Snöröjning och halk­bekämpning

Vid vinterväglag ska såväl stadsgator som mindre gator och cykelbanor i Solna snöröjas och halkbekämpas. Huvudstråk för gång och cykel samt vägar med genomfarts- och kollektivtrafik är prioriterade för snöröjning.

Under vintern och när det är pågående snöfall där det kommer mycket snö så prioriteras framkomligheten före servicegator och det kan resultera i att entreprenören inte åker ut till en gata under dess servicedag.

Vi förstår om frustration kan uppstå och ber om ditt överseende med det under perioden för sandupptagning och snöröjning.

Snöröjning och halka

Prioriterade körvägar ska plogas när snödjupet är 3 centimeter. Vid risk för halka ska halkbekämpning ske dagligen.

Huvudstråk för gång och cykel ska plogas och halkbekämpas vid snöfall eller när det är risk för halka.

På stadens övriga körvägar samt övriga gång- och cykelvägar påbörjar plogbilarna arbetet när snödjupet är 5 respektive 1,5 centimeter.

Staden snöröjer och halkbekämpar majoriteten av trappor runt om i staden.

Halkbekämpning med salt och sand

På prioriterade körbanor samt prioriterade gång- och cykelbanor används främst salt för att motverka halka. På övriga körbanor, gång- och cykelbanor används främst sand till halkbekämpningen.

Hur prioriteras snöröjning?

I Solnakartan finns information om vilka de prioriterade körvägarna samt gång- och cykelvägarna i staden är. För att se exakt när vägen, gång- eller cykelbanan snöröjs enligt avtal, klickar du på informations i-et och markerar en punkt i kartan.

De ljusgröna cykelvägarna är huvudstråk för gång- och cykel (som sopas och saltas) och de ljusblåa är övriga gång- och cykelvägar (plogas och sandas).

Solnakartan över vägar, torg samt gång- och cykelbanor som snöröjs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Aktuellt just nu

Klicka på boxarna nedan för att läsa mer om hur staden arbetar med snöröjning och halkbekämpning.

Så gör du en felanmälan eller lämnar synpunkter Visa Dölj

Har du synpunkter på stadens vinterväghållning eller har du uppmärksammat skador som uppstått till följd av snöröjning kan du göra en felanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Skicka gärna med en bild för att underlätta bedömningen av vilken åtgärd som behövs. Ärendet skickas då direkt till stadens kontaktcenter. Du kan också ringa till stadens kontaktcenter på nummer 08-746 10 00.

Under pågående snö- och halkbekämpning tar vi enbart emot dina synpunkter. Felanmälan tar vi först emot när snö- och/eller halkbekämpning inte blivit utförd, missats eller är undermålig.

Under så kallat extremväder undantas kvalitetskraven för snö- och halkbekämpningen. Extremt väder inträffar vid snöfall som ger mer än 35 cm snö vid noll grader eller vid 50 cm snö vid minus 10 grader.

Snövallar och snöhögar Visa Dölj

Snövallar och snöhögar läggs upp på lämplig plats eller vid sidan av de ytor som plogas så att de ska inkräkta så lite som möjligt på kör- och gångytorna. På flera platser i staden används ibland parkeringsplatser som plats för en snöhög då vi av hänsyn till miljön undviker att köra bort snö, förutom i de fall där snöhögar hindrar framkomligheten eller utför en trafikfara.

Snövallar, snösträngar eller snöhögar ska inte förekomma vid busshållplatser (gäller även ståytor), parkeringsplatser för rörelsehindrade, övergångsställen, i vägkorsningar, i anslutningar mot parkvägar, mot trappor, runt återvinningsstationer, vid entréer till vårdcentraler och omvårdnadsboenden.

I möjligaste mån försöker vår entreprenör att ploga så att det inte uppstår större vallar mot fordon men ibland kan detta vara oundvikligt. Tänk på att alltid flytta ditt fordon om du står parkerad på en servicedag då du annars riskerar att bli inplogad. Ett felparkerat fordon gör att snöröjningen uteblir på ca 3 meter före och ca 3 meter efter ett felparkerat fordon.

Bortforsling av snöhögar Visa Dölj

Solna stad ser löpande över de snöhögar som är utplacerade i staden och beställer bortforsling utefter placering och storlek. Entreprenören meddelar också om de ser att behov uppstår och staden beställer då bortforsling. Men i regel sker bortforsling endast omedelbart/automatisk på så kallade prioriterade områden. Om snöhögarna inte utgör trafikfara eller intrång på annans mark så kan de ligga kvar under en period.

Prioriterade områden är bland annat ytor vid Karolinska sjukhuset, tvärbanans stationer och bussterminalen vid Solna centrum. Dessutom prioriteras snöhögar i stadsdelar där det är trångt i gaturummet och/eller många människor som rör sig. I dessa områden får inga snövallar/högar finnas kvar efter genomförd plogning. Att ta bort alla snöhögar i staden som bildas efter plogning skulle kosta stora belopp och vi behöver göra en avvägning. Mindre snöhögar brukar nötas eller smälta bort, men en del större kan behöva forsla bort inför grusupptaget. Bortforsling av snöhögar ingår inte per automatik vid servicedagar.

Fastighetsägare, snöröjning och sophämtning Visa Dölj

Du som är fastighetsägare är ansvarig för att gångbanan utanför ditt hus är fri från snö och is. Det är viktigt för att bland annat sophämtningen ska fungera. Snö och halka kan påverka din sophämtning och ställer därför krav på dig som fastighetsägare. Renhållningsfordon är stora och tunga, och en framkomlig väg krävs för att sophämtning ska kunna ske.

Det är fastighetsägarens ansvar att åtgärda följande punkter vid snö och halka:

 • Skotta och sanda fram till soprum och platser där sopkärl finns
 • Öppna upp snövallar
 • Håll fri väg mellan kärlet och gatan
 • Skotta runtom underjordbehållare och sopa av snön som ligger på locken
 • Skotta i anslutning till kommunal mark eller gata som gränsar till din fastighet
 • Beskär buskar och träd – grenar som hänger ut över gatan eller trottoaren på en höjd lägre än 4,5 meter utgör ett hinder för våra snöröjningsfordon.

Detta gäller oavsett om kärlen eller dragvägen är på din mark eller kommunal mark.

Så här kan du hjälpa till Visa Dölj

Även om ansvaret för snöröjning och halkbekämpning på gator och allmänna platser ligger på staden är det viktigt att vi alla hjälps åt för att få ett så effektivt och bra vinterunderhåll som möjligt. Du kan hjälpa till genom att:

 • Ha tålamod! Vi kommer till din gata så fort vi kan, men måste ta cykelbanor och större trafikleder först.
 • Blockera inte vägen eller trottoaren. Tänk på att plogbilarna måste kunna ta sig fram. Respektera servicedagarna på stadens bilvägar.
 • När du skottar undan snön från din egen tomt och utfart – se till att snön inte hamnar på gatan, trottoaren, vändplats eller på gång- och cykelväg.
 • Klipp alla grenar som hänger ut över gatan från din tomt.
 • Använd gärna sanden i de lådor som staden placerat ut, för att själv minska risken för halka på din tomt. Karta över var sandlådorna finns placerade Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad