Planer på samråd

  • P-hus vid Signalbron (del av Järva 4:17)

    Detaljplanens syfte är att möjliggöra ett runt parkeringshus som placeras innanför rampen som förbinder Kolonnvägen med Signalbron. In- och utfart till parkeringshuset är tänkt att ske från Gustav III:s boulevard. Genomgående ska hållbara och miljöanpassade material användas. Målet med gestaltningen är att skapa en plats som med arkitektoniska medel, ljussättning och landskapsgestaltning bidrar till ökad säkerhet och en positiv upplevelse av området.

  • Bostäder vid Ålkistan (del av kv Triangeln m. fl.)

    Detaljplanens syfte är att möjliggöra för cirka 80 lägenheter och underliggande garage genom att ersätta befintligt parkeringsgarage. Bockholmsvägen får en förhöjd standard med gångbana på båda sidor samt kantstensparkering och trädplanteringar på sidan mot de nya husen.