Kartläggning nationella minoriteter

Solna stad genomför för närvarande en kartläggning över de nationella minoriteternas behov. Som ett led i arbetet genomförs en enkätundersökning som finns tillgänglig på Solna stads hemsida och på utvalda platser i kommunen. Tack för ditt bidrag!

Sedan den 1 januari 2010 gäller den nya lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Den som tillhör en nationell minoritet ska ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda minoritetsspråket. De nationella minoritetsspråken är finska, samiska, tornedalsfinska, romani chib och jiddisch. Alla nationella minoritetsspråk har ett grundskydd som bland annat innebär att kommunen har ett särskilt ansvar för att främja och skydda dessa minoriteters språk och kultur.

Som en av kommunerna i förvaltningsområdet för finska har Solna stad tidigare genomfört en kartläggning över behovet av service på finska. Nu genomförs en kartläggning för att få en bild av behovet av insatser inom ramen för grundskyddet för de övriga minoritetsspråken. Genom att svara på nedanstående enkät hjälper du oss i planeringen av verksamheten.

Klicka på länken nedan

Till enkäten

Tack för ditt bidrag!

Dela: