Var med och påverka under planprocessen

När programarbetet återupptas under hösten 2016 kommer det att finnas möjlighet att lämna synpunkter.

Byggnadsnämnden sänder ut programförslaget på så kallat samråd till berörda sakägare, allmänhet och myndigheter. Syftet med samråd är att informera, involvera och ta emot synpunkter på förslaget. Exempel på myndigheter är kommunala förvaltningar, Länsstyrelsen, Lantmäteriet och Trafikverket.

Även bostadsrättshavare, hyresgäster och andra boende informeras. Det hålls ett allmänt samrådsmöte, där förslaget presenteras och allmänheten har möjlighet att ställa frågor och framföra synpunkter. Efter samrådet går kommunen igenom inkomna synpunkter och vanligtvis ändras programförslaget mer eller mindre med anledning av synpunkter som inkommit. Förts därefter godkänner Byggnadsnämnden programmet som sedan ligger till grund för de detaljplaner som tas fram för att ny bebyggelse ska kunna komma till stånd.

Även under arbetet med detaljplaner genomförs samråd liknande det som beskrivits ovan, där man som boende och berörd har möjlighet att lämna in synpunkter.

Solna stads samordnare Fredrik Legeby nås på e-post: fredrik.legeby@solna.se

Dela: