Vad har hänt hittills? Hagalundsstrategin i korthet

Det är en stor brist på bostäder i Stockholmsregionen och i Solna. Hagalund har ett attraktivt läge med bra kollektivtrafik där många vill bo. Genom sitt strategiska läge har Hagalund också stor potential att utvecklas med bl.a. nya bostäder, butiker, en bättre gatu- och torgmiljö och vidareutvecklade park- och fritidsmiljöer. Men det kräver insatser från fastighetsägarna i stadsdelen.

Därför har Solna stad inlett ett arbete med att utreda hur Hagalund kan förtätas med nya bostäder och arbetsplatser, något som i sin tur också ger möjlighet att arbeta med utvecklingen av bättre service, gator, torg och parker i stadsdelen. I det programarbete som nu har påbörjats ska analyser göras för att säkerställa var, hur och i vilken omfattning ny bebyggelse är möjlig och lämplig. Ett underlag är den fysiska delen av den tidigare framtagna strategin, men ytterligare analyser behöver naturligtvis göras. Här följer en kort summering av vad som hänt i processen hittills.

2013 Kommunstyrelsen fattar beslut om att en utvecklingsstrategi för Hagalund ska tas fram.

2014 Dialog med boende och verksamma i Hagalund som underlag till strategiarbetet sker genom webbforum, möten med föreningar och samfällighet samt öppna möten. Kommunstyrelsen godkänner att förslag till utvecklingsstrategi för Hagalund presenteras och att synpunkter från bl.a. boende i Hagalund inhämtas. Strategin läggs ut på Solna stads hemsida och synpunkter inhämtas huvudsakligen via redan etablerat webbforum.

2015 – Kommunstyrelsen beslutar att ge Byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram ett program för Hagalund. Arbetet fortsätter i tre fokusområden Fysisk planering (programmet), Stadsmiljö och Verksamheter. Det fysiska programmet inkluderar även anslutningen till Solna station och Hagalunds arbetsplatsområde.

2016 – Medborgardialoger via fokusgrupper med boende och verksamma genomförs under hösten.

Dela: