Planer på granskning

  • Simhall och kontor (del av kvarteret Idrottsplatsen)

    Solna stad, miljö- och byggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av kv Idrottsplatsen. Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av en ny byggnad innehållande simhall och kontor.