Samråd kring planerna att skapa fria vandringsvägar för fisk och fauna i Råstasjön

Samråd planeras angående planerna att skapa fria vandringsvägar för fisk och fauna vid Råstasjön.

Tid: onsdagen den 5 december 2018, kl. 18.30

Plats: Kommunfullmäktigesalen, Stadshusgången 2, Solna stad

Sammanfattning av projektet

I samband med vårens höga flöden söker sig många fiskarter från Östersjön och Brunnsviken upp längs Råstaån i jakt på lämpliga lek- och uppväxtområden. Råstasjön bedöms vara en mycket lämplig leklokal för rovfiskar som abborre och gädda, tack vare sjöns grunda och vegetationsrika vatten som snabbt värms upp på våren.

Hinder i dagsläget
Dämmet, som ligger i utloppet av Råstasjön, utgör dock ett definitivt hinder för dessa arter att ta sig till sjön. Abborre, mört och gädda blir stående nedströms dammen och kan inte ta sig förbi. Dämmet anlades på 1970-talet, men på platsen har någon form av dämme funnits betydligt längre än så. Dammen saknar tillstånd och villkor, och förutom att säkerställa nuvarande vattenstånd i Råstasjön fyller dammen ingen funktion.

Naturlig vattenregim återställs
Solna stad vill riva dämmet och ersätta den med ett naturliknande utlopp med målet att skapa fria vandringsvägar för fisk och annan fauna. Projektet innebär att Råstasjön får en mer naturlig vattenregim, utan att riskera infrastruktur och byggnader nedströms. Åtgärden är en klimatanpassning som säkerställer en fördröjd avbördning från Råstasjön.

Planerade åtgärder innebär att betongdammen rivs (bilas) ned. Lösa sediment schaktas bort ned till fastare botten av sand och grus. Den naturliknande tröskeln anläggs genom utläggning av grov morän eller bergkross eller annat stenmaterial. Bottenuppbyggnaden täcks sedan av ett tjockt lager naturligt avrundad sten och block. Åtgärderna innebär att en lågt lutande strömsträcka skapas.

Goda villkor för fisk och fauna
Biotopvård innebär att strömsträckan ges goda livsvillkor och passagemöjligheter för fisk och annan fauna. Sten, större block och död ved läggs ut i vattendraget. Röjning av sly och buskage utförs sparsamt, och större träd bevaras så långt det är möjligt. Flödet ut ur Råstasjön kommer efter åtgärderna endast att variera med tillrinningen till sjön.

Planerade åtgärder är bäst lämpade att genomföras under låga flödesförhållanden. För att samtidigt undvika den mest intensiva häckningssäsongen är genomförandetiden preliminärt planerad under sensommar/höst eller vinter.

Samrådsmöte 5 december

Solna stad avser att ansöka om tillstånd enligt Miljöbalken för ombyggnad av utloppet ur Råstasjön. Syftet är att fastslå villkor för dammutrivning, dämnings- och sänkningsgränser, samt skapa en för fisk passerbar passage. Inga nivåförändringar mot nuvarande nivåer planeras.

Solna stad bjuder in till ett samrådsmöte om miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning för att möjliggöra synpunkter om projektet. Efter genomfört samråd ska ansökningshandlingarna om tillstånd lämnas in till Mark- och Miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.

Om deltagande på samrådsmötet ej är möjligt och/eller önskemål om att lämna skriftliga synpunkter finns kan detta göras senast den 21 december 2018.

via epost: tekniskanamnden@solna.se

via brev: Tekniska förvaltningen, Stadshusgången 2, 171 86 Solna

Dela: