Solnavägen
Bostäder, Företagslokaler
Visa karta
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagen
  • Laga kraft

Kvarteret Albydal m.fl.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra förtätning och en ny,
stadsmässig bebyggelsestruktur vid kvarteret Albydal.
Planområdet ligger längs Solnavägen, mellan
Sundbybergsvägen och Hedvigsdalsvägen och invid den
kommande tunnelbaneentrén till Södra Hagalund. Entrén
nås via ett torg på den nordöstra sidan av Solnavägen.

Vad planeras?

Planområdet som idag innehåller kontorskomplexet Solna Access, föreslås
brytas upp i fyra mindre kvarter med nya gator och torg däremellan.
Delar av befintlig bebyggelse föreslås rivas och delar av kvarvarande
bebyggelse renoveras och kan bland annat omvandlas till lägenheter. Totalt föreslås cirka 120 000 kvadratmeter bruttoarea (BTA) inom planområdet.

Huvuddelen av området kommer att utgöras av arbetsplatser,
men även 140 till 280 lägenheter möjliggörs. Ny centrumverksamhet
med handel och service i bottenvåningarna kommer också att
bidra till en levande stadsbild under stor del av dygnet.
Hedvigsdalsvägen föreslås förlängas för att ansluta till Solnavägen.
Detaljplanens genomförande har inte bedömts medföra betydande
miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar stadens bedömning. Någon
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas därför inte för planen.

Beskrivning av planprocessen

Planen handläggs med standardförfarande. Standardförfarande tillämpas om förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, om detaljplanen inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt är av stor betydelse. Detaljplanen får inte heller antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Läs mer om detaljplaneprocessen.

Vad händer nu?

Byggnadsnämnden beslutade den 15 november 2023 (§ 95) att samråd ska ske. Planen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen.
Det innebär att ett förslag till detaljplan upprättas och skickas ut på
samråd till berörda parter.

Samrådsmöte 30 november 2023

Ett digitalt samrådsmöte genomfördes den 30 november.

Albydal - Digitalt samrådsmöte 2023-11-30 (pdf). Pdf, 23 MB, öppnas i nytt fönster.

Lämna synpunkter

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen och ska senast den 20 december 2023 ha inkommit till:

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Solna stad
171 86 Solna

Du kan även mejla dina synpunkter till: byggnadsnamnden@solna.se

Ange ärendebeteckningen PLAN.2018.122

Film om detaljplanen

Den här filmen sammanfattar huvuddragen i detaljplanen med hjälp av illustrationer, flygfoton och ritningar.

Planhandlingar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning.pdf Pdf, 14 MB. 14 MB 2023-11-16 15.59
Plankarta.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2023-11-16 15.59
Protokollsutdrag.pdf Pdf, 252 kB. 252 kB 2023-11-21 15.34

Utredningar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Albydal Illustrationsbilaga.pdf Pdf, 44 MB. 44 MB 2023-11-16 15.56
Antikvarisk utredning.pdf Pdf, 23 MB. 23 MB 2023-11-16 15.56
Bilagor Riskutredning.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2023-11-16 15.56
Bullerutredning.pdf Pdf, 10 MB. 10 MB 2023-11-16 15.56
Dagvattenutredning.pdf Pdf, 9 MB. 9 MB 2023-11-16 15.56
Ekologiska åtgärder.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2023-11-16 15.56
Markteknisk undersökning.pdf Pdf, 13 MB. 13 MB 2023-11-16 15.56
Miljöteknisk markundersökning.pdf Pdf, 7 MB. 7 MB 2023-11-16 15.56
Mobilitetsstrategi.pdf Pdf, 6 MB. 6 MB 2023-11-16 15.56
Naturvärdesinventering.pdf Pdf, 5 MB. 5 MB 2023-11-16 15.56
PM Geoteknik.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2023-11-16 15.56
Riskutredning.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2023-11-16 15.56
Skyfallsutredning.pdf Pdf, 7 MB. 7 MB 2023-11-16 15.56
Trafikanalys.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2023-11-16 15.56
Luftkvalitetsutredning.pdf Pdf, 714 kB. 714 kB 2023-11-16 16.01

Tidplan

  • Startskede Augusti 2018
  • Samråd 22 november - 20 december 2023
  • Granskning
  • Antagen
  • Laga kraft

Kontakta oss

Planarkitekt

Erik Nordenstam

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad