Bostäder i Skytteholm (del av kv Byggmästaren m fl)

Detaljplanens syfte är att möjliggöra omkring 325 nya bostäder. Bebyggelsen placeras i kvartersform runt en innergård, med lokaler i bottenvåningen mot Frösundaleden och Ankdammsgatan. Kvarteret ska kunna hävda sig i det storskaliga modernistiska gaturummet och samtidigt ha en stadsmässig småskalighet. Bebyggelsen ska ges ett modernt uttryck med variation och omsorg i materialval för att på så sätt skapa en nyanserad närmiljö som kompletterar och berikar den befintliga och kommande bebyggelsen. För att klara angöringen till de entréer som vetter mot Frösundaleden föreslås en angöringsgata mellan befintliga gång- och cykelbanor längs leden och den nya bebyggelsen.

Illustration : ÅWL arkitekter (Frösundaleden/Ankdammsgatan)

Vad är det som planeras?

Förslaget innebär att planområdet bebyggs med flerbostadshus kring en innergård. Den nya bebyggelsen uppförs i delvis sluten kvartersform med lokaler i bottenvåningen som vänder sig mot gata. Förslaget beräknas innehålla 325 nya bostäder varav tio utgörs av LSS-bostäder samt omkring 3000 kvm ljus BTA för verksamhetslokaler. Parkeringsbehovet löses genom garage under planerad bebyggelse.

För att klara angöringen till de entréer som vetter mot Frösundaleden föreslås en angöringsgata mellan befintliga gång- och cykelbanor längs leden och den nya bebyggelsen.

Illustration : ÅWL arkitekter (Frösundaleden)

Behovsbedömning

Miljö- och byggnadsförvaltningen gör bedömningen att planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen har samråtts med länsstyrelsen, som delar stadens bedömning. Någon miljökonsekvensbeskrivning upprättas därför inte.

Beskrivning av planeringsprocessen

Planen handläggs med ett standardförfarande. Förslaget skickas ut på samråd till alla som är berörda av det. Efter samrådet bearbetas synpunkterna och planen ställs ut för granskning innan den godkänns av byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Detaljplanen antas slutligen av kommunfullmäktige. Läs mer om detaljplanensarbetsgång här.

Läget just nu

Planförslaget var ute på samråd under perioden 4 april – 9 maj 2016.

Kontakt

För mer information kan du kontakta Solna stad på 08-746 10 00 eller genom någon av följande kontaktvägar

Dela: