Planer på samråd

  • Bostäder vid Ålkistan (del av kv Triangeln m. fl.)

    Detaljplanens syfte är att möjliggöra för cirka 80 lägenheter och underliggande garage genom att ersätta befintligt parkeringsgarage. Bockholmsvägen får en förhöjd standard med gångbana på båda sidor samt kantstensparkering och trädplanteringar på sidan mot de nya husen.