Kommunalt vatten och avlopp (Solna Vatten AB)

I Solna finns ett väl utbyggd kommunalt vatten- och avloppsnät. Här hittar du information om avgifter, vattenavläsning, felanmälan och vad som gäller för kommunalt vatten och avlopp.

Solna Vatten AB

Solna Vatten AB ansvarar för stadens vatten- och avloppsverksamhet. Aktiebolaget Solna Vatten AB, som ägs av Solna stad, äger och förvaltar ledningsnät och pumpstationer för dricksvatten, spillvatten och dagvatten.

Läs mer om stadens dricksvatten på sidan Om dricksvatten och vad som händer med stadens avloppsvatten på sidan Om avlopp.

Felanmälan och driftstörningar Visa Dölj

Vid vattenläckor, avloppsstopp eller andra driftstörningar, ring felanmälan enligt nedan.

Felanmälan dagtid (vardagar 08:00 - 17:00)
Ring telefonnummer 08-82 79 64

Felanmälan övrig tid
Ring telefonnummer (SOS-alarm) 08-454 21 77

Driftstörningar
Solör Bioenergi är driftentreprenör för vatten- och avloppsledningsnätet i Solna. Aktuell information om eventuella driftstörningar hittar du på Solör Bioenergis webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Översvämningar
Om du har problem med översvämningar via avloppet i din fastighet ska du felanmäla det via telefonnummer ovan. Vid skador på fastigheten behöver du också ta kontakt med ditt försäkringsbolag. Endast i extra besvärliga nödsituationer ska du kontakta Räddningstjänsten via 112 för hjälp med länspumpning.

Vattentjänstplan för Solna stad Visa Dölj

Solna stad har tagit fram ett förslag till Vattentjänstplan för Solna stad.

Vattentjänstplanen beskriver Solna stads långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses och vilka åtgärder som behövs, till exempel för att VA-anläggningarna ska fungera även vid skyfall.

Planförslaget var ute på samråd under perioden 29 januari–3 mars 2024. Under samrådet gavs fastighetsägare, myndigheter och privatpersoner möjlighet att lämna synpunkter på planen. Inkomna synpunkter har sammanställts och besvarats i en samrådsredogörelse, som utgör en bilaga till vattentjänstplanen. Granskning hölls 16 april – 15 maj,

Vattentjänstplanen ska antas av kommunfullmäktige höst 2024.

Handlingar

Vattentjänstplan för Solna stad – granskningshandling Pdf, 930 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 1, Undersökning om betydande miljöpåverkan Pdf, 197 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 2, Samrådsredogörelse för Vattentjänstplan för Solna stad Pdf, 184 kB, öppnas i nytt fönster.

Avgifter och abonnemang vatten och avlopp Visa Dölj

För att få tillgång till vatten och avlopp måste du ha ett abonnemang hos Solna Vatten AB. Starta ett abonnemang med blanketten för abonnemang för vatten och avlopp som du hittar i självserviceportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om du flyttar måste du säga upp ditt abonnemang för vatten och avlopp. Använd blanketten för uppsägning av abonnemang för vatten och avlopp som du hittar i självserviceportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Glöm inte att läsa av din vattenmätarställning på dagen för överlåtelse.

Avgift för vatten och avlopp

Avgiften för vatten och avlopp täcker kostnader för produktion och distribution av dricksvatten samt avledning och rening av avloppsvatten.

Avgiften består av två delar:

Vid frågor om faktura från Solna Vatten

Har du frågor om en faktura från Solna Vatten kan du vända dig till kontaktcenter, telefon 08-746 10 00 eller använda kontaktformuläret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Obetalda fakturor

Vid utebliven betalning skickas en påminnelse ut efter 8-10 dagar. Om fakturan fortfarande är obetald efter påminnelsen skickas fakturan till inkasso och då tillkommer inkassokostnad. Betalas fakturan inte efter det kommer vattnet att stängas av.

Förbrukning av vatten

Kostnaden för förbrukad vattenmängd bestäms efter hur mycket vatten som har gått genom vattenmätaren. En gång per år skickas ett avläsningskort för vattenmätaren ut. På avläsningskortet skriver fastighetsägaren mätarställningen och skickar in till Solna Vatten AB. Utifrån avläsningen beräknas årsförbrukningen och med hänsyn till den preliminärfaktureras abonnenten till nästa avläsning.

Du kan också rapportera ställningen på din vattenmätare via Solna Vattens AB e-tjänst för avläsning av vattenmätare. Läs mer nedan.

Avgifter för särskilda VA-abonnemang

VA-taxan innehåller avgifter för tjänster som ingår i VA-huvudmannens ansvar enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Avgifter för tjänster som utförs som en extra service till abonnenterna, till exempel avgift för sprinkler och brandpostmätare, ligger i dokumentet Avgifter för särskilda VA-abonnemang. Pdf, 218 kB, öppnas i nytt fönster.

VA-taxa 2024 - frågor och svar Visa Dölj

Varför höjs VA-taxan?

Taxan höjs bland annat beroende på ökade kostnader för inköp av vatten från Norrvatten, ökade kostnader till Käppala för rening av avloppsvatten samt ökade drift- och underhållskostnader.

Stigande energipriser, höga räntor och ökade kostnader för material och råvaror påverkar oss alla. Det gäller även för vatten och avlopp i vår kommun. Utöver allt högre kostnader för den dagliga driften, står vi även inför ett stort investeringsbehov när det gäller ledningar och anläggningar. Vi behöver också anpassa oss för att kunna möta nya, tuffare miljökrav. Det är samtidigt viktigt att känna till att inte får ta ut mer än vad verksamheten kostar – Solna vatten AB får inte gå med vinst.

Vad motsvarar höjningen i kronor?

Höjningen beror bland annat på fastighetens vattenförbrukning och storlek. Höjningen kommer därför inte att påverka alla fastigheters avgift lika mycket.

VA-taxa 2024 Solna vatten och avlopp (pdf) Pdf, 728 kB, öppnas i nytt fönster.

Exempel på vad höjningen innebär för två olika typfastigheter:

 • För en bostadsrättsförening med 15 lägenheter (typhus B*) och en årlig förbrukning på totalt 2000 m³ (kubikmeter) vatten höjs månadskostnaden med 79 kr per lägenhet, från 157 kr/månad/lägenhet 2023 till 236 kr/månad/lägenhet 2024.
 • För boende i villa/radhus (typhus A**) med en årlig förbrukning på 150 m³ höjs månadskostnaden med 85 kr, från 311 kr/månad 2023 till 396 kr/månad 2024.

Alla avgifter i exempel anges inklusive moms. Hur har vi räknat? Du hittar förklaring av **Typhus A och *Typhus B längst ned i denna text.

Hur stor är höjningen per kubikmeter (m³) vatten?

VA-taxans rörliga avgift (förbrukningsavgift) höjs med 4,39 kr/m³, från 10,61 kr/m³ till 15,00 kr/m³ inklusive moms.

Från och med när höjs taxan?

Den nya taxan gäller från och med 1 januari 2024.

Från och med vilken faktura?

 • Flerbostadshus och verksamheter faktureras månadsvis. Första fakturering 2024 sker i januari.
 • Villor faktureras kvartalsvis. Första fakturering 2024 sker i mars.

När höjdes taxan senast och hur många procent?

2023 höjdes taxan med 15 procent. Innan dess har Solna inte höjt taxan sedan 2009, då avgiften per m³ höjdes från 10,25kr/m³ till 11,50 kr/m³.

Sedan 2009 har VA-taxan förändrats vid följande tillfällen:

 • 2011: sänktes förbrukningsavgiften från 11,50 kr/m³ till 9,75 kr/m³.
 • 2015: sänktes förbrukningsavgiften till 9,23 kr/m³.
 • 2023: höjdes brukningsavgiften med 15%. Avgiften för förbrukad mängd vatten höjdes från 9,23 kr/m³ till 10,61 kr/m³.

Vad ingår i avgiften?

I VA-avgiften ingår leverans av dricksvatten, bortledning och rening av spillvatten från hushåll samt att dagvatten från fastigheter och gator tas omhand. Avgifterna ska också täcka kostnader för drift, underhåll och investeringar för att säkra ett rent dricksvatten och ett välfungerande avlopp också i framtiden.

Avgiften består av tre delar:

 1. Rörlig förbrukningsavgift som beror på hur mycket vatten som används.
 2. Fast mätaravgift utifrån storleken på vattenmätaren.
 3. Fast tomtyteavgift som täcker kostnader för dagvatten.

Vem bestämmer avgiften för vatten och avlopp?

Avgifterna i kommunens vatten- och avloppstaxa beslutas av kommunfullmäktige. Solna Vatten tar bara ut de avgifter som är nödvändiga för att täcka kostnaderna för att bygga, underhålla, driva och utveckla vatten- och avloppsnätet och anläggningarna.

Kranvatten har ju alltid varit så billigt i Sverige, varför höjs kostnaderna så mycket just nu?

Mellan 1950 - 1970 finansierade svenska staten en stor del av utbyggnaden av vatten och avlopp i Sverige. Kommunerna övertog därefter driften av anläggningarna. Nu börjar ledningsnätet och anläggningarna som byggdes på 50 - 70-talet bli gamla och ett ökat underhåll är nödvändigt vilket kräver tunga investeringar. Utöver detta tillkommer investeringar på grund av nya lagkrav och ökade miljökrav. Detta innebär en stor omställning i branschen och kommer på sikt att öka avgifterna.

