flygbild över Solna station
Solna station
Bostäder, Företagslokaler, Trafik & infrastruktur
Visa karta

Solna stations­område

Stadsdelarna Arenastaden och Hagalund ska länkas samman med utvecklingen av området vid Solna station, med tryggare stadsmiljö och plats för nya bostäder, arbetsplatser och ökat serviceutbud.

Solna stad har som långsiktigt mål att utveckla området runt Solna station till en attraktiv och trygg knutpunkt. Genom att överbrygga den fysiska barriär som utgörs av Ostkustbanan är ambitionen att länka samman stadsdelarna Hagalund och Arenastaden med Solna station.

Länkar samman trafikslag

Ostkustbanan, som ligger i anslutning till Solna station, utgör idag en tydlig barriär för stadsdelarna Arenastaden och Hagalund. På de vältrafikerade spåren samsas både fjärr- och regionaltåg med pendeltåg och Arlanda Express. Även om järnvägen idag tar stort utrymme, innebär den en stor potential för stationsområdet och stadsdelarna som regional knutpunkt. Målet är att länka samman dagens kollektivtrafikslag – pendeltåg, tvärbana och bussar – med tunnelbanans nya gula linje till Arenastaden. Dessutom skapas en potentiell möjlighet för direkt anslutning till såväl regionaltåg som Arlanda Express.

Visionsskiss av området vid Solna station och ny tunnelbana

Solna station knyts ihop med tunnelbana och gula linjens nya station Arenastaden

En del av spårområdet däckas över

En del av spårområdet däckas över för att skapa bättre tillgänglighet, smidigare kollektivtrafikflöden och tryggare ytor med närhet till både boende, service och arbetsplats. Syftet är också att skapa en bättre koppling mellan Arenastaden, Hagalund och Solna station.

Nya bostäder och arbetsplatser

En ny entré skapas till Arenastaden med nya bostäder och arbetsplatser. Överdäckningen av spåren och utvecklingen i stationsområdet innebär också ett ökat serviceutbud med fler caféer, restauranger och butiker – med andra ord fler naturliga mötesplatser i tryggare och mer levande stadskvarter. Förnyelsen innebär också att det ska bli lättare att ta sig mellan stadsdelar till fots eller på cykel.

Ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet

Syftet med förnyelsen av stationsområdet är också att öka trafiksäkerheten för alla trafikanter – kollektivtrafik, gång, bil och cykel. Därför genomförs en översyn av gatustrukturen i anslutning till Solna station. Råsta strandväg kommer att ersätta Dalvägen som områdets huvudgata, och Dalvägen blir istället en gåfartsgata. Anslutningen för bussar på Frösundaleden kan också förbättras genom förlängda och framflyttade hållplatser.

Visionen förverkligas genom samarbete

Visionen för Solna stationsområde förverkligas genom ett samarbete mellan Solna stad, Fabege och Skanska. Den 18 juni 2018 beslutade kommunstyrelsen om markanvisningar till Skanska på delar av kommunens fastigheter samt en principöverenskommelse med Fabege om utveckling av kvarteren Farao och Kairo i Arenastaden. Detta innebär också att Fabege bidrar till Solna stads medfinansiering av den nya tunnelbanan.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad