Planer på utställning/granskning

  • Bostäder, kontor, hotell och förskola i Frösunda (Ballongberget)

    Detaljplanens syfte är att möjliggöra cirka 225-300 nya bostäder, kontor, hotell, förskola och kategoriboende samt en gång- och cykelbro som förbinder Ballongberget med Målbron, och ger Frösunda en ny förbindelse till Arenastaden och Solna station. Förslaget innebär att det kommunikativa läget utnyttjas effektivare och att boendemiljön förbättras med fler verksamheter och boende i området. Ny bebyggelse längs Kolonnvägen innebär att befintlig bostadsbebyggelse får det bullerskydd som var avsikten med den hittills outnyttjade byggrätten för kontor/bostadshotell i gällande plan. Ballongberget kommer att utvecklas, förtätas och kompletteras som ett naturligt led, och ett tillskott, till Solna stads vision om en levande, trygg och hållbar stad.