Skötsel av park och natur

Närmare hälften av Solnas yta utgörs av natur, park, vatten och andra gröna miljöer. I Solna finns gröna rekreationsområden, flera strandpromenader och många parker och naturområden mellan bostadsområdena.

Solna stad arbetar ständigt med att förbättra renhållningen i stadens parker. Städning av parkerna sker regelbundet och intervallerna kan variera beroende på parkernas individuella behov och säsong eller årstid.

Bekämpning av invasiva arter

Det finns framförallt två invasiva arter som utgör problem i Solna, jätteloka och parkslide. Även blomsterlupin riskerar att bli ett problem på sikt. Kända bestånd av jätteloka bekämpas sedan flera år mekaniskt innan de fått fröställningar, vilket ofta blir flera gånger per säsong. Under 2021 planerar staden att påbörja bekämpning av vissa bestånd av parkslide. Läs mer om invasiva arter på Naturvårdsverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om du ska bekämpa invasiva arter på din egen fastighet så är det viktigt att det utförs på ett sätt som inte riskerar att öka spridningen. Rester av invasiva arter ska till exempel aldrig läggas på komposten eller kastas i hushållssoporna. Mer utförlig information om hanteringen hittar du på SÖRAB:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Felanmäl invasiva arter

Solna stad välkomnar information om nya bestånd så att dessa kan inkluderas i vårt åtgärdsprogram. Om du har upptäckt bestånd av jättelokor eller parkslide i Solnas parker eller grönområden kan du gärna felanmäla det till staden för åtgärd. Felanmälan görs via stadens felanmälningstjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Beskärning och trädfällning i Solna

Solna stad genomför årligen beskärning av park- och gatuträd på stadens mark. Då många ansöker om fällning och beskärning av träd på stadens mark är handläggningstiden lång. Handläggningstiden för ej akuta träd är normalt upp till ett halvår, så vill du ansöka om trädfällning bör du vara ute i god tid.

Träd som inte tas ned Visa Dölj

Solna stad får in en stor mängd önskemål om nedtagning av träd. Om staden skulle tillmötesgå alla önskemål som inkommer skulle detta innebära att staden på lång sikt skulle bli en betydligt mindre grön plats än det är idag. Solna Stad tar aldrig ner träd som är skyddade på något sätt om inte särskilda skäl föreligger.

Stadens träd fälls eller beskärs därför normalt inte av följande anledningar:

  • Trädet skuggar fastighet, skymmer sol eller utsikt
  • Nedfallande kottar, barr, löv, bär, kvistar, frukt, honungsdagg eller fågelspillning
  • Misstanke om att träd hindrar signal till TV-mottagare eller liknande
  • Trädet är inte estetiskt tilltalande

Felanmälan av skadade eller döda träd Visa Dölj

Har du synpunkter på stadens träd eller har du uppmärksammat skadade eller döda träd kan du göra en felanmälan i stadens felanmälningstjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Ärendet skickas då direkt till stadens kontaktcenter. Skicka gärna med en bild för att underlätta bedömningen av vilken åtgärd som behövs.

Ansökan om trädfällning/beskärning på stadens mark Visa Dölj

För önskemål om trädfällning eller beskärning av träd på stadens mark, fyll i blanketten om ansökan för beskärning/borttagning av träd på stadens mark som du hittar i självserviceportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Rapportering av så kallade riskträd, träd som påtagligt riskerar att skada person eller egendom, ska i första hand ske med en felanmälan i stadens felanmälningstjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nedtagning av döda almar eller andra skadade/döda träd är ett ständigt pågående arbete där Solna stad alltid prioriterar de som bedöms vara farligast.

Fällning av träd i Nationalstadsparken Visa Dölj

Ungefär en tredjedel av Solnas yta ligger i Kungliga nationalstadsparken. Nationalstadsparken är skyddad i miljöbalken som styr vilken påverkan på natur- och kulturmiljön som får eller inte får ske. Bland annat gäller marklovplikt eller samrådsförfarande vid trädfällning inom Nationalstadsparkens område.

Det är marklovpliktigt att ta ner träd eller göra andra åtgärder som berör träd inom detaljplanelagda områden, bland annat Bergshamra, delar av Frösundavik och kring Stallmästaregården. Vilka områden som är berörda och vad som ingår i marklovplikten, bl.a. vilka trädslag och trädstorlek (mätt i stammens omkrets), framgår av gällande detaljplan för Nationalstadsparken (tilläggsplan P15/1).

För marklovsansökan om trädfällning i Nationalstadsparken (detaljeplanelagt område) behövs följande underlag:

Om du vill göra motsvarande åtgärder inom icke detaljplanelagda områden, bland annat Hagaparken, Tivoliudden, Ulriksdal eller Sörentorp, gör du istället en anmälan om samråd till länsstyrelsen i Stockholm enligt 12 kapitlet 6 § miljöbalken. Läs mer på länstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Fällning av träd på privat mark Visa Dölj

Förutsatt att trädet inte omfattas av något skydd eller att något annat avtalats så ligger beslut om eventuella åtgärder hos fastighetsägaren. Något tillstånd från Solna stad behövs då inte. Staden bekostar inte trädfällning eller andra åtgärder på privat mark.

Fällning av träd på tomträtt Visa Dölj

Förutsatt att trädet inte omfattas av något skydd så gäller det som angivits i upprättat tomträttsavtal. Normalt sett ska nedfällning av träd ansökas hos staden. Om inget anges om detta i avtalet så gäller att träd är en del av marken och hanteras som tomträttsinnehavaren behagar avseende fällning eller beskärning. Tomträttsinnehavaren bekostar godkänd trädfällning på tomträtter.

Skötsel av naturreservat

Läs mer om skötsel av naturreservat på sidan om skyddad natur.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad