Nu börjar den fysiska utvecklingen av Hagalunds stadsmiljö

Byggnadsnämnden gav den 18 mars 2015 klartecken att påbörja programarbetet med den fysiska utvecklingen i Hagalunds stadsmiljö. Målsättningen med utvecklingen är att koppla ihop Hagalund med Hagaparkens natur, Arenastadens evenemang och Solna centrum.

Hagalund förslag

Byggnadsnämnden har utifrån Hagalundsstrategin nu gett klartecken för att starta det fysiska programarbetet för Hagalund, där även Hagalunds arbetsplatsområde och området söder om Solna station ska ingå. Målet med strategin är att visa på möjligheter till kompletteringsbebyggelse med nya bostäder och arbetsplatser i området. I programarbetet ska analyser göras för att säkerställa var och i vilken omfattning ny bebyggelse är lämplig.

- Nu börjar ett spännande arbete med att utveckla Hagalund under vilket jag hoppas många Solnabor kommer bidra med konstruktiva synpunkter, säger Torsten Svenonius ordförande i byggnadsnämnden i Solna.

Kommunstyrelsens ordförande fyller i:

- Det är glädjande att arbetet med att utveckla Hagalund nu kan gå vidare. Det finns en stor potential att bygga vidare på stadsdelens kvaliteter och att utveckla området med ny bebyggelse, nya verksamheter, kommunikationer och upprustad stadsmiljö i nära dialog med Hagalundsborna, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande.

Nya bostäder och arbetsplatser
Målsättningen sedan tidigare om att förtäta Hagalund genom att bygga fler nya bostäder och arbetsplatser för att få bättre underlag för service ligger fast. I det fortsatta programarbetet ska analyser göras för att säkerställa var och i vilken omfattning ny bebyggelse är lämplig.

Ambitionen är också att stadsmiljön ska utvecklas och att stadsdelen ska bindas samman mer med övriga Solna. En ny trappa i ett genare läge byggs mellan Solna station och Hagalund, som på sikt kan ersättas med rulltrappa.

Solna Kulturskola flyttar in
Tankar finns på att bidra till att utveckla Hagalund till ett kulturkluster. Kommunstyrelsen ger berörda förvaltningar i uppdrag att tillsammans med Solna Kulturskola komma fram till hur skolan kan flyttas till före detta Fridhemsskolans lokaler. En särskild stiftelse för skötsel och drift av museum och kulturmiljön "Gamla Hagalund" ska utredas.

- Hagalund har redan ett rikt kulturliv som kan stärkas och utvecklas ytterligare. Därför vill vi undersöka förutsättningarna för att flytta in Kulturskolan. Kulturskolan skulle på det sättet få mer tillgängliga lokaler i ett centralt läge med bättre kommunikationer. Utöver det ska vi ta vara på det starka lokala engagemanget för Hagalunds kulturvärden, säger Peter Edholm, ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Solna.

Från Solna station till Hagalunds arbetsplatsområde
Hagalunds arbetsplatsområde tas nu, liksom området som ansluter till Solna station, in som en del av det samlade fysiska programarbetet. Målsättningen är att hitta bra kopplingar till Hagalund och att där igenom kunna tillför mervärden till hela området.

Dela: