Luft­kvalitet

De senaste åren har Solna stad genomfört en rad åtgärder för att förbättra luftkvaliteten i staden. Staden har en luftmätstation installerad som ger ett viktigt underlag i arbetet.

Utsläpp av luftföroreningar har minskat betydligt de senaste decennierna. Sedan 1990 har utsläppen av svaveldioxid och även kväveoxider, ammoniak och flyktiga organiska ämnen minskat. Trots förbättrad luftkvalitet finns vissa luftföroreningar, framförallt kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10), som fortfarande riskerar att ligga på för höga nivåer.

Luftföroreningarna kommer till stor del från biltrafik, slitage av vägbanor, däck och bromsar. Även industrier och förbränningsanläggningar påverkar Stockholmregionens luftkvalitet. Luftens kvalitet kan variera snabbt under ett dygn. Hur mycket föroreningar det finns i luften beror framför allt på trafiken och vädret. 

Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om luftkvaliteten i Sverige.

Beräkningar och mätning av luftkvaliteten i Solna

Solna stad genomför regelbundet teoretiska beräkningar av luftkvaliteten i hela staden, genom sitt medlemskap i Östra Sveriges Luftvårdsförbund.

Östra Sveriges Luftvårdsförbunds webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om resultaten från den senaste luftkvalitetsberäkningen över Solna stad och resten av Stockholmsregionen.

Sedan 2019 mäter Solna stad, med hjälp av en luftmätstation, halten av luftföroreningarna kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10) vid Råsundavägen, i närheten av Stråket.

Mätningarna i Solna visar att halterna av luftföroreningarna kvävedioxid och partiklar i staden ligger väl under miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. För kvävedioxid uppnås även miljömålet för ”Frisk luft.”

Miljökvalitetsnormer för luft, som finns i svensk lagstiftning, syftar till att skydda människors hälsa och naturmiljön. Miljökvalitetsnormerna består av gräns- och målvärden (framförallt års- och dygnsmedelvärden) för ett antal hälsoskadliga luftföroreningar.

Så jobbar Solna stad för att förbättra luftkvaliteten

Solna stad har genomfört flera åtgärder som förbättrar luftkvaliteten. Staden har sänkt den skyltade hastigheten på ett tjugotal lokalgator, arbetat för utvecklingen av infrastruktur för laddning av elbilar, fasat ut oljepannor och ställt allt högre krav på utsläpp från transporter vid upphandling.

Staden har också förbättrat renhållningen och arbetar med så kallad dammbindning under dubbdäckssäsongen, tillsammans med mer sandupptagning och plantering av växtlighet nära stadens vägar.

Staden arbetar också för ett ökat hållbart resande med fler och bättre cykelvägar, en utbyggnad av kollektivtrafik och genom att bygga nya bostäder nära kollektivtrafik.

Det här kan du göra för att förbättra luftkvaliteten Visa Dölj

Alla som bor eller bedriver verksamhet i Solna har ett ansvar för att luften ska bli så bra som möjligt. Det här kan du som solnabo bidra med:

  • Undvik korta körningar med bil och avstå från bilkörning i centrala Solna.
  • Gå, cykla eller åk buss till arbete, studier och fritidsaktiviteter.
  • Använd motorvärmare när det är kallt och undvik tomgångskörning.
  • Håll den skyltade hastigheten.
  • Välj elcykel i stället för extra bil.
  • Välj en bil med låga utsläpp, till exempel en elbil, biogasbil eller miljöbil, om du behöver köpa ny bil.
  • Elda torr, ren ved om du har en braskamin eller annan eldstad. Använd en miljögodkänd kamin.

Tomgångskörning Visa Dölj

När bilen står på tomgång medför det en ökad belastning på luftkvaliteten i staden. Enligt Solna stads lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter Pdf, 86 kB, öppnas i nytt fönster. är det därför endast tillåtet att ha bilen stående på tomgång i högst en minut.

Tomgångsförbudet gäller inte:

  • om fordonet på grund av trafikförhållanden står stilla, till exempel i en trafikkö
  • om motorn hålls igång för fordonets ändamålsenliga brukande, till exempel för att gräva, hissa upp en lyftanordning, komprimera avfall och rengöra gator.

Det är inte tillåtet att ha motorn på tomgång för att värma upp fordonet eller för att driva luftkonditioneringen.

Det är polisen i Stockholms län som kontrollerar att reglerna för tomgångskörning efterlevs. Om någon bryter mot reglerna för tomgångskörning kan du därför göra en anmälan till polisen på telefonnummer 114 114. 

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad