Planer på samråd

  • Bostäder vid Solnavägen/Fogdevreten (del av kv Tomteboda m fl. vid Solnavägen)

    Detaljplanens syfte är att möjliggöra omkring 250 lägenheter, publika lokaler i bot-tenvåningen och med möjlighet till förskola. Den planerade bostadsbebyggelsen längs Solnavägen är det första steget mot en mer stadsmässig gata. Samtidigt ska berörd del ses i ett större sammanhang så att Solnavägen kan utvecklas till ett attraktivt gaturum som fungerar för alla trafikslag.