förändring som skett är att staden inte längre anser att en Huvudstaled i tunnel ska vara en planeringsförutsättning.

Ta del av översiktsplanen Pdf, 7 MB, öppnas i nytt fönster.

Aktualitetsförklaring 2020 Pdf, 465 kB, öppnas i nytt fönster.

Översiktplan 2030

De övergripande strategier som ingår i Översiktsplanen är:

  • Möta efterfrågan på att leva och bo i Solna
  • En sammanhållen och levande stad
  • En hållbar miljö och ett modernt transportsystem
  • Tillvarata och utveckla Solnas park-, natur- och kulturmiljöer

Solna behöver växa hållbart i en takt som staden och solnaborna mäktar med, samtidigt som man tar tillvara på och utveckla stadens viktiga grönområden. Det medför att Solna ska växa på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt, där de olika stadsdelarna, med sina olika karaktärer, tillsammans formar en sammanhållen stad.

Målet är att staden ska ha en levande och trygg stadsmiljö, en tät stadsstruktur, god kollektivtrafik och en blandad bebyggelse med bostäder, arbetsplatser och service. Det ska vara nära till storstad, natur och kultur. Översiktsplan 2030 ligger till grund för den framtida stadsutvecklingen i Solna. Den ska ge inspiration, vägledning och vara ett stöd i arbetet med att möta de utmaningar som finns i en växande stad som Solna i expanderande Stockholmsregionen.

Översiktsplanen har innan antagandet varit ute på samråd under tre månader och efter revidering varit utställd i drygt två månader. Den antagna versionen har därefter slutligt uppdaterats av gruppledarna med anledning av några av de framförda synpunkterna. Många engagerade solnabor, företagare, föreningar, myndigheter och politiska partier har tagit sig tid att komma med synpunkter på det framtagna förslaget och därmed bidragit till Solnas framtida utveckling.

Här planeras det nytt

Nuvarande stadsutvecklingsområden är Järvastaden, Nya Ulriksdal, Arenastaden, Hagastaden och centrala Solna. Tillkommer gör Hagalunds arbetsplatsområde, Solna strands arbetsplatsområde, och södra Huvudsta/Tomteboda. Utöver det finns sedan 2014 utvecklingsstrategier för Bergshamra och Hagalund. Under 2015 beslutade staden att fortsätta med ett programarbete för att tydliggöra förutsättningar och önskemål om områdenas utveckling. På sikt påverkas också Huvudsta så snart det kan bli klart med en Huvudstaled i tunnel.

Utvecklingen av Hagastaden, Karolinska institutet och Karolinska sjukhuset till ett life science-område pågår, där Nya Karolinska Solna är en viktig del. Dessa planer kommer att skapa ett nytt attraktivt område som skapar stora möjligheter till tillväxt i huvudstaden, samtidigt som Stockholm och Solna, i och med Hagastaden, växer ihop.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad