Parkering för rörelse­hindrad

Du som har mycket svårt att gå eller har ett omfattande tillsynsbehov, kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Du behöver vara folkbokförd i Solna stad när du ansöker. Regler för vem som kan få parkeringstillstånd regleras i trafikförordningen 13 kapitel 8 §.

Den 1 februari 2024 lanseras en ny e-tjänst för att ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Detta är ett alternativ till att skicka in ansökan i pappersform.

E-tjänsten nås via Självserviceportalen Länk till annan webbplats..

Parkerings­tillstånd för rörelse­hindrade ska underlätta för personer med gång­svårigheter att parkera närmare den plats man vill besöka. Tillståndet gäller på parkeringsplatser som är reserverade för personer med funktionsnedsättning och på väg eller liknande där vägmärke anger att det är parkeringsförbud. Tillståndet gäller även på avgiftsbelagd parkeringsplats, där man får stå utan att betala avgiften.

Ett parkeringstillstånd är giltigt mellan sex månader och fem år. Tillståndet förnyas inte automatiskt och en ny prövning sker utan hänsyn till tidigare prövning.

Tillståndet gäller inte på privat mark eller i garage om inte ägare medgivit det, om det är förbjudet att stanna eller i zoner för visst ändamål, exempelvis lastplats, taxiplats eller vändplats.

Karta över allmänna parkeringar för rörelsehindrade Länk till annan webbplats.

Två olika typer av parkeringstillstånd

Det finns två olika sorters parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Det är endast möjligt att ansöka om ett typ av tillstånd.

 • Parkeringstillstånd för förare. Du som förare av ett fordon kan få parkeringstillstånd om du har ett rörelsehinder som gör att du inte kan gå längre än en mycket kort sträcka.
 • Parkeringstillstånd för passagerare. Du som passagerare av ett fordon kan få parkeringstillstånd om du har ett rörelsehinder som gör att du inte kan gå längre än en mycket kort sträcka, och den sökande har ett mycket mycket omfattande tillsynsbehov och därför inte kan lämnas ensam sittande eller stående vid resmålet för att invänta att förare parkerar bilen på en vanlig parkeringsplats.

Ansökan

Du ansöker om parkeringstillstånd via självserviceportalen Länk till annan webbplats.. I självserviceportalen kan du söka både via e-tjänst eller blankett. Handläggningstiderna är för närvarande upp till 6-7 veckor.

Följande behöver du bifoga din ansökan

 • Ett aktuellt läkarintyg som är högst tre månader gammalt.
 • Ett nytaget porträttfoto (passfotoformat)
 • Egenhändig namnteckning

Ifylld ansökningsblankett och läkarintyg skickas till:

Solna stadshus
Tekniska förvaltningen
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
171 86 Solna

Det går även bra att lämna in ansökan och läkarintyg i receptionen i Solna stadshus. Solna centrum på Stadshusgången 2.

Hämta och lämna passagerare utan parkeringstillstånd Visa Dölj

För personer som inte uppfyller kraven för ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns i trafikförordningen - 11 kap. 9 § punkt 7 - ett allmänt undantag som innebär att man vid transport av sjuka eller rörelsehindrade får stanna och parkera ett fordon trots förbud att parkera enligt lokala trafikföreskrifter. Detta gäller endast om omständigheterna kräver det och om särskild försiktighet iakttas. I många fall kommer man då mycket närmare målpunkten och kan stanna för att hjälpa sin passagerare ur bilen innan föraren sedan parkerar fordonet på en vanlig parkeringsplats.

Kostnader för parkering Visa Dölj

I Solna stad kostar det inget att parkera för dig som är rörelsehindrad och har ett parkeringstillstånd, förutsatt att du står på en vanlig gatuparkering eller parkeringsplats för rörelsehindrade.

Andra regler kan gälla på privat mark och i parkeringsgarage. Regler om avgift varierar mellan kommunerna. Kontakta respektive kommun för information.

Lagen och transportstyrelsens regler Visa Dölj

De särskilda undantag som gäller för rörelsehindrade regleras i 13 kapitlet, 8 § trafikförordningen (1998:1276).

Här kan du ta del av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade (TSFS 2009:73) Länk till annan webbplats.

Dessa regler grundar sig på Europeiska unionens råds rekommendation (98/376/EG) Länk till annan webbplats. om parkeringstillstånd för personer med funktionshinder.

Solna stad hanterar dina personuppgifter i enlighet med OSL Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och GDPR.

Regler och var du får parkera Visa Dölj

 • Ditt tillstånd är personligt och får inte lånas ut.
 • Om du har ett förartillstånd får du inte använda det som ett passagerartillstånd. Du får endast använda tillståndet när du själv kör bilen och parkerar fordonet.
 • Om du har ett passagerartillstånd får det bara användas när du följer med som passagerare och behöver förarens hjälp för att förflytta dig utanför bilen.
 • När du använder ditt tillstånd ska det placeras synligt i framrutan med framsidan uppåt, där hologram syns tydligt.

Var får jag parkera?

 • Ett parkeringstillstånd gäller på allmän platsmark, såsom gator, vägar och allmänna parkeringsplatser som förvaltas/sköts av Solna stad.
 • Du får parkera högst 3 timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än 3 timmar.
 • Du får parkera högst 24 timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är tillåten under mer än 3 timmar men mindre än 24 timmar.
 • Du får parkera högst 3 timmar på gata som är utmärkt som gågata om det inte finns andra lokala trafikföreskrifter om parkering på gatan.
 • Du får parkera på parkeringsplatser som genom lokala trafikföreskrifter reserverats för rörelsehindrade med parkeringstillstånd. Du måste då följa de regler för längsta parkering som gäller på platsen.
 • Du får också parkera i andra kommuner i Sverige, men då enligt de regler som gäller för varje kommun. Vissa kommuner tar ut parkeringsavgift, i andra är parkeringen gratis.
 • Du får också parkera med tillståndet i de flesta länder inom EU. Kontakta först ambassaden i det land du ska åka till för att veta mer om vad som gäller i landet.

Var får jag inte parkera?

 • på tomtmark - om inte ägaren tillåter det
 • på platser för visst ändamål, till exempel lastplats eller taxiplats
 • på vändplats
 • på plats anvisad för viss trafikantgrupp, till exempel konsulat
 • på plats anvisad för visst slag av fordon, till exempel buss eller MC
 • i gångfartsområde (där är parkering bara tillåten på särskilt anordnad p-plats)
 • på huvudled, om det inte finns andra lokala trafikföreskrifter om parkering på gatan.
 • på plats där förbud att stanna eller parkera gäller.
 • Där det är servicedag. Det innebär att det är förbjudet att parkera på gatan den aktuella dagen under vissa tider, och gäller även röd dag och helgdag. På skyltar vid respektive gata kan du se vilken dag som det är parkeringsförbud just där. Här kan du läsa mer om servicedagar Länk till annan webbplats..

Parkering i Sverige och utomlands

Parkeringstillståndet gäller på gator och allmänna platser i hela Sverige. Ditt tillstånd gäller även i de flesta europeiska länder. Kontakta handikapporganisationerna eller det aktuella landets ambassad för mer information. Läs mer om EU-parkeringstillstånd för personer med rörelsehinder. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Stulet eller borttappat tillstånd? Visa Dölj

Ditt parkeringstillstånd är en värdehandling. Om du tappar ditt tillstånd eller om det blir stulet ska du omedelbart göra en polisanmälan och meddela kommunen. Därefter ska du skicka en kopia av polisanmälan till kommunen som spärrar tillståndet och utfärdar ett nytt.

Om du hittar ett tillstånd ska du lämna det till polisen eller den myndighet som utfärdat det.

Tillstånd som inte gäller längre/inte längre är giltigt

Om ditt tillstånd blir ogiltigt ska du lämna tillbaka det till kommunen. Om en person med parkeringstillstånd avlider ska tillståndet lämnas tillbaka till kommunen. Borttappade tillstånd och tillstånd som tillhört en avliden person spärras och parkeringsövervakningsbolag informeras om de spärrade tillståndskorten.

Vem kan få parkeringstillstånd? Visa Dölj

Ett tillstånd får endast utfärdas till en rörelsehindrad som har ett varaktigt funktionshinder som innebär att han eller hon har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand. Du kan få parkeringstillstånd om du har en psykisk funktionsnedsättning som gör att du har stora svårigheter att förflytta dig till och från ett fordon, inom rimligt avstånd från en parkeringsplats. Intyg för psykisk funktionsnedsättning ska utfärdas av läkare med specialistkompetens i psykiatri.

Du som söker ska vara folkbokförd i Solna stad.

Det finns att söka två typer av parkeringstillstånd för rörelsehindrade och det går inte att söka för båda alternativen samtidigt.

 • Parkeringstillstånd för förare som kör själv

Du kan ansöka om parkeringstillstånd som förare om du har ett rörelsehinder som gör att du inte kan gå längre än en mycket kort sträcka.

 • Parkeringstillstånd för passagerare som inte kör själv

Du kan ansöka om parkeringstillstånd som passagerare om du har ett omfattande tillsynsbehov och därför inte kan lämnas ensam under tiden föraren parkerar bilen. Förutom oförmågan att inte klara sig själv utan föraren en kort stund ska sökande ha väsentliga svårigheter att förflytta sig.

Varje ansökan prövas individuellt och bedöms utan hänsyn till tidigare tillstånd. Myndighetshandläggare gör en första bedömning och fattar beslut om beviljande. Vid bedömning om avslag behandlas din ansökan i Tekniska nämndens arbetsutskott som sätter sig i ärendet och fattar beslut. Du kan överklaga kommunens beslut hos Länsstyrelsen.

Du får inte beviljat parkeringstillstånd för rörelsehindrade om du:

 • har ett rörelsehinder under en kortare period
 • är blind (men inte har något annat rörelsehinder)
 • har enbart svårt att ta dig i och ur ett fordon
 • har enbart svårt att bära saker till och från platser
 • har mag- och tarmproblem, exempelvis tarminfektion eller inkontinens, som gör att du akut kan behöva uppsöka en toalett. Du kan söka om undantag från bestämmelser om parkering för visst ändamål via Länsstyrelsen.

Handläggare kan, efter bedömning, begära ett gångprov för att tydligare klargöra din faktiska förflyttningsförmåga. Ett gångprov är ett sex minuter långt gångtest hos en valfri och landtingsknuten legitimerad sjukgymnast eller läkare, vid användning av bästa tänkbara hjälpmedel.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad