Stadsdelar

Solna består av åtta stadsdelar: Bergshamra, Haga, Hagalund, Huvudsta, Järva, Råsunda, Skytteholm och Ulriksdal. Flera stora stadsutvecklingprojekt bygger en mer sammanhållen stad och nya stadskvarter med bostäder, arbetsplatser och utbyggd kollektivtrafik.

Karta över stadsdelar i Solna

Norra Solna

Norra Solna består av tre officiella stadsdelar: Järva, Ulriksdal och Bergshamra. Här finns flera spännande stadsutvecklingsområden, som Järvastaden och Bagartorp eller affärskvarteren i Arenastaden, som om några år blir slutstation för tunnelbanans nya gula linje.

Arenastaden Visa Dölj

Arenastaden är en av Solnas nyaste stadsdelar, med flera nya stadskvarter för företag, bostäder och hotell i direkt anslutning till kollektivtrafik som pendeltåg, tvärbana, bussar och tunnelbana. Hit går den nya gula tunnelbanelinjen som byggs ut från Odenplan, via Hagastaden och Södra Hagalund.

I Arenastaden finns Friends Arena, Sveriges nationalarena för fotboll och andra evenemang, som årligen lockar ett stort antal besökare från såväl regionen som övriga landet. I direkt anslutning till arenan ligger Skandinaviens största köpcentrum: Mall of Scandinavia, med över 40 000 besökare varje dag.

Bagartorp Visa Dölj

Bagartorp är ett av stadens prioriterade stadsutvecklingsområden och kommer successivt att omvandlas till en mer sammanhållen stadsdel. Här byggs nya bostäder, och entrétorget mellan Ulriksdals pendeltågsstation och centrum utvecklas för att knyta samman stadsdelen med Järvastaden och Nya Ulriksdal.

Bergshamra Visa Dölj

Bergshamra härstammar från medeltiden, men själva startskottet för stadsdelen gick i början av 1950-talet då stjärnhusområdet norr om nuvarande Bergshamravägen uppfördes. Solna stad har i dialog med boende i stadsdelen tagit fram en strategi för att utveckla Bergshamra till en grön och livskraftig stadsdel mitt i nationalstadsparken, med utvecklad närservice och kompletterande bostadsbebyggelse.

Frösunda Visa Dölj

Frösunda var i huvudsak ett militärt område till 1985 då staden köpte marken av staten för att bygga en ny stadsdel, som växte fram under slutet av 90-talet. Frösunda utvecklas fortfarande till en levande stadsdel för boende och företag, med närhet till service och goda kommunikationer. Gustav III:s boulevard är stadsdelens centrala och livfulla gatustråk, med bostäder och grönområden på ena sidan och arbetsplatser på den andra. Kontorsbebyggelsen mot E4/Uppsalavägen och järnvägen skyddar de bakomliggande bostadskvarteren mot buller. Här planeras kompletterande bebyggelse och förbättrade stråk för gång och cykel för att ytterligare knyta samman stadsdelen med Arenastaden, Hagalund och Ritorp.

Järva Visa Dölj

Järva är en stor stadsdel i norra Solna som inrymmer flera prioriterade stadsutvecklingsområden, från Järvastaden i norr till Arenastaden i söder via Nya Ulriksdal och Bagartorp.

Järvastaden Visa Dölj

Järvastaden är ett attraktivt bostadsområde som sträcker sig från Järvafältets grönområden och gränsar till Agnesberg och Bagartorp i söder samt västerut till Nya Ulriksdal. Här byggs också en ny idrottsplats, med inriktning mot fotboll.

Nya Ulriksdal Visa Dölj

Nya Ulriksdal, som tidigare kallades Ulriksdalsfältet, är en stadsdel i Järva som växer fram norr om Ritorp mellan E4/Uppsalavägen och järnvägen, med anknytning till Ulriksdals pendeltågsstation i väster och Järvas grönområden i norr. Området innehåller såväl flerbostadshus som stadsradhus och är med sitt centrala läge också en attraktiv stadsdel för företag. Här finns också Ulriksdalsskolan, från förskoleklass till årskurs 9.

Ritorp Visa Dölj

I södra delen av Järva ligger Ritorp, en stadsdel som delas av Enköpingsvägen i en norra och en södra del. Här byggs Solnas nya simhall på Ulriksdals IP i anslutning till ishallarna, tillsammans med nya arbetsplatser. Samtidigt som byggnaden skapar en mer sammanhållen stadsfront mot järnvägen på Ostkustbanan bidrar simhallen till att länka samman Västra Frösunda och Ballongberget med Arenastaden.

Ulriksdal Visa Dölj

Stadsdelen Ulriksdals kärna utgörs av byggnadsminnet Ulriksdals slott som uppfördes på 1600-talet tillsammans med den berömda slottsteatern Confidencen. Ulriksdal ingår i Kungliga nationalstadsparken, som är klassad som riksintresse för sina kulturmiljöer.

Centrala Solna

Centrala Solna består av tre officiella stadsdelar: Råsunda, Hagalund och Skytteholm. Flera pågående och planerade stadsutvecklingsprojekt ska länka samman stadsdelarna med ny bebyggelse för bostäder och arbetsplatser - särskilt vid den nya tunelbanestationen Södra Hagalund och längs Solnavägen, som utvecklas till en levande stadsgata.

Hagalund Visa Dölj

De ljusblå flerfamiljshusen, som ibland kallas Blåkulla, är en välkänd silhuett och byggdes 1973 som en del av miljonprogrammet. Här finns även en del kulturhistoriskt värdefulla byggnader från sekelskiftet bevarade, som till exempel det omtyckta Olle Olsson Hagalundmuséet. Solna stad har, efter dialog med boende och verksamma i området, tagit fram en strategi och ett programarbete för att utveckla stadsdelen Hagalund.

Med närheten till Solna station och tvärbanan förstärks de goda förbindelserna till stadsdelen med tillkomsten av den gula tunnelbanelinjen från Odenplan till Arenastaden via den nya tunnelbanestationen Södra Hagalund. I det nuvarande Hagalunds arbetsplatsområde planeras för nya stadskvarter med nya lägenheter, förskolor och arbetsplatser samt service, butiker och restauranger i gatuplan - en del i stadens strategi att skapa ett mer sammanhållet Solna med levande stadsgator med både bostäder och företag.

Råsunda Visa Dölj

De centrala delarna av Råsunda utgörs av samlad och välbevarad tidig 1910-talsmiljö av stort kulturhistoriskt värde. Här finns också gamla Filmstaden, som delvis byggts om till ett bostadsområde med flera av de äldre byggnaderna bevarade för arbetsplatser. I Råsunda växer nya stadskvarter fram på platsen för den gamla Råsunda fotbollstadion med hundratals nya bostäder och arbetsplatser. Även det intilliggande området Charlottenburg utvecklas, och bidrar till att omvandla Solnavägen till en levande stadsgata. Ambitionen är att förstärka kopplingarna mellan Råsunda och Arenastaden, Solna centrum och Sundbyberg.

Skytteholm Visa Dölj

Stadsdelen Skytteholm omfattar bland annat Solna centrum och Solna Business Park. Bostadsbebyggelsen i området domineras av klassiska punkthus och lamellhus från 1950-talet, som utgör en kulturhistoriskt värdefull miljö. Här finns Skytteholmsparken och Skytteholmsfältet med Skytteholms idrottsplats.

Solna Business Park Visa Dölj

Solna Business Park har, tillsammans med Solna strand, vuxit fram ur Vretens och Virebergs industriområden i västra Solna. Det som sedan mitten av 1960-talet varit renodlade industriområden har Solna Business Park successivt utvecklat till ett starkt och etablerat företagsområde. Med tvärbana och närhet till Sundbybergs pendeltågsstation finns mycket goda förbindelser till stadsdelen. Området utvecklas ytterligare med planerad bebyggelse där bostäder och förskola kompletterar nya arbetsplatser för att skapa en mer blandad och levande stadsdel.

Solna centrum Visa Dölj

Solna centrum ligger i stadsdelen Skytteholm, men ansluter även till såväl Råsunda via Frösundaleden och Hagalund via Solnavägen. Här finns både tunnelbana och tvärbana samt busstation för flera stomlinjer och lokal busstrafik. Området ska utvecklas för att knyta samman stadsdelarna och omvandla den idag hårt trafikerade Solnavägen till en levande stadsgata med nya kvarter för bostäder och arbetsplatser med service, butiker och restauranger i gatuplan. Den nya närliggande tunnelbanestationen Södra Hagalund på den gula linjen tillsammans med ny bebyggelse bidrar till att länka samman Solna centrum med Hagalund.

Södra Hagalund Visa Dölj

Solna stad förhandlade fram den nya tunnelbanestationen Södra Hagalund på den gula linjen mellan Odenplan och Arenastaden, som en del i Sverigeförhandlingen. Inriktningen är att planerad bebyggelse av nya bostäder och arbetsplatser i närområdet ska finansiera stadens medfinansiering av den nya stationen. Läs mer om den nya gula linjen genom Solna och stationerna Södra Hagalund, Hagastaden och Arenastaden.

Södra Solna

Södra Solna består av två officiella stadsdelar: Haga och Huvudsta. Här bygger Solna och Stockholm gemensamt den nya stadsdelen Hagastaden, med nya bostäder och företag. Kollektivtrafiken byggs ut både till Hagastaden och Södra Hagalund samt till Huvudsta med ny pendeltågsstation i samband med Mälarbanans utbyggnad.

Haga Visa Dölj

Den historiska stadsdelen Haga består av Hagastaden, Hagaparken och Stockholms Norra begravningsplats. Hagaparken har varit kunglig sedan Gustav III förvärvade ett flertal torp och gårdar i området som anlades till ett romantiskt parklandskap. I stadsdelen finns också universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna och Karolinska Institutet tillsammans med ett campus för utbildning, forskning och företagande med stark inriktning mot Life Science, i den nya stadsdelen Hagastaden som knyter samman Solna med Stockholm.

Hagastaden Visa Dölj

I den nya stadsdelen Hagastaden finns universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna och Karolinska Institutet tillsammans med ett campus för utbildning, forskning och företagande med stark inriktning mot Life Science. Det gamla sjukhusområdet ska utvecklas till en livskraftig och blandad stadsdel med drygt 3 000 bostäder, arbetsplatser och service i en stadsdel som knyter samman Solna med Stockholm. Här vid stadsgränsen börjar Solnavägen, som med ny bebyggelse utvecklas till en levande stadsgata där bostäder och arbetsplatser kompletteras med service, butiker och restauranger i gatunivå, med förbättrade stråk för cykel och gång.

Huvudsta Visa Dölj

Det folkrika Huvudsta är ett högprioriterad stadsutvecklingsområde. Kollektivtrafiken är väl utbyggd med två tunnelbanestationer, Huvudsta och Västra skogen, och förstärks ytterligare med en ny pendeltågstation i samband med Mälarbanans utbyggnad. Detta innebär också att en del av spåren förläggs i tunnel, vilket möjliggör utveckling av stadsmiljön med förbättrade stråk för cykel och gång, ny bebyggelse och minskad belastning på vägarna genom stadsdelen.

Solna strand Visa Dölj

Solna Strand har, tillsammans med Solna Business Park, vuxit fram ur Vretens och Virebergs industriområden i västra Solna. Det som sedan mitten av 1960-talet varit renodlade industriområden har Solna Business Park successivt utvecklat till ett starkt och etablerat företagsområde. Med tvärbana och närhet till Sundbybergs pendeltågsstation finns mycket goda förbindelser till stadsdelen. Området utvecklas ytterligare med planerad bebyggelse där bostäder och förskola kompletterar nya arbetsplatser för att skapa en mer blandad och levande stadsdel.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad