Elevhälsan

Alla Solna stads skolor har tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och specialpedagoger.

Enligt skollagen ska elevhälsan omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Samarbete kring barnet - elevhälsoteamet Visa Dölj

Elevhälsoteam finns på alla skolor. De olika professionerna inom elevhälsan bidrar med sina kunskaper och samverkar kring elevernas hälsa. Elevhälsoteamet ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande, och arbetar tillsammans med lärare och annan personal i skolan för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Rektor leder och fördelar arbetet i elevhälsoteamet som träffas regelbundet.

Elevhälsans medicinska insats

Den medicinska insatsen, bestående av skolsköterska och skolläkare, är en del av elevhälsan. Sekretess gäller mellan den medicinska insatsen och elevhälsans övriga insatser. Skolläkaren och skolsköterskan ger råd och stöd för att eleven ska utvecklas, må bra och nå sina mål i skolan.

Skolsköterskan arbetar förebyggande och hälsofrämjande genom att erbjuda hälsosamtal, hälsobesök, hälsoundervisning och vaccinationer. Större delen av skolsköterskans arbete sker enligt ett basprogram.

Kontakta elevhälsan

All kontakt med elevhälsan är frivillig och bygger på nära samarbete mellan elevhälsans personal och vårdnadshavare som arbetar tillsammans för att främja elevernas hälsa. Vill du komma i kontakt med elevhälsan vänder du dig direkt till ditt barns skola.

Hälsobesök och vaccinationer Visa Dölj

 • Årskurs 1
  Skolsköterskan erbjuder eleverna ett hälsobesök tillsammans med vårdnadshavare. Tidigare hälsobesök på BHV-Barnhälsovården ligger till grund för besöket. Skolsköterskan kontrollerar längd- och vikt utveckling, syn och hörsel. Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund erbjuds.
 • Årskurs 2
  Skolsköterskan kontrollerar längd- och viktutveckling
  och frågar om trivsel och skolsituation.
 • Årskurs 4
  Skolsköterskan kontrollerar längd- och viktutveckling och rygg. Eleven får fylla i en hälsoenkät och har ett hälsosamtal med skolsköterskan.
 • Årskurs 5
  Eleverna erbjuds vaccination mot HPV (humant papillomvirus). Vaccinationen sker vid två tillfällen med cirka 6 månaders mellanrum.
 • Årskurs 7
  Skolsköterskan kontrollerar längd- och viktutveckling, rygg.
  Eleven får fylla i en hälsoenkät och har ett hälsosamtal
  med skolsköterskan.
 • Årskurs 8
  Vaccination erbjuds mot difteri, stelkramp, kikhosta.

Elever i behov av extra stöd Visa Dölj

Behovet av extra stöd kan ha fysiska, psykiska, sociala eller andra orsaker. Det kan vara tillfälligt eller bestå under hela skoltiden. Stödet kan vara i form av extra anpassningar eller särskilt stöd.

Extra anpassningar

Extra anpassningar skall göras när det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Insatserna är av mindre ingripande karaktär som normalt är möjlig att genomföra av lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. Det måste inte fattas något formellt beslut om denna stödinsats.

Några exempel på extra anpassning:

 • att eleven får ett särskilt schema över skoldagen,
 • hjälp att förstå texter,
 • digital teknik med anpassade programvaror,
 • enstaka specialpedagogiska insatser.

Särskilt stöd

Särskilt stöd ska ges när det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, trots att stöd har getts i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen.

Särskilt stöd är insatser av mer ingripande karaktär som normalt inte går att göra inom ramen för den ordinarie undervisningen. Ofta blir särskilt stöd nödvändigt när elevens behov av stöd är mer omfattande och varaktigt. Innan man bestämmer sig för att ge särskilt stöd måste skolan göra en utredning. Rektorn är den som ska se till att skolan gör en sådan utredning och som sedan beslutar om särskilt stöd. Särskilt stöd måste dokumenteras i ett åtgärdsprogram.

Några exempel på särskilt stöd:

 • regelbundna specialpedagogiska insatser i ett visst ämne, till exempel med en speciallärare under en längre tid,
 • placering i en särskild undervisningsgrupp,
 • enskild undervisning,
 • anpassad studiegång, vilket innebär avvikelser från timplanen och de ämnen och mål som gäller för utbildningen, Det kan t.ex. innebära att eleven får mer eller mindre undervisningstid i ett ämne, eller inte läser ämnet alls.

När ska en utredning om särskilt stöd göras?

Om det finns farhågor om att en elev inte kommer att nå miniminivån på kunskapskraven, trots att eleven har fått stöd i form av extra anpassningar, ska rektor se till att skyndsamt utreda elevens behov. Behov av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation.

Särskilt begåvade barn och elever

För att upptäcka barn och elever med särskild begåvning följer Solnas kommunala förskolor och skolor de riktlinjer som finns i ’Handlingsplan för särskilt begåvade barn och elever’. De elever som behöver extra utmaningar får ofta arbeta tillsammans i liten grupp för att utmana varandra, arbeta i läromedel som ligger ett eller ett par steg högre än den åldersadekvata nivån eller i högre årskurs i ämnet inom vilket den särskilda begåvningen ligger. I andra verksamheter så strävar lärarna efter att undervisningen i grunden ska vara differentierad för att möta elevernas behov. Bland annat parallelläggs undervisning i olika ämnen så att flera klasser läser samma ämne på samma tid så att grupper kan skapas och alla elevers behov tillgodoses.

Handlingsplan för särskilt begåvade barn och elever är ett styrdokument, som utgår från de lagar och regler som styr förskolan och skolan, det vill säga skollagen, förordningar, kursplaner och läroplaner samt den vision och de mål som finns formulerade i Solna stads verksamhetsplan och budget. Syftet med handlingsplanen är att synliggöra och uppmärksamma särskilt begåvade barn och elever samt att aktivt arbeta för att öka kompetensen hos pedagoger och därmed höja undervisningens kvalitet. Målet är att särskilt begåvade barn ska nå och uppleva att de uppnår sin fulla potential. Handlingsplanen omfattar Solnas stads kommunala förskolor och skolor, som lyder under barn- och utbildningsförvaltningen.

’Handlingsplan för särskilt begåvade barn och elever (2017-11-27)’ kan begäras ut via stadens kontaktcenter.

Om kränkande behandling och diskriminering Visa Dölj

I Solna stad har vi nolltolerans mot kränkande behandling och diskriminering i förskolor och skolor.

Vad gör du om ditt barn blivit utsatt för kränkande behandling eller diskriminering?

Om du befarar att ditt barn har blivit utsatt ska du först vända dig till någon av personalen på förskolan eller skolan och berätta om vad ni upplever har inträffat. Personalen har i sin tur en skyldighet att anmäla till verksamhetens rektor. Den måste i sin tur utreda uppgifterna skyndsamt och återkoppla till vårdnadshavaren om utredning och anmälan i ärendet. Om du upplever att förskolan eller skolan inte arbetar för att stoppa kränkningarna kan du vända dig med klagomål till barn- och utbildningsförvaltningen i Solna stad.

Vad säger lagen?

Enligt skollagen ska varje förskola och skola upprätta en plan mot kränkande behandling och diskriminering.

Enligt diskrimineringslagen ska förskola och skola hela tiden arbeta för att se till att barn inte blir utsatta för diskriminering. Det innebär att förskolan och skolan ska:

 • Undersöka risker för diskriminering eller repressalier samt andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten,
 • Analysera orsaker till upptäckta risker och hinder,
 • Vidta främjande och förebyggande åtgärder samt
 • Följa upp och utvärdera åtgärderna. Även skolans riktlinjer och rutiner ska följas upp och utvärderas i detta steg.
 • Dokumentera arbetet hela tiden.
 • Barn, elever och personal ska involveras i alla delar av arbetet.

Plan mot kränkande behandling och diskriminering

Varje förskola och skola har en plan mot kränkande behandling och diskriminering. Planen mot kränkande behandling och diskriminering genomsyrar hela förskolans och skolans verksamhet och är väl synlig i utbildningen, i regler och rutiner. Alla elever, medarbetare och vårdnadshavare ska vara delaktiga i arbetet mot kränkande behandling och diskriminering.

Vad är kränkande behandling och diskriminering?

På Skolverkets sida kan du läsa mer om definitionen av kränkande behandling och diskriminering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Olycksfallsförsäkring Visa Dölj

Barn- och elever som är folkbokförda i Solna stad kan till följd av olycksfall få ersättning från kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring.

Barn- och elever folkbokförda i andra kommuner men som går i förskole- eller skolverksamhet i Solna stad är försäkrade under tiden de är i verksamheten. Även vissa andra grupper kan omfattas av den kollektiva olycksfallsförsäkringen.

 • Försäkringen gäller dygnet runt för förskole- och skolbarn (inklusive gymnasieskola) folkbokförda i Solna.
 • Försäkringen gäller under verksamhetstid för barn- och elever folkbokförda i andra kommuner som går i förskola eller skola i Solna stad.
 • Du behöver inte betala självrisk om du behöver använda dig av försäkringen.

Du anmäler själv

Om barnet eller eleven råkar ut för en skada är det är vårdnadshavaren eller eleven själv som anmäler skadan.

Blankett för skadeanmälan samt mer information om försäkringen, försäkringsvillkor, försäkringsinformation och vad som gäller hittar du på Stockholmsregionens Försäkrings AB Länk till annan webbplats..

Vid ytterligare frågor, hör av dig till stadens kontaktcenter.

Ungdomsmottagningen i Solna Visa Dölj

Ungdomsmottagningen i Solna är till för dig från 12 år till och med 22 år. Vi har tystnadsplikt och alla besök är gratis.

Vår adress är Nybodagatan 10, 171 42 Solna.

Hos barnmorska får du hjälp med:

 • Preventivmedelsrådgivning
 • Testa dig för sjukdomar
 • Kroppsundersökning
 • Graviditetstest
 • Akut p-piller
 • Frågor om kroppen
 • Kondomer
 • Rådgivning om sex och samlevnad

Hos kurator kan du prata om:

 • Existentiella frågor
 • Kärlek och relationer
 • Självkänsla och självförtroende
 • Nedstämdhet och ångest
 • Stress och oro
 • Könsidentitet och sexualitet
 • Upplevelser av mobbning, övergrepp och våld
 • Kris/Sorgereaktioner

Öppettider och tidsbokning

Vi har öppet måndag till fredag.

Du kan boka tid via telefon, webb eller komma till oss på drop-in.

Boka tid till kurator på Solnas Ungdomsmottagning (Solnas UM). https://sjalvservice.solna.se/um. Länk till annan webbplats.

För aktuella öppettider, drop-in tider och telefontider, se Solna ungdomsmottagnings sida på UMO Länk till annan webbplats..

Boka tid via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Länk till annan webbplats. (Du behöver ha ett bank-ID eller beställa ett lösenord hos 1177) eller ring direkt till ungdomsmottagningen.

Drop-in till barnmorska

Välkommen på torsdagar klockan 14.30-16.00.

På drop-in får du hjälp med:

 • Förnyat recept på det preventivmedel du använder
 • Graviditetstest
 • Test av könssjukdomar
 • Akut p-piller
 • Kondomer

Telefontider

Du kan också ringa under våra telefontider för att prata med någon ur personalen. Det är många som hör av sig till oss och vi har tyvärr inte möjlighet att svara i telefon övriga tider än telefontiden.

Rådgivning eller tidsbokning barnmorska

För rådgivning eller tidsbokning ring 08-123 407 45 Länk till annan webbplats.
Telefontid: måndag – fredag kl. 11.00-12.00

Rådgivning eller tidsbokning kurator

För rådgivning eller tidsbokning ring 08-746 16 50 Länk till annan webbplats.
Telefontid: måndag – fredag kl. 11.30-12.00

UMO - Ungdomsmottagning på nätet

UMO är som en ungdomsmottagning på nätet. På UMO kan du hitta svar på frågor om sex, hälsa och relationer. Bakom UMO står alla landsting och regioner. Läs mer på umo.se Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad