Vy från Roslagsvägen mot söder
Ålkistan, Bergshamra
Bostäder
Visa karta
 • Startskede
 • Samråd
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft
 • Del av kv Triangeln m fl

Nytt bostadskvarter i Ålkistan, Bergshamra

Ett nytt bostadskvarter med åttio bostäder ska byggas i södra Bergshamra. Stena Fastigheter AB har utarbetat förslaget som innebär att ett befintligt parkerings­­garage ersätts av två nya byggnader och ett under­­liggande garage.

Vad planeras?

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för cirka åttio lägenheter och underliggande garage genom att ersätta befintligt parkeringsgarage. Bockholmsvägen förbättras med gångbana på båda sidor samt kantstensparkering och trädplanteringar på sidan mot de nya husen.

Miljöpåverkan

Detaljplanens genomförande har bedömts innebära risk för betydande miljö-påverkan. En miljö­konsekvens­beskrivning har därför gjorts. Frågorna som är aktuella att belysa är: strandskyddet som återinträder, påverkan på Kungliga Nationalstadsparken, vegetation (spridningssamband) och rekreation, dagvatten, risk, buller och luft.

Beskrivning av planprocessen

Detaljplanen handläggs med ett utökat förfarande. Ett utökat förfarande ska tillämpas om planförslaget inte är förenligt med översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande, eller är av betydande intresse för allmänheten, eller i övrigt av stor betydelse, eller kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Läs mer om detaljplaneprocessen.

Vad händer nu?

Planförslaget var ute på samråd under perioden 21 juni–23 september 2018.

Nu sammanställs eventuella synpunkter som inkommit under samrådsperioden. Nästa steg är att byggnadsnämnden ska godkänna samrådsredogörelsen och besluta om att ställa ut planförslaget på granskning.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning.pdf 790 kB 2019-06-27 09.43
Plankarta.pdf 393 kB 2019-06-27 09.43
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Bedömning av magnetfält.pdf 2 MB 2019-06-27 09.44
Bullerutredning.pdf 1 MB 2019-06-27 09.44
Dagvattenutredning.pdf 4 MB 2019-06-27 09.44
Hydrogeologisk utredning.pdf 3 MB 2019-06-27 09.44
Illustrationsbilaga.pdf 81 MB 2019-06-27 09.44
Kulturmiljöutredning.pdf 62 MB 2019-06-27 09.44
Luftutredning.pdf 996 kB 2019-06-27 09.44
Miljökonsekvensbeskrivning.pdf 2 MB 2019-06-27 09.44
Miljöteknisk markundersökning.pdf 1 MB 2019-06-27 09.44
Naturvärdesinventering.pdf 11 MB 2019-06-27 09.44
Riskutredning.pdf 1 MB 2019-06-27 09.44

Tidplan

 • Startskede Juni 2014
 • Samråd 21 juni – 23 september 2018
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft

Kontakta oss

Planarkitekt

Marcus Schramm

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad