Olovlig användning av kommunal mark

Kommunal offentlig mark ska kunna användas av alla. Om privata ägodelar så som till exempel staket, studsmattor, komposter eller lekstugor står där, kan allmänheten tro att marken är privat och undvika att använda den. Du som fastighetsägare har ett ansvar för att veta var din fastighetsgräns går och hålla dig inom den.

Pågående trafikanordningsplaner (TA-planer), schakttillstånd och markupplåtelse­tillstånd kan ses i Solnakartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. under
”Stadsbyggnad och trafik”.

Vad menas med olovligt nyttjande, olovlig markanvändning eller annektering?

Olovlig användning av mark, eller nyttjande som det också kallas, kan till exempel vara placering av privata tillhörigheter utanför den egna tomtgränsen. Det kan också vara att mark utanför den egna tomtgränsen sköts på ett sådant sätt att den uppfattas som privat.

Exempel på olovliga anläggningar:

  • Staket och hägnader
  • Gräsmattor, häckar och planteringar
  • Markbeläggningar som gatsten eller grus
  • Upplag för till exempel ved
  • Uppställning av båtar, bilar, husvagnar
  • Byggnader som skjul, lekstugor med mera
  • Lekutrustning som sandlådor, gungställningar eller studsmattor

Otillåten dumpning

Att köra ut trädgårdsavfall i skogen eller att sätta upp en kompost utanför din tomtgräns är också en form av otillåten markanvändning. Om det saknas plats för en kompost på egna fastigheten, ska avfallet köras till återvinnings­centralen.

Vad är mitt ansvar som fastighetsägare?

Som fastighetsägare ansvarar du själv för att ta reda på var din tomtgräns går och att du håller dig innanför den. Är du osäker på din tomtgräns kan du se din fastighet i Solnakartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Välj Boende & miljö och markera Fastighetsytor så framgår fastigheternas gränser. Du kan också söka i kartan med namnet på din fastighet.

Visar det sig att du använder kommunens mark ber vi dig att respektera tomtgränsen och plocka bort olovliga anläggningar snarast.

Vad gör kommunen?

Om kommunen upptäcker att mark används olovligt kontaktas fastighetsägaren med en uppmaning att ta bort alla anläggningar som ligger utanför den egna tomtgränsen och att återställa marken i ursprungligt skick, på egen bekostnad. Om fastighetsägaren motsätter sig detta kan rättsliga åtgärder behöva vidtas.

Om bil, släp, båt på trailer eller övriga fordon placeras i strid mot de gällande trafikreglerna kommer detta att anmälas till stadens parkerings­övervakningsbolag. Detta kommer att resultera i en parkeringsanmärkning, som utfärdas till fordonets ägare. Beloppet för en sådan ligger från och med 1 januari år 2024 på 1300 kronor. Parkerings­anmärkningen kan utfärdas varje dag som fordonet står olovligt parkerat. Om fordonet inte flyttas inom 7 dygn kommer staden att i enlighet med lagen om flytt av fordon flytta det olovligt placerade fordonet på egen hand. Vid en sådan flytt kommer samtliga bärgnings och uppställnings kostnader debiteras fordonsägaren.

Om det inte finns någon uppenbar ägare av den olovliga anläggningen, sätter kommunen upp information på den aktuella platsen. Efter en viss tid görs åtgärd i samråd med polisen.

Tillstånd för nyttjande av offentlig plats

Skulle du tillfälligt behöva förvara något utanför din tomtgräns, till exempel i samband med byggnation eller liknande kan du söka tillfälligt tillstånd. Detta görs via Polisen, se länk under rubriken Relaterad information.

Vad säger lagen?

Det är brottsbalken, 8:e kapitlet, som reglerar privatisering av annans mark vilket är att betrakta som egenmäktigt förfarande. Det är alltså förbjudet med olovliga åtgärder som vidtas på annans mark. Förbudet omfattar även åtgärder på offentligt ägd mark.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad