Detaljplan antagen för ny idrottsplats i norra Järvastaden

En ny idrottsplats med tre fotbollsplaner ska uppföras i Järvastaden, med ny entré till Igelbäckens naturreservat och friluftsområde. Kommunfullmäktige antog detaljplanen på sammanträdet den 24 maj 2021.

Nu kan arbetet påbörjas med att uppföra den nya idrottsplatsen i Norra Järvastaden, efter beslut om antagande av detaljplanen i kommunfullmäktige. Idrottsplatsen omfattar tre fotbollsplaner: en fullstor 11-spelsplan, en 9-spelsplan och en 7-spelsplan. Detaljplanen möjliggör även en huvudbyggnad, aktivitets- och driftsytor samt en ny entré till Igelbäckens naturreservat och Ursviks friluftsområde.

– Med den nya idrottsplatsen i norra Solna får vi ett tillskott på ytterligare tiotusen timmar idrottstid per år för Solnas skolor och föreningsliv. Samtidigt ger anslutningen till Igelbäckens naturreservat och friluftsområdet fina möjligheter till vardagsmotion och rekreation, säger Peter Edholm, kultur- och fritidsnämndens ordförande, Solna stad.

– Idrottsplatsen är en viktig milstolpe i utvecklingen av Järvastaden i norra Solna. Stadsdelen fortsätter växa med ytterligare fyratusen bostäder i närheten av idrottsplatsen, med tillgång till friluftsliv, naturupplevelser och goda kommunikationer, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

Tiotusen idrottstimmar

Idrottsplatsen blir stadens näst största fotbollsanläggning efter Skytteholms idrottsplats. Totalt tillförs över 10 000 timmar idrottstid per år till Solnas skolor och föreningsliv.

Busshållplats, ny gångväg och cykelparkering

Idrottsplatsens entré och huvudbyggnad planeras i nordvästra hörnet av planområdet, där flera stråk och målpunkter möts: en ny gångväg genom skogsområdet mot skolan, ny busshållplats på Gunnarbovägen, ny entré till naturreservatet samt aktivitetsyta, utegym och den största fotbollsplanen. Aktivitetsytan har mål för olika bollsporter, till exempel basket och bandy. Vid entrén tillkommer även plats för cykelparkering. I nordost förläggs bilparkeringen samt en dagvattendamm som ska minimera risken för spridning av granulat från konstgräs.

Utveckling av Järvastaden

Idrottsplatsen blir möjlig med tillägg till en principöverenskommelse med Järvastaden AB om utveckling av norra Järvastaden, som beslutades i kommunstyrelsen den 11 november 2019. Detta innebär utöver idrottsplatsen även cirka fyratusen nya bostäder i området, utöver de tvåtusen nya lägenheter som redan färdigställts eller byggs.

Kontakta oss

Senast uppdaterad