Planer på samråd

  • Trygghetsboende i Bergshamra (kv Torsken)

    Detaljplanens syfte är att möjliggöra ett nytt bostadshus med trygghetsboende väster om Bergshamra centrum. Till samrådet finns två alternativa förslag till bebyggelse, båda innehåller cirka 60 bostäder. Det ena föreslagna huset tar mer yta på marken i anspråk men är lägre, det andra huset tar mindre plats på marken men är istället högre. Inget av förslagen har bedömts påverka siluett eller landskapsbild sett från Brunnsviken.

  • Del av Nationalarenan (Arena Gate)

    Detaljplanens syfte är att möjliggöra en påbyggnad av befintlig fastighet med tre nya våningsplan för hotellverksamhet.

  • Bostäder i Bagartorp (del av Järva 2:9 mfl.)

    Detaljplanens syfte är att utveckla Bagartorp centrum i anslutning till Ulriksdals pendeltågsstation. Bostäder möjliggörs genom att tre befintliga byggnader rivs samt att anslutande markparkering utnyttjas. Gångtunneln under Bagartorpsringen ersätts med ett gångfartsområde över gatan. Detaljplanen innefattar även omgestaltning och upprustning av entrétorget mellan Bagartorpsringen och pendeltågstationen. Inför samråd har två alternativa planförslag tagits fram där skillnaden är utformningen och placeringen av bebyggelsen i delen söder om torget. Förslaget medför att den befintliga lågbebyggelsen och den planskilda korsningen vid Bagartorp centrum rivs.