Fler cykelsatsningar i Solna under vår och sommar

Arbetet fortsätter med att bygga ut Solnas cykelvägnät. Ytterligare 17 miljoner avsätts för att utveckla infrastrukturen för cykel i Solna i budget och verksamhetsplan för 2021.

Karta över Solna och cykelsatsningar

Cykelsatsningar i Solna 2021

Det pågår ett stort arbete i Solna med att rusta upp och förbättra Solnas cykelvägar. I budgeten för 2021 avsattes ytterligare 17 miljoner kronor för att fortsätta arbetet med att utveckla de regionala cykelstråken och huvudcykelstråken i Solna. Det långsiktiga målet är att resandet med cykel ska stå för 20 procent av det totala antalet resor.

– Det viktiga arbetet med att bygga ut cykelvägnätet fortsätter i Solna i år. Att välja cykel som transportmedel ska vara enkelt. Det är ett färdmedel som är bra för både klimat och folkhälsa. Nu lägger vi också till ett projekt för att förbättra den mycket krångliga passagen i korsningen Frösundaleden/ Solnavägen, säger Magnus Persson, tekniska nämndens ordförande, Solna stad.

Planerade cykelsatsningar 2021

Byggstart våren 2021

Breddning av cykelväg vid Ulriksdalsskolan

Cykelvägen söder om Ulriksdalsskolan kommer att breddas. I projektet ingår även förbättrad belysning och röjning av buskage för ökad trygghet.

Nya cykelfält längs Östervägen

Arbetet med att anlägga nya cykelfält längs Östervägen och S:t Ansgars väg fortsätter. Arbetet omfattar en sträcka av cirka en kilometer och påbörjades under hösten 2020. De breda befintliga gångbanorna längs Östervägen kommer att behållas.

Byggstart sommaren 2021

Cykelpassage över Frösundaleden vid Solnavägen

På den östra sidan av korsningen Frösundaleden/Solnavägen anläggs en dubbelriktad cykelbana över Frösundaleden. För cyklister finns idag ingen passage tvärs Frösundaleden utan de måste ta cykeln i serpentinrampen. Den cirka 120 meter långa sträckan är en viktig missing-link som kommer att förbättra framkomligheten för cyklister runt Solna centrum. Den nya cykelbanan kommer att anslutas med befintliga cykelbanor på ömse sidor om Frösundaleden. Sträckan är en del av det regionala Solnastråket, som binder samman Solna centrum med Stockholm i söder och Sundbyberg/Järvastaden i norr.

Breddad gång- och cykelbana längs Ekelundsvägen

Det befintliga cykelstråket längs Ekelundsvägen mellan Pampas Marina och Ekelundsbron får en breddad dubbelriktad cykelbana. Sträckan är en del av det så kallade Sundbybergsstråket som är en viktig förbindelse mellan de centrala delarna av Sundbyberg och Stockholms innerstad. Sundbybergsstråket ansluter till Stockholms cykelvägnät vid Ekelundsbron.

Byggstart höst 2021

Separerad gång- och cykelbana på Evenemangsgatan

Evenemangsgatan från Råsta strandväg till Vintervägen får en separerad gång- och cykelbana. Sträckan är en del av ett huvudcykelstråk som startar vid Frösundavik och ansluter till Arenastaden via Kolonnvägen.

Breddad gång- och cykelväg i Bergshamra

Cykelvägnätet i södra Bergshamra förbättras genom att cykelvägen söder om Bergshamraleden breddas. Cykelvägen är en del av det regionala cykelstråket Hjulsta- Bergshamrastråket, som är en viktig öst-västlig förbindelse som binder samman Täbystråket med Järvafältet.

Ny koppling mellan Hagalundsparken och Märstastråket

Cykelvägen öster om Hagalundsparken breddas och separeras från andra trafikslag. Cykelvägen kopplar Hagalundsparken till det regionala Märstastråket. Märstastråket går från Märsta i Sigtuna till Solna via Överjärva gård, Ulrikdals station, Ritorp, Kolonnvägen, Viktoriagatan och Hagalunds arbetsplatsområde. Stråket är en viktig förbindelse mellan Stockholms innerstad och Kista-Sollentunaområdet.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad