Anmälan och avgifter

KURSKATALOGENlänk till annan webbplats för våren 2020

I KURSKATALOGEN kan du söka på barnets ålder, alla olika ämnen, veckodag, den plats ni önskar eller kanske en speciell lärare. Köp en plats och den är er direkt.

Vill du veta mer?

Läs mer om Solna kulturskolas alla ämnen under rubriken Våra kurser. Har du någon övrig fråga, kontakta Solna kulturskola via mejl: kulturskolan@solna.se.

Barn och ungdomar upp till 18 år, folkbokförda i Solna stad eller Sundbybergs stad får köpa kurser på Solna kulturskola. Du räknas som ungdom även om du fyllt 18 år om du fortfarande går i gymnasiet. Barn och ungdomar som är folkbokförda i någon annan kommun kan vi ta emot i mån av plats och efter överenskommelse med skolledningen. De betalar då dubbel avgift. Undantag från regeln om dubbel avgift ges till elever med delat boende där ena föräldern är folkbokförd i Solna.

Det finns fyra prisnivåer: 850 kr, 1025 kr, 1400 kr och 1800 kr. Dessutom erbjuder vi kortkurser som kostar 350 kr. I KURSKATALOGENlänk till annan webbplats ser du vad varje enskild kurs kostar.

Nedanstående betalningsvillkor godkänner du vid varje köp av kurs i Solna kulturskolas KURSKATALOGlänk till annan webbplats.

Köp av kurs
Köpet genomförs och är definitivt när du slutför betalning. Betalning sker via faktura. Fakturan ska betalas innan förfallodatum. Vid utebliven betalning skickas inkassokrav enligt inkassolagen. OBS! Obetald faktura gäller inte som avbokning.

Alla kurser gäller endast en termin
För att fortsätta på kulturskolan kommande termin, måste du köpa en ny kurs. Du som redan går på kulturskolan får ett kurserbjudande på "Mina sidor" i Studyalong. Denna kurs måste du godkänna inom angiven svarstid för att säkra din plats under kommande termin.

Ångerrätt
Din ångerrätt gäller under 14 dagar och börjar löpa den dag då köpet genomförs d.v.s. när man trycker på knappen slutför betalning. Om du vill utnyttja din ångerrätt ska du meddela kulturskolan@solna.se genom att bifoga bekräftelsemejlet du fick vid köpet samt tydligt beskriva i mejlet att du ångrar dig. Vänligen observera att du inte har ångerrätt om kursen påbörjas inom de 14 ångerrättsdagarna.

Återköp av kurs
Om du måste avbeställa kursen efter de 14 dagarna men före kursstart, har du rätt till återbetalning av kursavgiften med avdrag för en administrationsavgift på 400 kr. Resterande kursavgift återbetalas. Vi återbetalar eller reducerar inte avgiften om du avbokar påbörjad kurs eller slutar under pågående termin.

Sjukdom eller skada
Vid sjukdom/skada kan platsen avbokas och relevant del av avgiften återbetalas mot uppvisande av läkarintyg. Läkarintyget skickas till Solna kulturskola via brev eller e-post kulturskolan@solna.se.

Inställd kurs eller ändrad tid för kurs
Kulturskolan kan tvingas ställa in en kurs. Du har då rätt att få tillbaka den avgift du har betalat. Om kursstarten skjuts upp mer än två veckor eller om vi tvingas att ändra dag för kursen och du inte längre kan delta, så har du rätt att avboka kursen och få tillbaka kursavgiften.

Befintliga elever på instrumentprogrammet erbjuds köpa en kurs med en preliminär tid. Om kulturskolan sedan inte kan erbjuda en för eleven möjlig tid på önskat instrument till kursstart, betalas kursavgiften tillbaka och platsen läggs ut i kurskatalogen.

Garanti
För kortare kurser med fastställt antal veckor och lektionstillfällen t.ex. Barndans, Teaterlek, Bildmix, Musikpatrull och Musikverkstad garanteras angivet antal veckor. För terminskurser som löper över hela året garanteras minst 28 lektionstillfällen per läsår, ca 13 på hösten och 15 på våren. Med lektionstillfälle menas schemalagda lektioner, extra repetitioner, konserter, föreställningar, utställningar och liknande.

Inställda lektioner
När så är möjligt sätter vi in vikarie om ordinarie lärare är frånvarande. Vi kompenserar inte med ytterligare undervisningstillfällen vid inställda lektioner så länge garanterat antal lektionstillfällen erbjuds.

För vidare frågor
Solna kulturskola 08-746 25 00, Kontaktcenter 08-746 10 00

The following payment terms you approve in connection with the purchase of courses in Solna culture school's KURSKATALOGlänk till annan webbplats (Course Catalog).

Payment
The purchase is completed and is definitely when you accept payment. The amount is to be payed by invoice. The invoice must be paid before the due date. In the event of non-payment, collection requirements are sent in accordance with the collection law. NOTE! Unpaid invoice does not apply to cancellation.

All courses apply only to one semester
To continue at the Cultural School next semester, you must buy a new course. If you already attend the Cultural School you will receive a course offer on "My pages" in Studyalong. This course requires you to approve within the specified response time to secure your student place in the coming semester.

Return Policy
Your right of withdrawal is valid for 14 days and begins to run on the day of purchase (= when you press the FINAL PAY button). If you wish to use your right of withdrawal, you must inform kulturskolan@solna.se by e-mail and attach the confirmation letter you received at the time of purchase and clearly describe in the message that you regret. Please note that you have no right of withdrawal if the course commences within the 14 cancellation days.

Repurchase of course
If you have to cancel the course after the 14 days but before the course starts, you are entitled to a refund of the course fee, reduced with an administration fee of 400 SEK. Remaining course fee is refundable. We will not refund or reduce the fee if you cancel a course or end during the current term.

Disease or injury
In case of illness / injury, the course can be canceled and the relevant part of the fee is refunded on presentation of medical certificate. The medical certificate is sent to Solna kulturskola by letter or e-mail kulturskolan@solna.se.

If a course is cancelled or changed course time
The Cultural School may be forced to cancel a course. You are then entitled to refund the fee you have paid. If the course starts later than two weeks or if we are forced to change the course day and you can no longer participate, you are entitled to cancel the course and receive the course fee.

Existing students on the instrument program are offered to buy a course with a preliminary time. If the cultural school cannot offer the desired course at the desired time, the course fee will be paid back and the place will be placed in the course catalog.

Guarantee
For shorter courses with fixed number of weeks and lesson opportunities for example Barndans, Teaterlek, Bildmix, Musikpatrull and Musikverkstad we guarantee the specified number of weeks. For term courses that run throughout the year, at least 28 lesson opportunities are guaranteed per academic year (approximately 13 in autumn and 15 in spring). Lesson opportunities include scheduled lessons, additional rehearsals, concerts, performances, exhibitions and the like.

Cancelled lessons
When possible, we will engage a temporary teacher if the ordinary teacher is absent. We do not compensate cancelled lessons as long as the guaranteed number of lesson opportunities are offered.

For further questions
Solna kulturskola 08-746 25 00, Kontaktcenter 08-746 10 00

Sök på "studyalong" i App Storelänk till annan webbplats eller Google Playlänk till annan webbplats och ladda ner gratisappen. Efter att du loggat in i appen en gång har du tillgång till all information om dina barns kurser och aktuella meddelanden från läraren. Du kan också enkelt anmäla frånvaro för ditt barn via appen.

Solna kulturskola erbjuder syskonrabatt från och med det tredje barnet i en familj som köper en kurs under en och samma termin. Det barnet betalar 50 procent av kursavgiften. Rabatten dras av automatiskt vid köpet.

Kort film om hur du söker kurserlänk till annan webbplats.

Vanliga frågor och svar om anmälan och köp i Studyalonglänk till annan webbplats.

Du kan hyra många stråk- och blåsinstrument från oss. För barn och ungdom samt heltidsstuderande (intyg krävs) vuxna kostar det 300 kr per termin. För vuxna, från 18 år, är priset 600 kr per termin.

Instrumenthyra debiteras från och med utkvitterandet samt för varje påbörjad termin. Halv avgift förekommer inte. För varje påbörjad termin debiteras du full avgift.

Kontakta oss

Senast uppdaterad