Hur kan jag påverka VA-avgiften?

Du kan påverka avgiften på din faktura genom att förbruka mindre kranvatten. Ta kortare duschar, låt inte vatten rinna i onödan, använd snålspolande toaletter, tvätta och diska fulla maskiner.

Fler tips hittar du på Naturskyddsföreningens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är Solnas VA-taxa låg eller hög jämfört med andra kommuner?

Solnas taxa för vatten och avlopp har länge varit bland de lägsta i landet. Den årliga avgiften kommer fortsätta att vara bland de lägsta i landet även efter höjningen 2024. Se exempel nedan:

Månadskostnad för flerbostadshus (typhus B*, 15 lägenheter), per lägenhet

Diagram för månadskostnad för flerfamiljshus (typhus B*) för vatten och avlopp inom Stockholms läns kommuner år 2023.

Diagrammets blå staplar visar spridningen i månadskostnad för flerfamiljshus (typhus B*) för vatten och avlopp inom Stockholms läns kommuner år 2023. Orange stapel visar höjningen i Solna inför 2024. Avgifterna i diagrammet anges per lägenhet inklusive moms. Källa: Svenskt Vatten.

 • Genomsnittlig månadsavgift, Stockholms län 2023: 431 kr/lägenhet (typhus B*).
 • Genomsnittlig månadsavgift i Sverige 2023: 477 kr/lägenhet (typhus B*).
 • För en lägenhet i flerbostadshus (typhus B*) i Solna betalar bostadsrättsföreningen 157 kr/månad/lägenhet för vatten och avlopp 2023. Efter taxehöjningen blir motsvarande avgift 236 kr/månad/ lägenhet.
 • För en lägenhet i flerbostadshus (typhus B*) i Stockholm/Huddinge betalar bostadsrättsföreningen 240 kr/månad/ lägenhet 2023.
 • För en lägenhet i flerbostadshus (typhus B*) i Norrtälje betalar bostadsrättsföreningen 797 kr/månad/ lägenhet 2023.

*Typhus B avser en fastighet med flerbostadshus som är ansluten till dricksvatten, spillvattenavlopp och dagvattenavlopp. 15 lägenheter, 1000 m² våningsyta, tomtyta 800 m² och vattenförbrukningen 2000 m³/år.

Kostnad per månad för villa/radhus (typhus A**)

Diagram över spridningen i månadskostnad inom Stockholms läns kommuner för vatten och avlopp för boende i villa/radhus.

Diagrammets blå staplar visar spridningen i månadskostnad inom Stockholms läns kommuner för vatten och avlopp för boende i enfamiljshus (typhus A**). Orange stapel visar höjningen i Solna inför 2024. Avgifterna i diagrammet anges inklusive moms. Källa: Svenskt Vatten.

 • Genomsnittlig månadsavgift i Stockholms län 2023: 678 kr/enbostadshus (typhus A**)
 • Genomsnittlig månadsavgift i Sverige 2023: 768 kr/ enbostadshus (typhus A**)
 • Boende i enbostadshus (typhus A**) i Solna betalar 311 kr/månad för vatten och avlopp 2023. Efter taxehöjningen blir motsvarande avgift 396 kr/månad.
 • Boende i enbostadshus (typhus A**) i Stockholm/Huddinge betalar 473 kr/månad 2023.
 • Boende i enbostadshus (typhus A**) i Norrtälje betalar 1274 kr/månad.

**Typhus A avser en fastighet med enbostadshus som är ansluten till vatten, spill- och dagvatten. Våningsyta 150 m², tomtyta 800 m² och vattenförbrukningen 150m³/år.

Vattenmätare och avläsning Visa Dölj

Du kan rapportera in ställningen på din vattenmätare via Solna Vattens e-tjänst för avläsning av vattenmätare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Logga in med personnummer/organisationsnummer och din servicekod som står på avläsningskortet och på fakturan. Via e-tjänsten kan du även se din förbrukning de senaste tio åren.

Det är möjligt att rapportera in ställningen mer än en gång per år för att få en mer rättvisande bild av förbrukningen. Det kan vara extra bra om det har skett stora förändringar i din vattenförbrukning.

Vattenavläsning i flerbostadshus

I flerbostadshus är det fastighetsägaren som ska läsa av. Logga in i e-tjänsten. Ange organisationsnummer utan bindestreck och servicekoden som står på fakturorna.

Solna Vatten når du via mejl: solnavatten@solna.se

Uppsättning, byte och kontroll av vattenmätare

Solna Vatten AB äger vatten­mätaren, sätter upp, byter ut och kontrollerar den. För att vara säker på att vattenmätaren visar rätt förbrukning byts mätarna med jämna intervall. De minsta vattenmätarna byts vart tionde år. Resten byts vart femte år. Bytet utförs av Solna Vatten AB:s entreprenör. För att mätaren ska kunna läsas av och bytas måste vatten­mätaren vara lätt att komma åt. I samband med bytet är det viktigt att avstängnings­ventilerna före och efter mätaren fungerar. Kontrollera gärna att ventilerna fungerar någon gång per år. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att ventilerna fungerar.

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp Visa Dölj

När du till exempel bygger nytt hus och vill ansluta dig till kommunalt vatten och avlopp måste du göra en servisanmälan.

Servisanmälan gör du via blanketten för servisanmälan som du hittar i  självserviceportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är den engångsavgift som tas ut vid anslutning till vatten och avlopp. Den bestäms av hur många serviser som dras fram till förbindelsepunkten, hur många förbindelsepunkter som upprättas, hur många lägenheter som byggs samt hur stor tomtytan är.

Mer information om avgiften hittar du i dokumentet Taxa för Solna Vattens allmänna vatten- och avloppsanläggning. Pdf, 728 kB, öppnas i nytt fönster.

Matavfallskvarn Visa Dölj

Spillvatten från köksavfallskvarn får inte tillföras den allmänna avloppsanläggningen enligt ABVA 2011 i Solna.

Fettavskiljare Visa Dölj

Fettavskiljare ska finnas installerade för alla verksamheten som hanterar fett. Fett som följer med avloppsvattnet kan stelna när det avkyls och orsaka stopp i ledningarna. Därför är fettavskiljare för livsmedelsverksamheter ett krav från Solna Vatten AB.

Läs mer om fettavskiljare under Avfall för företag och verksamhetsutövare.

Handbok för fettavskiljare Pdf, 298 kB.

Karta över vatten- och avloppsledningar Visa Dölj

Ska du gräva i marken behöver du veta var vatten- och avloppsledningarna går. För att få veta var Solna Vatten AB:s ledningar ligger skriver du till Solna stads kontaktcenter. Bifoga karta med vilket område som avses och uppge om ledningskartan ska vara PDF- eller DWG-format. Uppge även om det ska vara med dimensioner och vattengångshöjder samt om det gäller spillvatten, dagvatten och/eller dricksvatten. Glöm inte uppge e-postadress dit kartan ska skickas. Generellt sett har Solna Vatten AB inga kartor på enskilda ledningar på tomtmark.

Lagar om vatten och avlopp Visa Dölj

Användningen av vatten- och avloppstjänster styrs av lagen om allmänna vattentjänster samt av regler som beslutas av kommunfullmäktige.

Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412), även kallad vattentjänstlagen, reglerar bland annat kommunens skyldighet att anordna vatten och avlopp samt fastighetsägarens rätt att använda den allmänna va-anläggningen. Vattentjänstlagen är den lag som gäller för alla kommunala huvudmän för vattentjänster.

ABVA (allmänna bestämmelser för brukandet av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen) är det regelverk som gäller för Solna stad och antas av kommunfullmäktige. Den reglerar bland anslutningar till det allmänna VA-nätet.

I dokumentet ABVA (allmänna bestämmelser för användande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Solna) Pdf, 255 kB, öppnas i nytt fönster. kan du läsa hela regelverket. Där finns också ett avsnitt med information till fastighetsägare.

Brandposter i Solna Visa Dölj

Från och med den 1 juni 2023 är alla brandposter i Solna stängda.

För användning av låsta brandposter behöver ni ansöka om tillstånd från Solna Vatten minst 7 arbetsdagar innan ni planerar att använda brandposten.

Skicka ansökan via Solna stads Kontaktcenter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. alternativ ring till vårt Kontaktcenter på 08-746 10 00 Länk till annan webbplats. eller maila till solnavatten@solna.se för vidare instruktion.

Vattenkiosker i Solna Visa Dölj

Från och med 15 juni 2023 och framåt hänvisas du som
tidigare använt vatten via Solna Vattens brandposter till stadens vattenkiosker:

 • Bagartorpsringen 59 i Bagartorp
 • Wiboms väg 27 i Huvudsta
 • Pipers väg 165 i Bergshamra

Information om vattenkiosker i Solna. Pdf, 593 kB, öppnas i nytt fönster.

Avgifter för vattenkiosker i Solna. Pdf, 156 kB, öppnas i nytt fönster.

Instruktion för att använda vattenkiosk. Pdf, 353 kB, öppnas i nytt fönster.

Instruktionsvideo vattenkiosk. Öppnas i nytt fönster.

Riktlinje för nödvatten i Solna stad Visa Dölj

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad