Medborgardialoger om Hagalund 2016

Under 2016 fortsätter medborgardialogen, just nu planerar vi för gruppsamtal med boende och verksamma i Hagalund under hösten. Även arbetet med att förbättra Hagalunds stadsmiljö och utvecklingen av verksamheterna i området fortsätter.


Foto: Solna stad

Medborgardialog

Dina åsikter en mycket viktig del i utvecklingsarbetet. Många synpunkter och idéer har redan kommit fram på de möten som tidigare ägt rum och på stadens webbforum. Dialogen vi nu genomför kommer att ligga till grund för programmets utformning, d.v.s. hur Hagalund kan utvecklas med bättre service, bättre fungerande gator och torg samt nya bostäder. Vi planerar att bjuda in till gruppsamtal, där vi konkret jobbar med era tankar och idéer om det framtida Hagalund kopplat till era önskemål, platsens förutsättningar med bl.a. ny tunnelbanestation samt det stora allmänna behovet av bostäder i Solna och Stockholmsregionen. Det planeras också för ett öppet hus för att informera och hämta in synpunkter från de som inte varit med i gruppsamtalen och som önskar få mer information om den fortsatta utvecklingen.

En renare, tryggare och snyggare stadsmiljö

Inom ramen för Hagalundsprojektet har det under det gångna året skett ett aktivt arbete med att åtgärda och förbättra stadsmiljön i området för att göra den renare, tryggare och snyggare. Ambitionen är att också att Hagalund inom kort ska få en bättre koppling ner mot Solna station

Detta har gjorts eller pågår:

 • En ny trappa mellan Solna station och Hagalund byggs under sommaren och beräknas vara på plats i början av hösten.
 • Trappan ner mot Fyrgränd har totalrenoverats och fått nya bänkar och planteringar.
 • Nya bänkar har också tillförts vid utsiktsplatsen i anslutning till vattentornet.
 • Hagalundsgatan och gång- och cykelväg på Furugatan/Spetsgatan har fått ny belysning.
 • Naturmarken mot Hagalunds arbetsplatsområde har röjts.
 • Intill plaskdammen har parkens planteringar upprustats och parkytan har kompletterats med bänkbord.
 • Hagalundsgatan återställs efter Norrenergis arbete med en ny ledning för fjärrkyla, det beräknas vara klart efter sommaren.

Nya verksamheter - Inflyttning och ombyggnation

När det gäller utvecklingen av verksamheter är följande genomfört eller på gång:

 • Förskolan Hagalund/Inspira har flyttat till permanenta lokaler i Signalistens byggnad.
 • Före detta Fridhemsskolan har fått nytt namn, Parkskolan, och byggs om för att ta emot Kulturskolan. Ombyggnationen blir färdig till årsskiftet 2016/2017 och verksamheterna flyttar in i januari 2017.
 • En ny skola startar upp med förskoleklass redan hösten 2016. Den startar i Inspiras tidigare lokaler i Hagalund, men flyttar sedan in i före detta Fridhemsskolan, när ombyggnaden är klar. Skolan ska rymma f-åk 3 när den är fullt utbyggd.
 • Staden avser att starta en öppen förskola i Hagalund efter sommaren.
Dela: