Kvarteret Banken
Skytteholm
Bostäder
Visa karta
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagen
  • Laga kraft

Del av Banken m.fl.

Solna stad planerar tillsammans med Rodamco Solna Centrum att bygga bostäder över befintligt parkeringsdäck mot Solnavägen. Förslaget är en del av Solnavägens utveckling till stadsgata och Solna Centrums utveckling till en tydligare stadskärna.

Vad planeras?

Förslaget är att det ska byggas cirka 400 bostäder över befintligt parkeringsdäck vid Solna Centrum. Det ska även finnas lokaler i bottenvåningen mot Solnavägen. Parkeringsdäcket och garaget kommer att överdäckas och bostäderna ska byggas ovanpå. Därmed kommer parkeringsdäcket även fortsättningsvis att kunna användas för kundparkering för Solna Centrum. Bostadshusen är i genomsnitt åtta våningar samt två indragna våningar, och är grupperade i fyra kvarter med två till fyra trapphus i varje kvarter.

Miljöpåverkan

Miljö- och byggnadsförvaltningen gör bedömningen att planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar stadens bedömning. Därför görs inte någon miljökonsekvensbeskrivning.

Beskrivning av planprocessen

Planen handläggs med ett standardförfarande. Standardförfarande används om förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, om den inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt är av stor betydelse. Detaljplanen får inte heller antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Läs mer om detaljplaneprocessen.

Vad händer nu?

Detaljplanen vann laga kraft den 7 januari 2021.


Kavrteret Banken 1

Vy längs Solnavägen. Illustration: BAU arkitekter.

Planhandlingar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2021-02-10 15.07
Plankarta.pdf Pdf, 503 kB. 503 kB 2021-02-10 15.07

Tidplan

  • Startskede April 2008
  • Samråd 12 september – 16 oktober 2017
  • Granskning 13 juni - 5 juli 2019
  • Antagen 2020-10-26
  • Laga kraft 7 januari 2021

Kontakta oss

Planarkitekt

Linda Schaedl

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad