Aktuell gatu- och trafikinformation

Här hittar du aktuell information om gatuarbeten och trafikstörningar i Solna.

bilar

Här hittar du information om gaturenhållning och snöröjning.

trafiken.nu får du en aktuell bild av trafikläget i hela regionen. Solna stad rapporterar även in större trafikstörningar till trafiken.nu.

Läs gärna mer under "frågor och svar".

Beläggningsunderhåll på del av Huvudstagatan 6-10 augusti

Beläggningsunderhåll kommer genomföras på del av Huvudstagatan (från strax efter rondellen vid bussterminalen till korsningen med Storgatan) i höger körfält södergående riktning. Arbeten genomförs mellan kl 20.00 och 06.00, för att ha så lite trafikpåverkande effekt som möjligt.

Beläggningsunderhåll på del av Storgatan 6-10 augusti

Beläggningsunderhåll kommer genomföras på del av Storgatan (från korsningen med Lundagatan/Infaterigatan till strax efter korsningen med Armégatan) i båda körriktningar. Arbeten genomförs mellan kl 20.00 och 06.00, för att ha så lite trafikpåverkande effekt som möjligt. P-förbud på berörd delsträcka kommer aviseras.

Omfattande schaktarbeten i Råsunda (Filmgatan m.fl.) 2018-05-22 tom 2018-09-25

Elledningar behöver bytas ut inom ett större område i framförallt Råsunda (Filmgatan m.fl.) för att dessa ska fungera även framöver. Detta medför omfattande schaktarbete med start den 22 maj och kommer som längst pågå tom slutet av september.

Omledning gång- och cykeltrafik vid Tomteboda 2018-05-02 tom 2020-06-20

Under 2018 startar SL byggnationen av Tomteboda bussdepå i postens gamla lokaler i Huvudsta. I samband med detta påverkas gång- och cykelbanor, vilket gör att staden leder om denna trafik.

Skyltning finns på plats som visar omledning, se även bilder för info nedan. För kontakt med staden hänvisas till stadens kontaktcenter på 08-746 10 00.

Beräknad tidsperiod för omledningen är 2018-05-02 tom 2020-06-20.

Arbeten på Blomgatan/Västra vägen

Med anledning av en skada i fjärrvärmenätet krävs ingrepp i gatumiljön för att reparera och laga skadan. Det är Norrenergi som kommer bedriva arbetena och de berör Blomgatan/Västra vägen. Ungefärlig tidsperiod är 2018-04-23 tom 2018-10-31.

För närvarande saknas utförlig skyltning på platsen gällande alternativ färdväg under tiden för avstängningen. Vi arbetar för att skyltning ska komma på plats snarast. För information är det infart till området söderut på Solnavägen som gäller under avstängningen.

Bygget av tunnelbanans nya gula linje påverkar parkeringen i kvarteret Fältet (Västra vägen)

I samband med att tunnelbanans nya gula linje till Arenastaden ska byggas kommer parkeringen i kvarteret Fältet att behöva användas för byggetablering. Det gäller parkeringen mellan Solnavägen och Västra vägen norr om bensinstationen. Det finns här både förhyrd parkering samt boendeparkering.

Rivning och nyproduktion på Ekensbergsvägen/Prästgårdsgatan 161128-181231

Under perioden 28 november 2016 till 31 december 2018 kommer rivning och nyproduktion genomföras på Ekenbergsvägen/Prästgårdsgatan. Det kommer innebära att det blir trångt för bilister, framför allt vid gränsen mot Sundbyberg, då vägrenen och ett körfält kommer delvis vara avstängt.

Ledningsomläggning och nybyggnation av kontor Tritonvägen/Landsvägen 20160711-20190901

Till och med 1 september 2019 kommer ledningsomläggning samt nybyggnation av kontor och hotell genomföras vid Tritonvägen/Landsvägen.

Ledningsomläggning och nybyggnation på Landsvägen/Tritonvägen 160711-190901

Med start den 11 juli påbörjas arbetet med ledningsomläggning och nybyggnation av kontor samt hotell på Landsvägen/Tritonvägen. Arbetet väntas pågå i olika etapper till september 2019, då arbetet beräknas vara färdigställt.

Byggnation av kontorsbyggnad på Solnavägen 51 160201-190930

Med start den 1 februari 2016 kommer arbete med att bygga en ny kontorsbyggnad att inledas på Solnavägen 51. Arbetet beräknas pågå till den 30 september 2019.

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 (denna sida)

Dela: