Fler hyresrätter byggs när området vid Gränsgatan utvecklas

Kommunstyrelsen i Solna stad har gjort en överenskommelse med Solnabostäder AB om att utveckla området kring Gränsgatan med nya bostäder och lokaler. Byggnadsnämnden har fått i uppdrag att ta fram ett planprogram för området.

Det aktuella området är till stor del obebyggt idag, och utgörs främst av Gränsgatans trafikled, intilliggande gång- och cykelbanor och parkeringsytor. Nu ska ett planprogram tas fram för att utreda förutsättningarna för att utveckla området. Detta kommer att göras tillsammans med Sundbybergs stad då marken angränsar till kommungränsen. Inriktningen är att omvandla området till en attraktiv del av staden, med bostäder och lokaler och samtidigt bygga bort en barriär mellan Solna och Sundbyberg. Bostäderna ska huvudsakligen bestå av hyresrätter. I arbetet med planprogrammet ska även områdets behov av förskolor, LSS-lägenheter och sociala lägenheter utredas.

- Tillsammans påbörjar vi nu arbetet med att omvandla ett område med stor potential till en attraktiv del av vår stad. Att skapa en stadsgata med både hyresrätter och bostadsrätter är helt i linje med vår linje om att bygga en socialt hållbar stad. Det säger Sara Kukka-Salam, kommunstyrelsens ordförande i Solna stad.

Samverkan krävs för att utveckla området

En utveckling av området kräver en samverkan mellan Solna stad, Sundbybergs stad och Solnabostäder AB. Området består av fastigheterna Råsunda 3:1 och Hallen s:1. Solnabostäder AB är ett dotterbolag till Bostadsstiftelsen Signalisten, som äger en majoritet av andelarna i samfälligheten Hallen s:1. Solna stad är ägare av fastigheten Råsunda 3:1. Både stadens och samfällighetens mark kommer därför behöva tas i bruk.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad