Området kring Arenastaden utvecklas

Vy över kvarteret Farao-Kairo i Solna.

Planen omfattar bland annat ca 185 nya bostäder, fler arbetsplatser och bättre kopplingar mellan Arenastaden, Solna station och Hagalund. Trafiken till Arenastaden flyttas från Dalvägen till en ny gata utmed spåren, samtidigt som gång och cykel får en egen anslutning till Solna station.

Kommunfullmäktige har antagit en detaljplan som möjliggör utvecklingen av kvarteret Farao och Kairo som ligger i Arenastaden i anslutning till den kommande tunnelbaneentrén för nya Gula linjen.

Den 3 april antog kommunfullmäktige en detaljplan som utvecklar området kring Arenastaden med nya bostäder, kontorsytor och arbetsplatser. Detaljplanen syftar även till att skapa bättre kopplingar mellan Arenastaden, Solna station och Hagalund.

Trafiken till Arenastaden flyttas från Dalvägen till en ny gata utmed spåren. Genom att anlägga den nya gatan kan Dalvägen sänkas och ansluta som gångstråk till Solna stations nivå. En direkt koppling via tunnel leder då gående och cyklister från Solna station vidare västerut mot den nya tunnelbaneentrén och Arenastaden. Denna förändring av gator, nivåer och dess kopplingar med varandra ger en bättre tillgänglighet, trafiksäkerhet och orienterbarhet i området.

– Området kring Solna station i anslutning till Arenastaden ska utvecklas till en effektiv, attraktiv och trygg knutpunkt som länkar samman Arenastaden, Solna station och Hagalund. Den här detaljplanen möjliggör en del av den framtida utvecklingen på platsen. Det säger Sara Kukka-Salam, kommunstyrelsens ordförande i Solna stad.

Nya bostäder och lokaler för näringsverksamhet

De nya kontoren och bostäderna med möjlighet till LSS-boende eller annan typ av speciallägenheter ska bidra till en ökad attraktivitet och trygghet i området. Fastigheternas bottenvåningar ska vara öppna, med entréer ut mot gatan. I en del av bottenvåningarna kommer lokaler att finnas, avsedda för butik, restaurang eller mindre verksamheter.

Läs mer om kvarteret Farao och Kairo.


Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad