Planer på granskning

  • Tunnelbana till Arenastaden

    Ett förslag till detaljplan har tagits fram som syftar till att möjliggöra en utbyggnad av en ny tunnelbanegren från Odenplans station, via Hagastaden och Hagalund till Arenastaden.

  • Bostäder i Järvastaden (kv Linnean.mfl.)

    Nya bostadskvarter, förskola, park och översvämningsyta i Järvastaden
    (Detaljplan för kv. Linnean m.fl.)
    Detaljplanens syfte är att möjliggöra fem nya kvarter med bostäder, centrumverksamheter i bottenvåning, förskola och park. Planen utgör en del av Järvastadens utbyggnad och ger förutsättningar för 800 till 900 lägenheter samt en större förskola. Lokaler ska finnas i bottenvåningarna mot Järva skjutbaneväg, Fridensborgsvägen samt i kv. Svärdsliljan mot den tänkta översvämningsytan.