Ny matsal med mässfunktion i Karlberg, Solna

För att möjliggöra för fler att studera på Militärhögskolan Karlberg i Solna ska en ny matsal med mässfunktion byggas. Det beslutade kommunstyrelsen den 5 februari.

Illustration: Tham & Videgård arkitekter, 2022

Den nya matsalen, designad av arkitektbyrån Tham och Videgård, kommer att vara cirka 2 600 kvadratmeter, drygt tre gånger större än den befintliga matsalen. Matsalsbyggnaden ska placeras centralt i området, mellan den yngre västra delen av Karlberg och den historiska slottsanläggningen i östra delen. Ett viktigt syfte med planen är att ta hänsyn till de höga kulturmiljövärdena, landskapsbilden samt höga naturvärden på platsen. Karlbergs slott utgör statligt byggnadsminne och riksintresse för kulturmiljövården.

Militärt område

Karlbergs slottsområde, på gränsen mellan Stockholm och Solna, utgör ett militärt område och är ett beslutat skyddsobjekt och riksintresse avseende militärverksamheten. Slottsområdet ligger inom fastigheten Huvudsta 4:15 som ägs av statliga Fortifikationsverket. Karlbergs slott och slottspark är ett statligt byggnadsminne och av riksintresse för kulturmiljövården. Området har Militärhögskolan Karlberg, ett campusområde där kadetter bor, äter, umgås och studerar.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad