Tandvårds­verksamhet - information, tillsyn och sanering

Här hittar du som driver eller vill driva tandvårdsverksamhet information om tillsyn, anmälan om sanering av kvicksilverförorenade avloppsrör samt vilka lagar och regler som gäller.

Inom tandvården användes länge amalgam för att laga tänder. Trots att amalgam inte längre används finns det kvar, både i i tänder och i avloppsledningar. Utsläppen av kvicksilver från amalgam har minskat från Sveriges tandvårdsmottagningar men de utsläpp som finns kvar är fortfarande betydliga.

Bland annat gör hanteringen av amalgam att verksamheter som omfattar tandvård enligt miljöbalken klassas som en miljöfarlig verksamhet.

Solna stads samhällsbyggnadsförvaltning vill ha in information från dig som ska starta en tandvårdsverksamhet eller om du ska göra förändringar i verksamheten. Eftersom förvaltningen är tillsynsmyndighet kan vi ha synpunkter på utformningen av verksamheten. Tandvårdsverksamhet omfattas som miljöfarlig verksamhet av tillsyn. Läs mer nedan.

När en tandvårdsverksamhet läggs ner eller det sker ett ägarskifte ska en sanering göras, bland annat behöver avloppsrör spolas eller bytas ut. Även i andra fall kan sanering behöva genomföras, tex vid stambyte. Du är skyldig att anmäla till om du ska sanera eller byta kvicksilverförorenade avloppsrör. Läs mer nedan.

Information vid start av tandvårdsverksamhet Visa Dölj

Tandvårdsverksamhet klassas som en miljöfarlig verksamhet. Med miljöfarlig verksamhet menas, enligt 9 kapitlet miljöbalken, all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt ger utsläpp till mark, luft eller vatten och som kan vara skadlig för människors hälsa eller miljön.

Tandvårdsverksamhet är inte en anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet, men Solna stads samhällsbyggnadsförvaltning ser gärna att du som verksamhetsutövare informerar Solna stads samhällsbyggnadsförvaltning om du ska starta en tandvårdsverksamhet eller om du ska göra förändringar i verksamheten. Tandvårdsverksamhet är en så kallad U-verksamhet.

Informera samhällsbyggnadsförvaltningnen om din tandvårdsverksamhet via blanketten för information om miljöfarlig verksamhet som inte är tillstånds- eller anmälningspliktig som du hittar i självserviceportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Information om avgift för handläggning finns på blanketten.

Tillsyn av tandvårdsverksamhet Visa Dölj

Solna stads samhällsbyggnadsförvaltning utövar tillsyn på alla miljöfarliga verksamheter i Solna. Syftet med tillsynen är att förebygga skada för människors hälsa och miljön. Som verksamhetsutövare är du skyldig känna till de lagar och regler som din verksamhet omfattas av. Den som bedriver verksamheten ska också se till att reglerna följs och är den som ska betala eventuella kostnader som kan uppstå

Tillsyn av tandvårdsverksamheter i Solna utgår från de riktlinjer som Käppalaförbundet tillsammans med kommunerna i upptagningsområdet (däribland Solna) har sammanställt. Bland annat ställs krav på att alla tandvårdsmottagningar ska ha godkända amalgamavskiljare installerade vid tandläkarstolar samt vid vask, diskho eller motsvarande. Vid tillsyn kontrolleras bland annat att samtliga amalgamavskiljare töms eller byts ut regelbundet (minst en gång per år) samt att innehållet hanteras som farligt avfall. På Käppalaförbundets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa riktlinjerna i sin helhet.

Mer information om och avgifter för tillsyn av miljöfarlig verksamhet hittar du på sidan om miljöfarlig verksamhet.

Anmälan om sanering eller byte av avloppsrör Visa Dölj

Vid stambyte eller andra åtgärder i avloppsledningar kopplade till en tandvårdsverksamhet behöver en sanering av kvicksilver genomföras. En anmälan om saneringen ska göras till Solna stads samhällsbyggnadsförvaltning senast sex veckor innan åtgärden planeras.

Anmälan görs via e-tjänsten för sanering av kvicksilverförorenade avloppsrör Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vid en sanering behöver avloppsrör spolas eller bytas ut. Vattenlås behöver rengöras och utrustning omhändertas som farligt avfall. Om avloppsrören spolas ska slammet tas omhand som farligt avfall och i de fall rören byts ut ska de gamla rören omhändertas som farligt avfall. När nya avloppsrör installeras bör dessa vara av plast eller rostfritt stål eftersom dessa är lätta att rengöra och demontera.

Anmälan om nedläggning eller överlåtelse av tandvårdsverksamhet Visa Dölj

Om du ska lägga ned din tandvårdsverksamhet eller om din tandvårdsverksamhet ska tas över av någon annan så måste du kontakta samhällsbyggnadsförvaltning innan du lämnar verksamheten. Du är skyldig att slutsanera eller avlägsna kvicksilverförorenade rör innan verksamheten läggs ner eller tas över av annan användare. En anmälan om slutsanering ska göras till Solna stads samhällsbyggnadsförvaltning minst sex veckor innan verksamheten läggs ned och innan slutsanering utförs.

Anmälan görs via e-tjänsten för sanering av kvicksilverförorenade avloppsrör Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vid en slutsanering behöver avloppsrör spolas eller bytas ut. Vattenlås behöver rengöras och utrustning omhändertas som farligt avfall. Om avloppsrören spolas ska slammet tas omhand som farligt avfall och i de fall rören byts ut ska de gamla rören omhändertas som farligt avfall. När nya avloppsrör installeras bör dessa vara av plast eller rostfritt stål eftersom dessa är lätta att rengöra och demontera.

Legionella och tandvård Visa Dölj

Legionella är en bakterie som förekommer naturligt i jord, sjöar och vattendrag. Det är när bakterien kommer in i vattensystem som den vid gynnsamma förhållanden kan växa till sjukdomsframkallande mängder. Smitta sker genom inandning av förorenat vatten i aerosolform. Sjukdomen yttrar sig som en lunginflammation med hög feber, huvudvärk och muskelvärk och drabbar främst personer med nedsatt immunförsvar.

Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns mer information om legionella.

Spola vattenledande system dagligen

För att undvika smitta bör vattenledande system spolas dagligen på morgonen i minst två minuter vid alla tappställen (utan påsatta överföringsinstrument) för att undvika ackumulation av mikroorganismer.

Provtagning – minst en gång per år

I kunskapsunderlaget “Att förebygga vårdrelaterade infektioner” som Socialstyrelsen har givit ut rekommenderas provtagning av vattenkvaliteten i uniten minst en gång per år. Provet ska vara ett mikrobiologiskt prov på heterotrofa bakterier och resultatet ska inte överstiga 100 cfu/ml.

Förekomst av heterotrofa bakterier är ett mått på generell nedsmutsning av vatten. Vid förhöjda halter krävs åtgärder som till exempel att byta ut gamla slangar, justera vattentemperaturen och att installera reningssystem.

Biofilm i rören – en reservoar för bakterier

Biofilm och stillastående ljummet vatten i till exempel ledningar gynnar tillväxten av bakterier. Dentala unitar har vattenledningssystem med mycket låga flöden och stillastående vatten. I kombination med smala slangar av olika plastmaterial och att vattnet är rumstempererat, är bildning av biofilmer oundviklig.

På sex timmar finns en väletablerad biofilm där vattnet stått stilla, vilket sker under natten och helgerna. När sedan vattnet flödar genom slangen finns det risk att biofilmen på slangens insida lossnar och transporterar bakterier till patient och personal. När turbiner och hand- och vinkelstycken används, bildas aerosol som patient och personal riskerar andas in.

Egenkontroll av tandvårdsverksamhet

Som verksamhetsutövare till en miljöfarlig verksamhet är du skyldig att ha väl fungerande rutiner för din verksamhet och ha kunskap om den lagstiftning som du berörs av. Egenkontroll är ett verktyg för att skapa dessa rutiner och för att se till att verksamheten lever upp till miljöbalkens krav med hänsyn till människors hälsa och miljön.

sidan om egenkontroll kan du läsa mer om egenkontroll av miljöfarlig verksamhet.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad