Kvarteret Fogdevreten
Solnavägen/Fogdevreten
Kommunal service, Bostäder
Visa karta
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagen
  • Laga kraft

Kvarteret Tomteboda m.fl.

På en obebyggd del av Solna­vägen planerar Solna stad till­sammans med Veidekke Bostad AB att bygga omkring 250 lägenheter, butiker i botten­våningen och en förskola. Den planerade bostads­bebyggelsen längs Solnavägen är det första steget mot en mer stads­mässig gata.

Vad planeras?

Planförslaget innebär att bostäder byggs längs en idag obebyggd del av Solnavägen. Förslaget innehåller cirka 250 lägenheter, varav tio stycken LSS-lägenheter, sociala lägenheter eller annan form av kategoriboende­ytor, handel i bottenvåningen samt plats för en förskola. Som ett led i Solnas ambition att erbjuda invånarna ett varierat utbud av lägenhets­storlekar ska minst tjugo procent av lägenheterna bestå av fyra rum och kök eller mer.

Målet med den nya bebyggelsen är att skapa en stadsmässig framsida mot Solnavägen med lokaler och butiker i en förhöjd bottenvåning mot gatan.

Miljöpåverkan

Miljö- och byggnadsförvaltningen gör bedömningen att planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar stadens bedömning. Därför görs inte någon miljökonsekvensbeskrivning.

Beskrivning av planprocessen

Planen handläggs med ett standardförfarande. Standardförfarande används om förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, om den inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt är av stor betydelse. Detaljplanen får inte heller antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Läs mer om detaljplaneprocessen.

Vad händer nu?

Planförslaget fanns ute för granskning 27 mars–26 april 2019.

Detaljplanen godkändes av Byggnadsnämnden den 17 februari 2020.

Den 14 april 2020 antog kommun­fullmäktige detaljplanen.

Planhandlingar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2020-04-22 14.25
Plankarta .pdf Pdf, 555 kB. 555 kB 2020-04-22 14.25
Gestaltningsprogram.pdf Pdf, 9 MB. 9 MB 2020-04-22 14.25
Detaljplan.pdf Pdf, 978 kB. 978 kB 2020-04-22 14.25

Tidplan

  • Startskede November 2015
  • Samråd 10 oktober – 15 november 2017
  • Granskning 27 mars - 26 april 2019
  • Antagen Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 14 april 2020.
  • Laga kraft 2020-06-22

Kontakta oss

Planarkitekt

Linda Schaedl

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad