Avgifter och taxor

Solna stad tar ut avgifter vissa tjänster enligt fastställda taxor, som beslutas av kommunfullmäktige. Här finns en förteckning av de områden där staden tar ut avgifter.

Avgifter och taxor i Solna stad.

Solna stads taxor fastställs av kommunfullmäktige. Intäkterna från avgifterna som tas ut enligt taxorna tillfaller respektive styrelse eller nämnd. Stadens taxor och avgifter ska harmonisera med den nivå som gäller i närliggande och likartade kommuner i Stockholms län. De ska också vara effektiva, enkla och transparenta.

Självkostnadsprincipen

För all kommunal verksamhet gäller kommunallagens så kallade självkostnadsprincip. Det innebär att kommuner och landsting inte får ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen eller landstinget tillhandahåller (självkostnaden).

Likställighetsprincipen

Den så kallade likställighetsprincipen kan vara av betydelse i enskilda fall. Principen innebär att kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns skäl för något annat.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad