Förorenade områden

Förorenade områden är platser som riskerar att skada eller skapa olägenhet för miljön eller människors hälsa. Här hittar du information om förorenade områden i Solna och om fastighetsägarens och verksamhetsutövarens ansvar och skyldigheter kopplat till förorenade områden. Du hittar också här information om sanering av PCB i fastigheter.

Ett förorenat område kan vara ett mark- eller vattenområde, grundvatten, en byggnad eller en anläggning. Många förorenade områden kan kopplas till nerlagda eller nuvarande industrier, eller annan verksamhet, som påverkat miljön negativt.

Genom tiderna har exempelvis industrier som kemisk industri och verksamheter som verkstäder, kemtvättar och bensinstationer bidragit till att föroreningar hamnat i marken, sedimenten, vattnet och luften. Även gamla deponier och fyllnadsmassor kan sprida föroreningar till mark och vatten.

Läs mer om förorenade områden på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och på Stockholms Länstyrelses webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Misstänkt förorenade områden i Solna

De allra flesta områden i Solna som kan misstänkas vara förorenade har kartlagts, och i vissa fall riskbedömts, av Länsstyrelsen. Det är inte alls säkert att alla kartlagda områden är förorenade. För att fastställa om ett område verkligen är förorenat behövs oftast noggranna undersökningar, platsbesök och provtagningar. Solna stads samhällsbyggnadsförvaltning är tillsynsmyndighet över frågor som rör förorenade områden i Solna.

För mer information om vilka områden i Solna som kartlagts av Länsstyrelsen som misstänkt förorenat område kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen via kontaktcenter eller skicka e-post till Länsstyrelsen i Stockholm på fororenade.omraden.stockholm@lansstyrelsen.se och be om utdrag från EBH-stödet.

Nedan kan du läsa mer om pågående större projekt kring förorenade områden som drivs av Solna stad.

Pågående projekt Visa Dölj

Här hittar du information om en pågående utredning av ett förorenat område som är kopplat till den före detta kemtvätten Snabbtvätt AB i Hagalund.

Vad är den före detta kemtvätten Snabbtvätt?

Kemtvätten Snabbtvätt AB var verksam i villastaden Hagalund i Solna mellan 1946 och 1969. Tvätten tog emot kläder från flera inlämningsbutiker i Stockholm.

Under tiden kemtvätten var verksam orsakade verksamheten omfattande markförorening, som i huvudsak består av tvättkemikalierna trikloreten och tetrakloreten (så kallade klorerade lösningsmedel). Förutom föroreningar i mark i området där den före detta kemtvätten legat kan föroreningar även ha spridits via grundvatten och avloppsledningar.

Karta över Snabbtvätt AB:s verksamhetsområde 1946 - 1969 Pdf, 105 kB, öppnas i nytt fönster.

Vad vet vi sen innan?

I samband med Länsstyrelsen Stockholms inventering av potentiellt förorenade områden i länet i början 2000-talet riskklassades området för den före detta kemtvätten Snabbtvätt AB. Området fick då en riskklass 4 (liten risk). Under 2017 omklassade Länsstyrelsen Stockholm den före detta kemtvätten till riskklass 2 (stor risk), med motiveringen att det varit en av länets största kemtvättar, med mycket stor användning av tvättkemikalierna trikloreten och tetrakloreten.

Under 2018 genomförde länsstyrelsen en översiktlig miljöteknisk markundersökning för att öka kunskapen om föroreningar i området. Då hittades bland annat mycket höga halter av klorerade lösningsmedel i grundvattnet. Därför bedömdes området istället tillhöra riskklass 1 (mycket stor risk). Länsstyrelsen rekommenderade fortsatta undersökningar om hur föroreningarna påverkat och spritt sig i området.

En fördjupad miljöteknisk markundersökning genomfördes i området för den före detta kemtvätten Snabbtvätt AB under 2019. Den bekräftade tidigare resultat och konstaterade mycket höga halter av klorerade lösningsmedel i grundvattnet. Undersökningen visade också på en påverkan på inomhusluften i närliggande fastigheter och på luft i avloppsledningsnätet. Underökningen visade att det finns ett behov av fortsatta undersökningar och eventuella åtgärder för att minska spridningen av föroreningar.

Vad händer nu?

Snabbtvätt AB lades ner i slutet av 1960-talet och ansvarigt bolag har sedan dess har gått i konkurs. Genomförd ansvarsutredning visar på att det inte finns någon som idag kan ställas som ansvarig för att undersöka och åtgärda föroreningen. Det fortsatta arbetet behöver därför ske med statliga bidragsmedel. Solna stad tagit på sig huvudmannaskapet för att inom ramen för bidragsprocessen fortsätta utreda föroreningssituationen i området.

Staten står, genom bidrag från Naturvårdsverket, för kostnaderna. Länsstyrelsen Stockholm samordnar länets arbete med förorenade områden och stödjer Solna stad i det fortsatta arbetet.

I oktober 2019 ansökte Solna stad om bidragsmedel för ytterligare undersökningar i området. I januari 2020 fick Solna stad besked om godkända bidragsmedel och påbörjade då arbetet med vidare undersökningar, som kommer genomföras i området under 2020-2023 Undersökningarna inkluderar mark, grundvatten och inomhusluft. Resultaten av undersökningarna ska ligga till grund för att göra en utredning av om föroreningarna utgör något risk. Under arbetets gång har kommunen kontakt med de fastighetsägare som berörs.

För bidrag till eventuell senare sanering krävs en ny ansökan.

Hur påverkar det mig?

Det vatten som Solnaborna dricker kommer från Mälaren och Mälarens vatten påverkas inte av föroreningarna i grundvattnet vid den före detta kemtvätten. Undersökningar av dricksvattnet, för att säkerställa att föroreningen inte påverkar ledningsnätet, har genomförts på flera platser. Dessa provtagningar visar inte på någon påverkan på dricksvattnet.

Av de provtagningar som har gjorts visar ingen på några överskridande nivåer av klorerade lösningsmedel i luften i områdets bostäder. Resultaten från provtagningarna har jämförts med följande riktvärden från Naturvårdsverket; referenskoncentration i luft, heltidsvistelse samt riskbaserad acceptabel koncentration i luft. Dessa värden är satta för att undvika negativ påverkan från föroreningen.

Frågor och svar

Vad är det för problem med den före detta kemtvätten Snabbtvätt AB?

Kemtvättmedel har spillts och läckt ut från tankar och ledningar. Kemikalierna, trikloreten och tetrakloreten, har gått ner i marken och spridits vidare med grundvattnet och i ledningsnätet.

Är det farligt att vistas i området?

Det finns inga risker med att vistas i området. Det mesta av föroreningen ligger långt ner i marken. Vid djupa grävarbeten eller arbeten i ledningsnätet kan det finnas risker för personal. Just nu finns inga planerade markarbeten i området och ledningsägare är informerade om föroreningssituationen för att kunna ta förebyggande åtgärder vid arbete i ledningsnät.

Är det farligt att dricka vattnet?

Nej, Solnas dricksvattnet kommer inte från grundvattnet utan hämtas från Mälaren. Undersökningar av dricksvattnet, för att säkerställa att föroreningen inte påverkar ledningsnätet, har genomförts på flera platser. Dessa provtagningar visar inte på någon påverkan på dricksvattnet.

Varför har inte ägaren sanerat marken?

Kemtvätten lades ner i samband med att Hagalund byggdes om under 1960 och 70-talet. På den tiden fanns inte kunskapen om tvättkemikaliernas påverkan på miljö och hälsa. När föroreningssituationen senare blev känd hade företaget som drev kemtvätten gått i konkurs.

Vad har Solna stad för roll i det här arbetet?

Solna stad är huvudman för arbetet. Det innebär att kommunen planerar vad som ska göras och upphandlar den speciella kompetens som krävs för detta. Det gäller främst konsulter och olika typer av entreprenörer. Staden får ansöka om bidrag från staten till alla kostnader.

Vem betalar för arbetet?

Det finns statliga anslag för att bekosta undersökningar och sanering av förorenad mark. De kan användas när det inte finns någon som kan hållas som ansvarig för en förorening. Vad vi vet just nu från genomförda utredningar finns ingen som kan hållas ansvarig för föroreningarna från den före detta kemtvätten. Det betyder, så länge ingen ansvarig hittas, att undersökningar och en eventuell senare sanering av området för den före detta kemtvätten omfattas av statliga bidrag.

När ska det saneras?

Det är ännu inte helt säkert att området behöver saneras. För att veta om området behöver saneras och hur det ska gå till behöver först kunskapen om föroreningens omfattning och spridning undersökas vidare. Visar vidare undersökningar att föroreningssituationen inte skapar oacceptabla risker för miljö eller hälsa kan en bedömning göras att området inte behöver saneras.

Bedömning om en eventuellt senare sanering behövs görs alltid i samråd med experter och berörda myndigheter som Stockholms Länsstyrelse och Naturvårdsverket.

Hur kommer undersökningarna att gå till?

De vidare undersökningarna går framför allt ut på att borra i marken och ta prover för analyser av mark och vatten. Kompletterande provtagning av luft i fastigheter och avloppsledningsnät kommer också genomföras.

För mer information, kontakta Solna stad genom kontaktcenter.

Fastighetsägarens och verksamhetsutövarens ansvar

Det är den som orsakat en förorening som i första hand är ansvarig för att underöka och ta hand om saneringen av det förorenade området. Finns ingen ansvarig verksamhetsutövare kan fastighetsägaren bli ansvarig. På Stockholms Länsstyrelses webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns mer information om fastighetsägarens och verksamhetsutövarens ansvar och skyldigheter för förorenade områden. 

Som fastighetsägare eller verksamhetsutövare ska du genast meddela Solna stads samhällsbyggnadsförvaltning om du upptäcker en förorening på din fastighet som kan medföra en risk för människors hälsa eller miljön (enligt 10 kap 11 § i miljöbalken). Det gäller även i de fall området tidigare ansetts förorenat. Anmälan om förorenat område gör du i e-tjänsten för underrättelse om förorenad mark eller fastighet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som du hittar i självserviceportalen.

Om du planerar att göra åtgärder (sanering, grävarbeten eller liknande) inom förorenade områden på din fastighet ska du anmäla detta till Solna stads samhällsbyggnadsförvaltning senast sex veckor innan åtgärden ska påbörjas (enligt 28 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd). Åtgärder inom ett förorenat område kan medföra en ökad risk för spridning eller exponering av föroreningarna. Anmälan av åtgärder inom förorenat område gör du i e-tjänsten för anmälan av avhjälpande åtgärder/efterbehandling av förorenat område Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Även undersökningar av misstänkt förorenade områden kan vara anmälningspliktiga. Kontakta därför alltid Solna stads samhällsbyggnadsförvaltning innan undersökning och provtagning av förorenade områden. Det är också bra att ha en dialog med samhällsbyggnadsförvaltning kring omfattningen av provtagningen, det underlättar den vidare handläggningen i ärendet.

PCB

PCB är en organisk förening med skadliga effekter på djur och människor. I byggnader förekommer PCB i fogmassor, golvmassor, isolerrutor samt kondensatorer. PCB förbjöds för användning i Sverige 1972 och det är därför framförallt fastigheter som är byggda eller renoverade åren 1956 till 1973 kan innehålla PCB.

På grund av PCB:s farlighet finns krav (förordning om PCB 2007:19) på att fastighetsägare till byggnader (uppförda eller renoverade 1956 - 1973) ska inventera och sanera PCB, samt omhänderta det PCB-haltiga materialet som farligt avfall. Kraven gäller dock inte byggnader taxerade som en- och tvåfamiljshus.

Mer information om vad PCB är och inventering och sanering av PCB i berörda fastigheter hittar du på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och på webbplatsen Sanera PCB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sanering av PCB i fastigheter i Solna Visa Dölj

I Solna har samtliga berörda fastigheter i staden inventerats vad gäller PCB, men sanering av PCB kvarstår i ett flertal fastigheter.

Om PCB-halter på 500 mg/kg eller mer påträffas påträffas i fogar eller golv är fastighetsägaren skyldig att sanera byggnaden omgående. Senast tre veckor innan saneringen påbörjas ska en saneringsanmälan göras till Solna stads samhällsbyggnadsförvaltning. Saneringsanmälan görs via blanketten för anmälan om PCB-sanering som du hittar i självserviceportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om PCB-halter på 50 mg/kg eller mer påträffas i fogar eller golv är fastighetsägaren skyldig att upprätta en åtgärdsplan som bland annat beskriver när sanering ska utföras samt hur det PCB-haltiga materialet ska omhändertas. Dessa fogar ska avlägsnas senast i samband med renovering, ombyggnad eller rivning. Senast tre veckor innan saneringen påbörjas ska en saneringsanmälan göras till Solna stads samhällsbyggnadsförvaltning. Saneringsanmälan görs via blanketten för anmälan om PCB-sanering som du hittar i självserviceportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Efter avslutad sanering ska en skriftlig rapport skickas till Solna stads samhällsbyggnadsförvaltning. Slutrapporten skickas via blanketten för slutrapport om sanerad PCB som du hittar i självserviceportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Rapporten ska bland annat innehålla en redovisning av omhändertagen mängd farligt avfall. Material som är förorenat av PCB ska omhändertas som farligt avfall. Endast godkända transportörer får transportera avfallet. Läs mer under Farlig avfall.

Möjlighet till dispens

Solna stad (samhällsbyggnadsförvaltningen) har möjlighet att medge dispens om att fogmassa eller halkskyddad golvmassa avlägsnas vid en senare tidpunkt om en ombyggnad, renovering eller rivning planeras under de närmaste följande åren. Andra motiv för att kunna få dispens kan vara att massan sitter mycket svåråtkomlig, att det är nödvändigt för att en samhällsviktig verksamhet inte ska försvåras på ett betydande sätt eller att det finns andra särskilda skäl.

Kontakta Solna stads samhällsbyggnadsförvaltning via kontaktcenter om du vill ha mer information om möjlighet till dispens.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad