Bagartorp utvecklas

Bagartorp lyfts som ett utvecklingsområde i stadens översiktsplan och utvecklas successivt till en än mer sammanhållen och levande stadsdel. Det planeras för nya bostäder, service och ett helt nytt entrétorg till Ulriksdals pendeltågstation. Tills dess att planerna tagit konkret form kommer en tillfällig mötesplats - "Mötesplats Bagartorp" - att ta plats på Bagartorpskolans tidigare tomt. Här kommer boende och besökare kunna njuta av en trevlig utemiljö med nya träd och grönska som tar plats jämte stadsodling, utegym, boule och padeltennisbana. Arbeten på platsen för att iordningsställa mötesplatsen kommer att påbörjas under februari månad och fortgå under våren och sommaren.

Under februari 2018 tar ungdomsverksamheten Torpet plats i nya lokaler på torget och passar på att byta namn till just Torget. Invigning av den nya mötesplatsen för unga kommer sker i februari.

Illustration: visionsbild Bagartorps centrum

Planering för nya bostäder

Nya lägenheter, runt 300 stycken, planeras i ett första steg liksom en ny förskola och lokaler för handel och service. Förslaget som helhet innebär en satsning på Bagartorps centrum med upprustning av gångstråket mellan Bagartorp och Ulriksdals pendeltågsstation, vilket kommer att betyda mycket för stadsdelens utveckling. Entrétorget vid Ulriksdals pendeltågstation kommer också att byggas om och rustas upp. Målet är att knyta samman de tre stadsdelarna Bagartorp, Järvastaden och Nya Ulriksdal i Solna. Läs mer om planförslaget här.


Visionsbild över Mötesplats Bagartops (se i större version i högerspalten, relaterade dokument).

Mötesplats Bagartorp

Under 2014 stod Ulriksdalsskolan klar, vilket innebar att barnen i Bagartorp fick en ny kommunal skola och till höstterminen i år öppnade även fristående Raoul Wallenbergsskolan i Järvastaden. En skola som har lockat många elever från Bagartorp. I och med att de nya skolorna är på plats finns det inte längre behovet av de gamla uttjänta skollokalerna i Bagartorp. Det medförde att staden godkände rivningslov för lokalerna i augusti 2017, en rivning som genomförs under vintern 2018.

Under våren och sommaren 2018 planeras det för att den tillfälliga Mötesplats Bagartorp ska växa fram på platsen där Bagartorpsskolan tidigare har stått. Mötesplats Bagartorp är tillfällig och för att platsen ska vara trygg och levande i avvaktan på den kommande utvecklingen av området med nya bostäder. Ambitionen är att knyta samman den gamla skoltomten med Bagartorp centrum genom att förtydliga och öppna upp stråket. De stora lövträd som finns på platsen ska kompletteras med nya träd som planteras tillsammans med annan grönska. Platsen ska utvecklas med utrustning för att möjliggöra för boende och besökare i alla åldrar att pröva på olika aktiviteter.

Aktiviteter att prova på Mötesplats Bagartorp:

  • Utegym
  • Padeltennis
  • Street basket
  • Skate rail
  • Boule
  • Stadsodling

Den lekplats, grillplats och multisportbana som idag finns på platsen kommer att vara kvar.

Torpets fritidsgård får nya lokaler - och namn

Fritidsgården Torpet kommer fortsatt att vara kvar i Bagartorp och flyttar enligt plan under februari månad 2018 in i nyare och fräschare lokaler - närmare kommunikationer och centrum. Samtidigt passar man på att byta namn till Torget, vilket återspeglar platsen för den nya fritidslokalen. De nya lokalerna ligger nära den nya tillfälliga mötesplatsen (ca 80 meter) som kommer att erbjuda aktiviteter för ungdomar såsom paddeltennis, Street basket, utegym och skate rail. Även befintlig multisportbana kommer att vara kvar.

Hela Bagartorp är i utveckling med bostäder, lokaler, service och infrastruktur. Genom flytten har staden tillsammans med Signalisten hittat en bra ändamålsenlig lokal för Torpets verksamhet för de kommande åren. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 27 november 2017 om hyresavtalet med Signalisten. I samband med den fortsatta utvecklingen av Bagartorp kommer frågan om nya lokaler för fritidsverksamheten att beaktas.

Ringens förskola kommer att vara kvar i sina nuvarande lokaler och omfattas inte av rivningen av före detta Bagartorpsskolan.

Enköpingsvägen och Bagartorp utvecklas

Utöver planerna på nya bostäder har kommunfullmäktige gett ett uppdrag om att ta fram en utvecklingsplan för Enköpingsvägen och Bagartorp. Ambitionen är att utveckla området kring Enköpingsvägen och Bagartorp med nya bostäder och i övrigt skapa en levande stadsmiljö. Läs mer här.

Utveckling Bagartorp - händelser

  • Samråd om utvecklingen av nya bostäder och entrétorg genomfördes 15 november-5 januari 2018. Läs mer om förslaget.
  • Torpet flyttar in i nya bättre och anpassade lokaler i centrum under februari månad 2018. Passar samtidigt på att byta namn och firar med invigning.
  • Rivning av skolbyggnaderna påbörjas i februari 2018 och förväntas vara klart under våren.
  • Planering, arbete med och genomförande av Mötesplats Bagartorp pågår med start i februari och planeras pågå under vår och sommar.
Dela: