Skytteholm
Bostäder
Visa karta
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagen
  • Laga kraft

Del av kvarteret Albygård m.fl.

Detaljplanen för del av kvarteret Albygård m.fl. innebär en utveckling av kvarteret Albygård med cirka 70 nya bostäder i ny bebyggelse på gården. I projektet ingår även en utveckling av lågdelen mot Huvudstagatan som planeras att byggas på med en våning och byggas till mot norr. Projektet innebär en upprustning av miljön inom kvarteret samt en utveckling av Huvudstagatan.

Vad planeras?

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse omfattande cirka 70 lägenheter inom det befintliga kvarteret Albygård. Detaljplanen syftar även till att utveckla den befintliga lågdelen mot Huvudstagatan med en tillbyggnad som ska inrymma lokaler för centrumändamål samt parkeringsgarage. Tillbyggnaden ska skapa förutsättningar för kvarteret att ansluta till Huvudstagatan på ett mer stadsmässigt sätt och Huvudstagatans sektion ses över för att möjliggöra en utveckling av gatan till en mer levande stadsgata. En ny gång- och cykelväg möjliggörs längs med södra delen av planområdet.

Miljöpåverkan

Detaljplanens genomförande har inte bedömts innebära risk för betydande miljöpåverkan. En miljö­konsekvens­beskrivning (MKB) har därför inte upprättats.

Beskrivning av planprocessen

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen vilket innebär att ett förslag till detaljplan upprättas och skickas ut på samråd till berörda parter. Efter samrådet bearbetas inkomna synpunkter och detaljplanen skickas ut för granskning innan den godkänns av byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Detaljplanen antas slutligen av kommunfullmäktige.

Läs mer om detaljplaneprocessen.

Vad händer nu?

Detaljplanen vann laga kraft den 24 juni 2023.

Tidplan

  • Startskede 9 december 2020
  • Samråd 12 januari - 11 februari 2022
  • Granskning 25 november - 16 december 2022
  • Antagen 29 maj 2023
  • Laga kraft 24 juni 2023

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad