Väg- och järnvägsprojekt

Solna genomkorsas av flera stora trafikstråk, både för biltrafik och järnväg. En stor del av vägtrafiken är genomfartstrafik som inte har vare sig start eller mål i Solna.

Solna genomkorsas av stora trafikleder som alstrar betydande mängder genomfartstrafik. Bilden visar trafiken på Essingeleden på väg in i Solna

Trafikplanering i Solna

Solna har trots sin lilla yta många stora genomfartsvägar. Genom kommunen går E4, E18 och E20. Dessa leder har trafikmängder på 30.000-130.000 fordon per dygn. Stora ytor tas också i anspråk av järnvägsområden. Även på kommunens vägnät är trafikbelastningen hög. Många kommunala gator har 20 000-40 000 fordon per dygn. Andelen genomfartstrafikanter, som varken har start eller mål i Solna, kan på vissa kommunala gator vara över 50 %.

Vägarna och järnvägarna utgör kraftiga barriärer i landskapet och de medför stora problem med buller och avgaser. Den översiktliga trafikplaneringen i Solna är därför en stor och viktig fråga.

Vägtrafik

Den översiktliga planeringen för vägtrafiken utförs av staden, i samarbete med de angränsande kommunerna och de regionala myndigheterna Regionplanekontoret, Trafikverket och Länsstyrelsen. Staden medverkar aktivt i den regionala trafikplaneringen genom deltagande i arbetsgrupper och som remissinstans. Målen för stadens trafikplanering är att

  • mildra genomfartstrafikens negativa miljöeffekter,
  • minska genomfartstrafiken på kommunens vägnät,
  • förbättra trafiksäkerheten,
  • skapa vackra och tilltalande trafikmiljöer,
  • förbättra gång- och cykelvägnätet.

Kollektivtrafik

Solna är relativt välförsörjt med kollektivtrafik i form av pendeltåg, tunnelbana och bussar. Trots det är det angeläget att kollektivtrafiken förbättras. Såväl befolkningen som antalet arbetsplatser i staden ökar, vilket ställer ökade krav på kollektivtrafiken för att minska biltrafiken.

Dela: